Jeugdbeleid in tijden van corona

Het coronavirus laat ook het jeugdbeleid niet onberoerd. Hier bundelen we alle relevante info voor het jeugdaanbod en -werk en de verschillende maatregelen en bepalingen die van tel zijn voor lokale medewerkers. Breng regelmatig een bezoek aan deze pagina voor de laatste updates!

Nieuwe afspraken rond georganiseerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Met dank aan aan onze partner Bataljong!

UPDATE 26 april 2021

Regels rond vrijetijdsaanbod kinderen en jongeren geldig vanaf maandag 26 april 2021:

Vanaf maandag 26 april 2021 zijn de samenscholingsregels opnieuw opgetrokken naar 10 personen, kinderen tot 12 jaar worden niet meegeteld. Dat betekent dat ook activiteiten in georganiseerd verband kunnen voor +18-jarigen tot 10 personen, inclusief begeleiding.

Vanaf zaterdag 8 mei 2021 mogen groepen tot en met 12 jaar opnieuw samen komen met 25, exclusief begeleiding en bij voorkeur buiten (max. 10 wanneer ze binnen gaan). Groepen vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar mogen opnieuw samen komen met 25, exclusief begeleiding en verplicht buiten.

 Voor alle leeftijden kunnen er vanaf 8 mei ook terug buitenactiviteiten zonder publiek in georganiseerd verband. De details van dat protocol en het verschil - als dat er al is - met de jeugdregels kennen we nog niet. Mogelijk is het een afschaffing van het leeftijdsonderscheid voor buitenactiviteiten. Dat zoeken we verder uit. Sowieso biedt het mogelijkheden voor activiteiten met oudere jongeren, en voor (bege)leidingsploegen.

Regels rond het zomeraanbod (georganiseerd)

• Bubbels van maximaal 50 deelnemers, éxclusief begeleiding. 
• Meerdere bubbels zijn mogelijk op één en dezelfde locatie, als afstand tussen de bubbels kan. 
• Overnachtingen zijn mogelijk. Ook in het buitenland en zonder kilometerbeperking. 
• Geen aparte regels voor binnen. De regels gelden voor zowel buiten als binnen. 
• In de bubbel zal er géén mondmaskerplicht zijn en je hoeft er geen afstand te houden. 
• Net als vorig jaar wordt wel aangeraden om intens fysiek contact te vermijden vanaf de leeftijd van 13 jaar. 
• Deelnamevoorwaarden, registratieplicht en hygiëneregels blijven van toepassing. 
• De afspraken zullen al gelden vanaf 25 juni zodat voorkampen, voorbereidingsweekends, enz. ook onder de regels vallen. 
• Verdere versoepelingen zijn mogelijk wanneer de COVID-situatie verbetert.

Met deze basisrichtlijnen kunnen organisatoren aan de voorbereidingen starten. Voor meer details wachten we op de finale publicatie van de MB’s en het protocol. De sector staat klaar om alles meer gedetailleerd in draaiboeken uit te werken. Daarvoor vragen we nog even tijd, want enkele zaken zijn ook veranderd (bv. noodprocedure).

hou de pagina van Bataljong in het oog voor updates.

NIEUW 22/03 om 17u50: Het draaiboek (webpagina) is geüpdatet met de huidige geldende maatregelen.

Noodopvang noodzakelijk door veel annuleringen?
In de praktijk betekenen de nieuwe maatregelen dat heel wat vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren onmogelijk of uitzonderlijk moeilijk wordt. Zo moeilijk dat ze mogelijk de draagkracht van organisatoren overstijgen. We hebben alle begrip als in de gegeven context gekozen wordt voor (een volledige) annulering. Scenario’s rond noodopvang dienen zich dan opnieuw aan. Denk aan opvang voor kinderen en jongeren in precaire opvoedingssituaties of voor ouders die echt niet kunnen telewerken.

Aanbevelingen Bataljong (22 maart 2021):

 • De draagkracht van lokale besturen, animatoren en organisatoren is niet eindeloos. Durf nu even de tijd nemen om daarbij stil te staan. Uiteraard zetten we kinderen en jongeren centraal. Maar wat kunnen en willen we nu nog effectief voor hen organiseren? Laat deze paasvakantieregeling niet de zoveelste trigger zijn op weg naar meer burn-outs bij jeugdambtenaren of animatoren. Naast zorg voor de kinderen is er ook zoiets als zelfzorg. En er komt nog een zomer aan.
 • Ook heel wat particuliere jeugdinitiatieven zorgen o.a. in de paasvakantie voor het broodnodige vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Indien er goesting en draagkracht is bij die vrijwilligers en organisatoren om dit buiten en in groepjes van 10 kinderen en jongeren te organiseren, kun je dit zeker aanmoedigen.
 • Ga je door met je jeugdaanbod en pas je je inschrijvingsaantallen aan? Eerst ingeschreven… is een duidelijk en objectief criterium om te selecteren wie nog mag deelnemen. Maar is het ook in het belang van kinderen en jongeren zelf? Tracht waar mogelijk je focus te leggen op de groepen die ook in aanmerking komen voor de noodopvang.
 • Tracht wel minimaal nog gerichte acties te doen voor de kinderen en jongeren in de meest kwetsbare situaties. Zij groeien vaak in precaire omstandigheden op en leven al heel lang onder zware druk. Een beetje ontspanning is niet meer dan een basisrecht en noodzaak. De uitzonderingen voor het jeugdwelzijnswerk (groepjes van 8 binnen, met afstand) blijven gelden.
 • Toon begrip voor kinderen, jongeren, ouders, jeugdwerkorganisaties of sportclubs die boos zijn dat hun kamp- of cursusdroom uit elkaar spat. Heb begrip, jullie staan aan dezelfde kant.
 • Kinderen, jongeren en hun gezinnen gaan de publieke ruimte claimen tijdens de paasvakantie. Jongeren gaan elkaar opzoeken. Wees sowieso mild in de handhaving. En bekijk de publieke ruimte als een deel van de oplossing. Waar kan je gezellige outdoor ontmoetingshubs organiseren, met afstand tussen samenscholingen van 10? Wees creatief met (overdekte) buitenruimte, zet in op speelstraten, tijdelijke woonerven, toegankelijk maken van bepaalde plaatsen… Elkaar daar ontmoeten is veiliger, dan toch stiekem binnen bij elkaar.
 • Het kader rond stille studeerruimtes blijft geldig, ook buiten de examenperiodes. Voor sommige scholieren en studenten kan dit een groot verschil maken. Bekijk wat mogelijk is voor, tijdens en na de paasvakantie.

De leeftijdsgrenzen interpreteer je nog steeds als volgt:

 • 'kinderen tot en met 12 jaar’ als zij die geboren zijn in 2008 of later (dus ook als ze al 13 zijn)
 • ’13 tot en met 18 jaar’ als tieners uit de geboortejaren 2007-2002.

Wat met de 1-hobby-aanbeveling?

De ministers bevoegd voor cultuur, sport en jeugd bevestigen de aanbeveling rond de keuze voor één naschoolse activiteit tot aan de paasvakantie.

Het blijft een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse activiteiten te beperken tot 1 per week. De reden hiervoor is helder: het vermengen van vele groepen verschillende kinderen zorgt ervoor dat het virus zich sneller kan verspreiden. Het blijft daarom verstandig én solidair om een keuze te maken in je naschoolse contacten en ze tot een minimum te beperken. Het is daarbij niet de verantwoordelijkheid van verenigingen om hun leden te controleren.

Verder blijven alle bestaande regels gelden. Denk aan:

Meer info ook op https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels
Het MB van 20 maart 2021 vind je hier terug.
Check zeker ook https://ambrassade.be/nl/virus-buiten-spel voor:

 • waar je best rekening mee houdt tijdens je werking in open lucht,
 • tips en advies over hoe je kunt samenwerken met je lokale bestuur om de nodige locaties en materiaal samen te regelen,
 • inspiratie rond activiteiten die je buiten kunt doen en een heleboel plekken waar je speel- en werkideeën kunt vinden.

Voor alle tieners tussen 12 en 18 jaar geldt voor het georganiseerd vrijetijdsaanbod:

Groepen maken met maximaal 10 personen, begeleiding niét meegerekend. Daarvoor is geen uitzondering in de krokusvakantie. 

Buitenactiviteiten zijn verplicht. Indien buiten niet mogelijk of haalbaar, dient de activiteit te worden geannuleerd. 

Activiteiten met intense fysieke contacten zijn uit den boze. 

Er geldt mondmaskerplicht voor 12-18jarigen, tenzij bij intensieve inspanning. Voor begeleiding geldt altijd mondmaskerplicht. 

Voor niet-georganiseerd vrijetijdsaanbod blijft het samenscholingsverbod gelden en mag je buiten met max. 4 personen afspreken. 

Update 26 mei: Speeltuinen mogen heropenen onder voorwaarden vanaf 27 mei

Het ministerieel besluit van 25 mei stelt dat de gemeentelijke, provinciale en regionale overheden mogen beslissen om buurtspeeltuinen in de openlucht en grote speeltuinen in parken opnieuw toegankelijk te maken. Bezoeken aan deze speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen t.e.m. 12 jaar, met een maximum van 20 kinderen.

Ook de speeltuinen in natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden mogen toegankelijk zijn. De uitbater staat in voor het toezicht en het voorkomen van een volkstoeloop. Binnenspeeltuinen mogen nog niet opengaan. Voor meer informatie kan je de FAQ raadplegen.

Maatregelen vanuit het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport

Update 22 juni: subsidies voor cultuur, sport en jeugd vanuit Vlaams noodfonds (nieuwsflits Vlaams crisiscentrum)

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.

Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen zullen in de eerste helft van juli worden uitbetaald.

Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen.

Hoe schrijf ik de subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds in?

De gemeenten die vanuit het Vlaamse noodfonds voor de compensatie van de coronaschade een tussenkomst van de Vlaamse overheid voor jeugd, sport en cultuur ontvangen, schrijven die subsidie in op de algemene rekening 7401/4 (andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus). De economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid). De tabel met de ramingen die lokale besturen kunnen inschrijven vind je hier.

Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht de hulplijn een toename van conflicten en geweld in gezinnen en ze staan dan ook klaar om meer oproepen hierrond te beantwoorden. De telefoon en chat zullen bemand blijven tijdens de coronacrisis.

Daarnaast ontwikkelde 1712 de poster ‘Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis: 5 Tips’. De poster bevat tips over hoe je kunt omgaan met conflicten in het gezin en vermeldt hulplijn 1712 en de belangrijkste noodnummers. Op de website van 1712 vindt u meer info over dit initiatief en de hulplijn.

Psychosociale Eerste Hulp

Voor psychosociale hulp verwijzen we door naar de website geestelijkgezondvlaanderen.be. Daar vind je alle info over zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten, telefonische- en online hulpverlening. De zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten bieden in sommige gevallen een alternatieve manier van communiceren aan.

Inzet van psychologen tijdens corona: zorgcontinuïteit

In de eerste plaats is het belangrijk om de zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten die zorg nodig hebben. Psychologen kijken dus best hoe ze hun huidige praktijk draaiende kunnen houden. Interessante tips en richtlijnen voor psychologen zijn te vinden op de site van de Psychologencommissie of de pagina van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Inzet van psychologen tijdens corona: eerstelijnspsychologen

Zelfstandige (hoofd- of bijberoep) klinisch psychologen of orthopedagogen die in deze ongeziene situatie hun expertise ter beschikking willen stellen binnen een veilig kader, kunnen zich kenbaar maken bij hun GGZ-netwerk. Via een versnelde procedure kunnen zij tijdelijk aansluiten bij het terugbetalingsproject eerstelijnspsychologische zorgen. Meer info hierover in deze nota.

Mensen met psychische problemen kunnen ook terecht bij hun huisarts of de arbeidsgeneesheer van de externe preventiedienst. Via deze arts kan rechtstreeks doorverwezen worden naar een eerstelijnspsycholoog.

Psychologische hulp vanop afstand:

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen, denk maar aan plotste angst- of paniekklachten. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, neemt minister De Block het initiatief om videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog terug te laten betalen. Lees het persbericht voor meer info.

Voor psychosociale steun of een luisterend oor kan men in eerste instantie terecht bij:

 • Tele-Onthaal: 106 - Acute nood aan opvanggesprek, chat mogelijk via website.
 • Awel: 102 -  Voor kinderen en jongeren met nood aan een gesprek (16-22u). Mail, chat en forum zijn ook mogelijk.
 • Zelfmoordlijn: 1813 - Suïcidepreventie. 24/7 beschikbaar, met chatmogelijkheid tussen 18u30 en 22u. Mails worden binnen de 5 dagen beantwoord en er is ook een zelfhulp-optie.
 • Hulplijn geweld: 1712 - Voor relationele spanningen en geweld, ongeacht de leeftijd. Chat is mogelijk.
 • JAC (CAW): 0800 13 500 - Voor jongeren met nood aan een gesprek en advies rond allerlei hulpverleningsvragen. Naast bellen en mailen is er ook chatten op afspraak.
 • WatWat: Geen telefoonnummer. Wel online dienstverlening voor kinderen en jongeren, met informatie op maat van leeftijd. 
 • Hier een overzicht van de andere hulplijnen.

Best practices: Veerkacht

 • IedereenOK.be: Het zijn rare tijden. En die doen wat met een mens. Daarom is het belangrijker dan ooit om aan je mentale weerbaarheid (en die van je gezin of dierbaren) te werken. Deze online interventie kan je helpen om je kalmer te voelen en te blijven functioneren. Het is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan van ongeveer 45 minuten. Je kan het alleen doorlopen of samen met je huisgenoten. 
 • Dezorgsamen.be: Als je in de zorgsector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier terecht.

Best practices: Waardig afscheid nemen: (ook te vinden op De Weg Wijzer)

Best practices: Kinderen

Lees meer info over (geestelijke) gezondheidszorg

VVSG houdt een apart overzicht bij over de evoluties in het gezondheidsbeleid. Klik hieronder om de pagina te lezen.

Bezoek de pagina rond gezondheidsbeleid