SDG16.jpg
Provider image

VVSG - Team Internationaal zet in op integriteit en ontwikkelde daartoe een ethische code en klachtenprocedure. Wij engageren ons om zo transparant mogelijk te zijn naar onze donoren en partners toe en willen hun blijvend vertrouwen in stand houden.

Klacht of melding indienen

Via deze pagina kan je een melding of klacht indienen over een integriteitsschending begaan door medewerkers van de VVSG of deelnemers/begunstigden van het federale subsidieprogramma internationale samenwerking (Programma 2017-2021: Bijdragen tot goed lokaal bestuur via bestuurskrachtversterking in het zuiden en lokale beleidscoherentie in Vlaanderen).

 

De melding en behandeling van klachten verloopt vertrouwelijk, onafhankelijk en houdt rekening met de melder en/of benadeelde.

Procedure

De melding of klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Enkel de klachtenmanager heeft toegang tot de informatie van de melding. Persoonsgegevens worden met niemand gedeeld tenzij met toestemming van de melder. In een later stadium kunnen andere mensen betrokken worden, indien de verdere behandeling van de klacht dit vereist.

 

De behandeling van de melding of klacht gebeurt op een objectieve en onafhankelijke wijze. Ze verloopt in overeenstemming met het integriteitsbeleid/de ethische code van team internationaal van de VVSG, en conform de interne procedure voor klachtenbehandeling.

 

Na indiening van je klacht word je op de hoogte gehouden van de verdere behandeling.

 

Een klacht of melding kan worden ingediend door elke benadeelde van integriteitsschendingen begaan door de VVSG in uitoefening van hun functie.

 

Vul het formulier 'Klacht of melding indienen' indien je een probleem wil rapporteren of een vraag hebt gerelateerd aan ons integriteitsbeleid.