Naar een soepelere lokale evaluatieregeling

Waaraan moeten besturen die hun evaluatiereglement willen actualiseren, zich minimaal houden?

  • Evalueren is niet meer verplicht
  • Een voorafgaande evaluatie is noodzakelijk voor het ontslag van een statutair of contractant wegens beroepsongeschiktheid ingevolge het ontoereikend functioneren.
  • Evaluatie kan opgestart worden na signalen van slecht of onvoldoende presteren
  • Enkel als besturen met een periodieke evaluatie willen blijven werken, moeten ze zich houden aan de bepalingen hierover in de Rechtspositiebesluiten van 7 december 2007 (gemeente- en provinciepersoneel) en 12 november 2010 (OCMW-personeel)
  • Als het bestuur evalueert moet het voorzien in een interne beroepsmogelijkheid.

Binnen dit kader hebben ondertussen heel wat besturen een nieuw evaluatiereglement uitgewerkt, waarbij ze meestal afstappen van de periodieke evaluatie.

We baseren ons hiervoor op:

  1. Artikel 196 Decreet Lokaal Bestuur

    "De personeelsleden hebben recht op opvolging en feedback, al dan niet door middel van een evaluatie, over hun wijze van functioneren. De personeelsleden worden opgevolgd en, in voorkomend geval, geëvalueerd op ambtelijk niveau. (…) Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid ingevolge het ontoereikend functioneren van het personeelslid, is niet mogelijk zonder voorafgaande evaluatie.

  2. Het antwoord van minister Homans​ op de schriftelijke vraag nr. 87 van 19 oktober 2016 van Ward Kennes.

Handleiding evaluatie algemeen en financieel directeur en ombudsman

Deze handleiding is een actualisatie van een eerdere tekst die tot stand kwam in samenwerking met de algemeen directeurs (Excello), de Vlaamse lokale financieel beheerders (Vlofin) en de Vlaamse Vereniging van OCMW-secretarissen (VVOS). Het Decreet Lokaal Bestuur is hierin nog niet verwerkt.

Met deze handleiding wil de VVSG de lokale besturen ondersteunen bij het evalueren van hun topmedewerkers. De wetgeving laat ruimte aan de lokale besturen om een aantal keuzes te maken: gaan we evalueren of niet? Hoe bereiden we de evaluatieprocedure voor? Welke afspraken moeten we op voorhand maken? Wie is het bevoegde orgaan? Hoe houden we de regie in handen? Wat verwachten de functiehouders en de externe deskundigen van ons? En zo verder.

Concreet bieden we in deze handleiding:
• De minimale competenties en taken van elke secretaris en financieel beheerder, gebaseerd op wat het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en de uitvoeringsbesluiten (Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 en Rechtspositiebesluit OCMW-personeel van 12 november 2010) voorschrijven. Dit minimum kan elk bestuur vertalen, aanvullen of concretiseren.
• Modellen (VVSG-rechtspositievoorbeeld).
• Voorbeelden (samenstelling gemeenteraadscommissie, deontologische code voor de externe consultant, functiebeschrijving en evaluatiecriteria).
• Een tijdslijn voor het verloop van de procedure.

Verwante info

Levenslang leren (Diverscity)