Corona-aanpak door lokale besturen wereldwijd

De COVID-19 pandemie is een globale crisis, waarbij de lokale besturen wereldwijd in de frontlinie staan. Hoe gaan andere steden en gemeenten in Europa om met de Coronacrisis? Welke maatregelen nemen zij en kan hun aanpak voor inspiratie dienen? Van bewustmaking, via dienstverlening  en hulpverlening tot  economische steunmaatregelen en handhaving van de social distancing en andere noodmaatregelen.

Ook al zijn de antwoorden en initiatieven van de steden en gemeenten wereldwijd afhankelijk van de specifieke context zoals de gedecentraliseerde bevoegdheden, de schaal en de grootte en aard van bevolking, toch valt op dat door de Coronacrisis de steden en gemeenten over heel de wereld naar vindingrijke en innovatieve oplossingen grijpen.

We lijsten een aantal interessant initiatieven op, die de aanpak van lokale besturen verzamelen:

OESO studie verzamelt stedelijke praktijken in COVID 19 aanpak

De OESO verzamelt in haar recente studie Stedelijke Beleidsoplossingen voor COVID 19 de praktijken van 40 steden uit de OESO lidstaten. De beleidspraktijken zijn gegroepeerd in 6 categorieën, gaande van sociale distancing, via economische maatregelen, aandacht voor kwetsbare groepen en de continuïteit van dienstverlening naar bewustmaking en (digitale) communicatie. Hierbij kunnen sleutelconcepten als circulaire economie, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de 15 minuten stad een belangrijke rol spelen in het helpen om de levenskwaliteit te verbeteren met voldoende aandacht voor productiviteit, sociale inclusie en klimaat. 

Corona times in Europa

Dirk De Wachter benadrukt in de VLEVA State of the EU het belang van verbinding en samenwerking in Coronatijden. 

Flexibiliteit in de staatssteunregels

De EU-staatssteunregels stellen de lidstaten in staat snel en doeltreffend actie te ondernemen om burgers en bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, te ondersteunen die door de COVID-19-uitbraak in economische moeilijkheden verkeren.

Ruime ondersteunende maatregelen kunnen genomen worden in overeenstemming met de bestaande EU-regels. Lidstaten kunnen maatregelen nemen, zoals loonsubsidies, uitstel van betaling van vennootschapsbelasting en belasting over de toegevoegde waarde of sociale premies. Daarnaast kan er rechtstreeks financiële steun aan consumenten verleend worden. Bovendien kunnen volgens de EU-staatssteunregels ondernemingen geholpen worden bij liquiditeitstekorten. Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU biedt de mogelijkheid bedrijven te vergoeden voor de schade die rechtstreeks door uitzonderlijke gebeurtenissen is veroorzaakt.

Meer info.