admission-2974645_1920.jpg
Provider image

Webinar: verslag en presentatie

Op dinsdag 6 oktober organiseerde de VVSG in samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Sport Vlaanderen  een webinar over lokaal vrijetijdsbeleid in coronatijden. 

Vlaamse kleurcodes, protocollen en andere instrumenten bepalen mee het lokale landschap van wat mag en niet mag. Lokaal wil je coronaproof ruimte bieden aan culturele voorstellingen, sportwedstrijden en evenementen in de vrije tijd. Waar liggen mogelijkheden en hoe grijpen eigen en Vlaamse instrumenten op elkaar in? 

Vraag en antwoord

Niet alle vragen konden live tijdens het webinar beantwoord worden. Hieronder vind je een overzicht  van antwoorden op niet behandelde vragen. 

Let op:

 • Deze antwoorden zijn geformuleerd tussen 10 en 15 oktober, dus op basis van de op dat ogenblik geldende maatregelen. De verstrengde maatregelen van 16 oktober 2020 en de introductie van de barometer met nog onduidelijke impact op de sectoren sport, jeugd en cultuur, maken dat we momenteel onze antwoorden spijtig genoeg niet zinvol  kunnen updaten.
  Eenmaal meer duidelijkheid zullen we onderstaande informatie zo snel mogelijk aanpassen.

   
 • De dag van de webinar bevonden de sectoren jeugd en sport zich in kleurcode geel, momenteel bevinden zij zich in code oranje. We raden aan om steeds ook een blik te werpen op de specifieke situatie van een bepaalde kleurcode: kleurcodes jeugd, kleurcodes sport, kleurcodes cultuur

De overgangen van de ene kleurcode naar een andere zijn, gerangschikt naar beleidsniveau, de bevoegdheid van:

 • federaal: federale regering via ministerieel besluit
 • regionaal: de bevoegde minister
 • provinciaal: de gouverneur
 • lokaal: de burgemeester (verstrenging ten opzichte van andere bevoegdheidniveaus)

Als leeftijden gemengd worden (boven en onder de 12), wat geldt dan? Tellen we enkel de 12+ers en mogen de -12 jarigen er gewoon extra bij?

 • Bij het bepalen van de maximumaantallen in een sportgroep (voorlopig max. 50) wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd. Iedereen telt hierbij mee. De densiteitsregels (30² of 10m²) zijn echter niet van toepassing op kinderen tot en met 12 jaar. Het is echter aan te bevelen om kinderen tot en met 12 jaar en +12 jarigen zoveel mogelijk gescheiden te houden tijdens het sporten.

Gelden de regels voor publiek en de aanwezigheid van publiek ook voor trainingen?

 • Publiek bij trainingen wordt in code geel afgeraden en bij code oranje niet toegelaten. Personen in een kantine worden beschouwd als klanten van een horecagelegenheid en zijn geen publiek. Ze moeten zich wel aan de horecarichtlijnen houden.

Sport en jeugd: blijft de beperking van max 50 voor een sportkamp in de herfstvakantie voor kinderen jongeren dan 12 jaar?

 • Voorlopig blijft dit aantal behouden, onder voorbehoud van aanpassing van deze cijfers op federaal niveau.

De capaciteit van kleedkamers en douches wordt berekend op basis van oppervlakte?

 • Neen, er wordt gevraagd om het aantal lopende meter banken/stoelen/muur die voorzien zijn om zich zittend/staand om te kleden te delen door twee. Dit zorgt ervoor dat de onderlinge afstand van 1,5 meter normaal zou moeten kunnen bewaard worden. Is er bijvoorbeeld 10 meter banken beschikbaar kan je 5 personen toelaten in een kleedkamer.

Kunnen douches uitzonderlijk open gesteld worden bij een buitensportevenement in code oranje?

 • Bij code oranje mogen douches niet opengesteld worden. Kleedkamers kunnen in uitzonderlijke gevallen wel opengesteld worden na een sportactiviteit (bv. wisselen van wetsuit, jonge voetballertjes op een natte koude winterdag, …). Hou hierbij rekening met capaciteitsbeperkingen!

Is er een goede motivatie waarom er in code geel wel in bubbels van 50 mag gesport worden, maar in de kleedkamer de afstand 1.5 meter moet blijven?

 • Tijdens het sporten is men over een veel grotere oppervlakte verspreid (in ruimtes met een veel groter volume) en is het onderling contact in de meeste gevallen slechts occasioneel. In een kleedkamer zit men vaak veel dichter op elkaar in kleine ruimtes die niet altijd optimaal verlucht zijn. Hier is het risico op verspreiding van het virus veel groter. Een hoog risico contact wordt immers beschouwd als langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter van een besmette persoon aanwezig zijn.

Sluiting kantines en cafetaria bij code oranje of code rood?

 • Kantines/cafetaria kunnen normaal openblijven bij code oranje, mits de richtlijnen uit de respectievelijke horecaprotocollen worden nageleefd. Bij code rode zullen deze moeten sluiten.

Mogen er 200 toeschouwers indoor bij een sportwedstrijd binnen? telt dit per zaaldeel of voor een volledige zaal? Moeten die toeschouwers afstand houden (1,5m) en dus op stoelen zitten?

 • Zolang men onder de limieten zoals bepaald in het federale mb (200 indoor en 400 outdoor) blijft, kunnen er bij een wedstrijd toeschouwers aanwezig zijn zoals bepaald door deze limieten. Dit is logischerwijs bepaald op een volledige zaal/infrastructuur. Onder deze limieten kan dit zowel een staand als een zittend publiek zijn. Indien men meer toeschouwers wil toelaten dan de vastgelegde limieten, dan kan een uitbater van een permanente infrastructuur voor een zittend publiek een Covid Infrastructure Risk Model -scan uitvoeren en op basis van het bijhorende formulier een aanvraag indienen bij zijn lokaal bestuur. Het lokale bestuur bezorgt dit na gunstig advies aan het CIRM-loket en na akkoord van de minister kan de burgemeester dit finaal goedkeuren.

Volgens regels horeca mag de kantine open, maar als er geen publiek mag zijn bij een wedstrijd of training, mag de cafetaria/kantine dan open? Wat primeert?

 • Bezoekers van kantines moeten zich gedragen als klanten van een horecagelegenheid. Zij worden niet als publiek beschouwd als zij zich niet in de publiekszones begeven.

Indoor volleybal: hoeveel m² moet je tellen per volleyballer?

 • De densiteitsregels bepalen dat de beschikbare sportoppervlakte 30m2 per sporter/volleyballer moet waarborgen. Dit hoeft niet gelimiteerd te zijn tot de ruimte binnen de belijning van het klassieke volleybalterrein.

In een sportzaal van 966m² mogen er slechts 32 sporters actief bezig zijn. Deze zaal wordt in 3 gelijke delen gedeeld zodat er 3 wedstrijden tegelijkertijd kunnen doorgaan, maar dan zijn er al direct ongeveer 60 sporters binnen (een deel op het veld en een deel op de bank). Als ik de regels echt volg, dan zouden er dus geen 3 wedstrijden tegelijkertijd mogen doorgaan? Want er zijn dan ook nog toeschouwers aanwezig?

 •  Klopt. De densiteitsregels zijn van toepassing op de sporters. Een sportgroep van 50 heeft een oppervlakte nodig van 1500m² nodig. Twee sportgroepen van 20 hebben een oppervlakte van 1200m² nodig. De densiteitsregels hebben als doel om de mogelijke interactie tussen sporters te beperken tot het strikt noodzakelijke in functie van de beoefening van de sportactiviteit. Toeschouwers vallen hierbuiten, aangezien de regels voor toeschouwers bepalen dat deze te allen tijde moeten gescheiden zijn sporters (afstand moet gegarandeerd zijn). Bijgevolg mag er tussen deze twee groepen geen interactie mogelijk zijn.

Moeten spelers die op de bank zitten (bijvoorbeeld tijdens een volleybalwedstrijd) een mondmasker dragen? Zij kunnen gelijk gesteld worden met een publiek omdat zij hun ploeggenoten luidruchtig aanmoedigen. Maar mondmasker dragen vlak nadat je van het veld komt is niet evident.

 • Op dit ogenblik is dit in de Vlaamse sportprotocollen nog niet verplicht, al valt dit aan te raden. Sportfederaties kunnen dit zelf ook wel opleggen aan hun leden. 

Moeten we ook voor weekends van jeugdverenigingen het kampendraaiboek hanteren?

 • De kampendraaiboeken van deze zomer zijn niet meer 100% actueel. De te volgen regels en draaiboeken vindt men hier per kleur. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone jaarwerking en weekends.

Onder welke regels vallen leidingsweekends in het jeugdwerk? Zijn die toegelaten of niet?

 • Leidingsweekends kunnen sinds de verstrenging naar code oranje niet meer. Deze extra maatregelen heeft de minister gecommuniceerd via pers. Er zijn wel nog overnachtingen mogelijk in functie van vormingen, weekends met leden,  etc…

Kinderen hebben al vele bubbels (school, jeugdbeweging, sportclub). Is het dan nog aangeraden om als dienst vrije tijd nog activiteiten aan te bieden (naast sport-na-school-activiteiten), bijvoorbeeld een daguitstap?

 • De diverse protocollen leggen vandaag geen beperkingen op met betrekking tot de activiteiten die kinderen en jongeren naast elkaar kunnen doen. De keuze om zelf nog activiteiten aan te bieden is een beleidskeuze die best vertrekt vanuit de noden van de doelgroep enerzijds, en het bestaande aanbod van o.a. het jeugdwerk anderzijds. Dat is een essentiële oefening die ieder bestuur altijd moet maken, maar die nu in coronatijden enigszins anders kan ingevuld worden dan in normale omstandigheden natuurlijk.

Onder welke regels vallen de jeugdhuizen?

 • jeugdhuizen vallen ofwel onder de jeugdwerkregels ofwel onder horecaregels naargelang de aard van de activiteit. Belangrijkste ‘parameter’ hierin is: gaat de bar open? Zo ja, dan zijn ze verplicht zich aan de horecaregels te houden. Is het enkel een activiteit (bv. playstation namiddag, open aanbod, …), waarbij de bar niet opengaat maar die gericht is op ontmoeting, samen dingen doen dan volgen ze de jeugdwerkregels (rekening houdende met de leeftijdscategorie).

De dag van de Jeugdbeweging gaat door in oktober. Het is een event met ontbijt en toch met heel wat jongeren. Is hiervoor een draaiboek nodig? Het event gaat door in openlucht.

 • Voor events die fysiek doorgaan moet je als organisator rekening houden met de specifieke maatregelen voor evenementen (zie ook www.ikorganiseer.be) en de maatregelen van horeca.

Wat met polyvalente infrastructuur zowel in eigen beheer als privaat (bijv. parochiezaaltjes): als verenigingen hier gebruik van maken, zijn hier specifieke richtlijnen rond?

 • Neen, er bestaan binnen cultuur geen aparte regels/richtlijnen voor zaaluitbaters.
 • De regels die voor de verenigingen gelden zijn eerder afhankelijk van de aard van de activiteit dan van de infrastructuur.
  VB: dans = sport, zang = cultuur, Jeugdatelier = jeugd, feest = horeca

Bij voorstellingen: wat is de momenteel geldende afstandsregel voor publiek (met mondmasker)?

 • Voorstellingen met publiek volgen het kader dat in het basisprotocol cultuur van 18/9 wordt beschreven:
 • De fysieke afstand tussen de toeschouwers in zalen in de cultuursector (theater, cultuurcentra, enz..) kan verkleind worden tot 1 meter, als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 1. een maximale spreiding van de aanwezigen over de beschikbare ruimte;
 2. reservering en seating in sociale bubbels, zonder afstandsvoorwaarden binnen de bubbel;
 3. een stoel leeglaten links en rechts van de sociale bubbels;
 4. het dragen van mondmaskers gedurende de hele voorstelling en het verblijf in het gebouw;
 5. de garantie van adequate ventilatie zonder recirculatie van lucht.
 • De rijafstand tussen de toeschouwers kan minder zijn dan 1 meter (maar niet minder dan 83 cm), op voorwaarde dat de vaste infrastructuur een gebouwbeheerssysteem (met onder andere CO2-sensoren) heeft die de ventilatie-efficiëntie continu bewaakt, zodat de CO2-concentratie constant onder de wettelijke normen voor de kwaliteit van binnenlucht blijft.”

Hoe bepalen we hoeveel personen in een zaal aanwezig mogen zijn voor een activiteit of vergadering?

 • De algemene aanbeveling is 4m² voor zittende activiteiten en 10m² voor bewegende activiteiten. De wettelijke regel is zorgen voor 1,5m tussen elke persoon, en dan bepaal je via een risicoanalyse en een draaiboek hoeveel je effectief toelaat.

In verband met de verplichting een mondmasker te dragen bij evenementen: wat zeggen de regels?

 • Er zijn 2 bepalingen die een verplichting op het dragen van mondmasker op events onderbouwen
 1. MB art.21bis:
  Iedereen van 12 jaar is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen
  En dan volgt een opsomming van locaties/situaties waarvan hier o.m. relevant: bioscopen, theater- en concert- en conferentiezalen, auditoria, musea, bibliotheken
   
 2. Basisprotocol Cultuur
  In het basisprotocol cultuur is mondmaskerplicht voor alle evenementen opgenomen. Evenementen mogen plaatsvinden op voorwaarde dat:
  de algemene richtlijnen worden gevolgd (hygiëne, afstand, mondmaskerplicht…);
  - de relevante protocollen (cultuur, evenementen, …) worden gevolgd;
  - het event volgens de CERM-tool groen licht krijgt.  (Citaat: uit het Basisprotocol Cultuur)
  Bij de mondmaskerplicht wordt in een voetnoot opgenomen: Artikel 21bis van het MB van 30/6/2020 bepaalt dat iedereen boven 12 jaar verplicht is om een mondmasker te dragen op een evenement

Bij een theatervoorstellingen in zalen mag men nu dichter zitten (1m)  (of klopt dit niet?), als we nu outdoor op een grote parking een culturele voorstelling doen, dan gelden de evenementenprotocolnormen max 400 en 4m² per persoon. Mogen we die regels van de theatervoorstelling ook niet in openlucht toepassen? Dan kunnen er meer mensen plaatsnemen?

 • Voorlopig is er enkel een positief advies van CELEVAL voor de culturele zalen. Het is verdedigbaar dat men ook voor een ‘zittend openluchtvoorstelling’ deze ‘seating arrangements’ toepast. Het zal aan de lokale overheid zijn om daarover definitief uitsluitsel te geven, ervan uitgaand dat een openluchtvoorstelling sowieso een aparte toelating vereist.

Mag er drank voorzien worden tijdens de vergaderingen?  wat met aantallen (kleiner dan 10, groter dan  10)?

 • Als drank een ‘bijkomstig aspect’ is (bijv. koffie tijdens een vergadering, water voor de gastspreker) dan lijkt het niet nodig om het horecaprotocol nauwgezet te volgen. Het aantal personen doet er niet echt toe, ervan uitgaand dat dit voor ‘vergaderingen’ altijd met beperkt aantal personen zal zijn.
 • Als de ‘bar/catering’ een essentieel onderdeel is van de activiteit (bijv. bij een kwis, seniorenvoorstelling, …) dan moet zeker het horecaprotocol gevolgd worden.
 • Ervan uitgaand dat een ‘vergadering’ in georganiseerd verband plaatsvindt, is het max. aantal conform het huidige Ministerieel Besluit 50 personen. Een vergadering van meer volk is een evenement, en dan dient het horecaprotocol uiteraard wel gevolgd te worden.

Moet er een professionele cateraar komen bij een seniorennamiddag in een parochiezaal? Bij ledenfeest maximum 50? Met ook niet leden max 200?

 • Is het een ledenactiviteit (met dus max. 50 leden): geen cateraar verplicht.
 • Is het geen ledenactiviteit, en dus een event, dan zegt de FAQ: Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd. Als het voedingsaanbod dat op dit evenement wordt geserveerd echter in de praktijk een banket of een receptie betreft, dan moet een professionele catering/traiteur onderneming worden ingeschakeld en zijn de regels zoals beschreven in de paragraaf “recepties en banketten” van toepassing.
 • Als het over een tas koffie/stukje taart gaat bij een seniorennamiddag, kan je je de vraag stellen of dat onder ‘banket/recepties‘  valt.

Bij een voorstelling waarbij publiek aan tafels zit, mag er drank geserveerd worden en gelden hier dan de regels van de horeca? Is voor een koffietafel een professionele cateraar verplicht?

 • Bediening aan tafel tijdens een voorstelling is een mooi voorbeeld van de toepassing van het horecaprotocol tijdens een culturele activiteit. Voor evenementen staat in de FAQ: Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd. Als het voedingsaanbod dat op dit evenement wordt geserveerd echter in de praktijk een banket of een receptie betreft, dan moet een professionele catering/traiteur onderneming worden ingeschakeld en zijn de regels zoals beschreven in de paragraaf “recepties en banketten” van toepassing.
 • Wat koffietafels betreft, lezen we in de FAQ het volgende: Het is toegelaten om een koffietafel te organiseren voor maximum 50 personen mits naleving van de regels die van toepassing zijn op de horecasector. Als deze koffietafel verzorgd wordt door een professionele catering/traiteur mag een ongelimiteerd aantal deelnemers aanwezig zijn. In dit geval moeten de regels van de gezeten recepties en banketten, zoals hierboven vermeld, gevolgd worden.
 • Daaruit concluderen we dat voor een koffietafel geen professionele cateraar verplicht is, tot een maximum van 50 personen.

Eetfestijnen socioculturele verenigingen: professionele cateraar verplicht. Dit maakt het voor veel verenigingen onhaalbaar. Waarom is dit? Is dit een harde verplichting?

 • Volgens de huidige FAQ van de federale crisiscel is een cateraar verplicht bij het organiseren een eetfestijnen van verenigingen.
  “Mag een vereniging, jeugdbeweging,… een eetfestijn (spaghettislag, mosselfestijn,…) organiseren? Ja maar dan dient die een beroep te doen op een professionele catering/traiteur onderneming als haar recepties of banketten niet louter bestemd zijn voor hun leden.”
 • Het is onduidelijk waarom, maar vermits het expliciet is opgenomen in de FAQ, lijkt het afdwingbaar. De VVSG heeft bij de crisiscel aangedrongen om dit opnieuw te bekijken maar tot op 15 oktober 2020 kregen wij hier geen antwoord op.

Sociocultureel: Veel verenigingen willen evenementen organiseren waarbij moet ingeschreven worden 'in bubbel'. Bv. ook eetfestijnen. Men volgt dan de regels van de horeca die stelt dat er max. 10 personen aan een tafel kunnen gaan zitten. Ik vind deze regel nogal onverenigbaar met de aanbeveling om met max. 5 personen nauw contact te hebben.. Idem voor wandeltochten, droppings... hier hanteert men ook de formule 'inschrijven in bubbel', en zien we vaak het getal 10 terug. Wij raden deze nu af. Verbieden kan niet want er is geen verplichting meer, enkel een aanbeveling. Klopt wat wij doen?

 • UPDATE 16/10 Volgens de geest van de maatregelen wordt met bubbel inderdaad enkel je persoonlijke bubbel van familie en nauwe contacten bedoeld. Alle andere contexten zijn groepen, teams, … en binnen zo’n groep dien je de algemene regels van afstand en/of mondmasker te respecteren.
  Puur voor de registratie is er voor uitbaters/organisatoren de ruimte gelaten om 1 contactpersoon ‘per groep’ te laten registreren.
  Het absolute aantal van 10 is volgens het MB (gewijzigd 8/10) enkel van toepassing in restaurants, voor cafés is het maar 4 personen.
  Onder "restaurant" wordt begrepen: de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Dit betekent dat, tenzij het eetfestijn doorgaat in een restaurant/feestzaal van een erkend restaurant, de regel van 10 niet geldt.

Op de grens: culturele schoolvoorstellingen: culturele activiteit of schoolactiviteit?

 • De aard van de activiteit is een culturele voorstelling, en dus moet zeker rekening gehouden worden met het basisprotocol cultuur. Maar ongetwijfeld zullen er schoolregels zijn die ook worden toegepast, zeker als de voorstelling in de school zelf doorgaat.

Een klas wil een bezoek brengen aan een lokale handelaar/bedrijf, kan dit?

 • In principe primeert de activiteit, en dat is in deze dus een winkelbezoek. Net zoals bij de schoolvoorstellingen zullen daarnaast zeker ook onderwijsregels van toepassing zijn voor het gedrag binnen de groep zelf.

Sociocultureel: mogen verenigingen activiteiten organiseren voor meer dan 50 leden indien grootte van de zaal dit toelaat?

 • Enkel indien het over een evenement gaat, mag men indoor tot 200 (of meer bij een positief CIRM-attest) personen gaan. Een gewone verenigingsactiviteit blijft voorlopig beperkt tot 50 personen.

Horecazaak organiseert banket (enkel met inschrijvingen) met ook een optreden van een band en dit in een parochiezaal. Enkel een horecaprotocol?

 • Neen, het optreden van een band is een culturele activiteit (of evenement) en moet dan ook rekening houden met de bepalingen uit desbetreffende protocollen. In deze concrete case zal dus zowel het cultuur- als het horecaprotocol moeten gevolgd worden.

Is er ook een densiteitregel wanneer een zaal als feestzaal en culturele opvoeringen wordt verhuurd (zaal zonder vaste zitplaatsen zonder een vast podium)?

 • Indien de zaal voor een culturele activiteit wordt gebruikt, is er de richtlijn van 4m²  zittend en 10m² bewegend publiek. Zeker bij ‘losse zitplaatsen’ is het belangrijk een goed draaiboek met zaalplannen e.d. op te stellen! Opgelet: op dit moment zijn enkel zittende evenementen toegelaten!
 • Voor trouw- en andere feesten dienen de juiste horecaprotocollen gevolgd te worden.

UPDATE 16/10: Moet er ook met een professionele cateraar gewerkt worden bij financiële acties van verenigingen waarbij bereid voedsel verkocht wordt zoals de organisatie van een Take away van ontbijtmanden, spaghettischotels,...?

 • We vonden geen regelgeving die dergelijke initiatieven verbiedt. We zien ook geen duidelijke aanleiding om een lokaal bestuur te adviseren zelf een verbod te formuleren.  
  Verenigingen (vzw’s)  die slechts af en toe levensmiddelen vervaardigen en/of te koop aanbieden, moeten niet over een toelating beschikken zoals bepaald in de regelgeving van het Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid.
  Dit lezen we hierover bij het FAVV:
  Artikel 2, § 2, 1° bepaalt dat de verplichte registratie, toelating of erkenning niet van toepassing is op: “operatoren die handelen zonder winstoogmerk of in het algemeen belang, in de hoedanigheid van verenigingen en organisaties die een activiteit uitsluitend niet bezoldigd, sporadisch en uitzonderlijk uitoefenen;” Het moet hierbij dus gaan om
  - verenigingen of organisaties zonder winstgevend doel waarbij de activiteit zelf wel degelijk winstgevend kan zijn;
  - de medewerkers aan de bedoelde activiteit mogen hierbij geen enkele bezoldiging ontvangen voor de geleverde diensten;
  - ten hoogste 5 activiteiten gedurende maximaal 10 dagen per jaar worden beschouwd als “sporadisch en uitzonderlijk”. In alle andere gevallen dient al naar het geval een registratie, toelating of erkenning te worden aangevraagd.
 • Conclusie: Deze regelgeving verbiedt niet dat verenigingen dergelijke afhaal organiseren. De commerciële initiatieven (die wel een verplichte registratie, toelating of erkenning hebben) worden in deze COVID tijden sterk aangemoedigd om afhaalinitiatieven te nemen.
  Voor dergelijke organisatie houden ze rekening met basisregels: handhygiëne, mondmaskers waar ‘social distancing’ onmogelijk is, een risico-analyse maken, zieke personen de toegang ontzeggen,…
  Verenigingen die dergelijke initiatieven willen nemen kijken in eerste instantie naar vrijwilligers met kennis en vaardigheid terzake. Ze komen dan bv. uit bij dezelfde kookouders die ook het zomerkamp van de jeugdbeweging CORONA-proof wisten te houden.
 • Welke aandachtspunten geven we hen mee?
 1. Schrijf tijdig een draaiboek uit waarin je je aanpak vanuit alle hoeken bekijkt
 2. Vermijd onbevoegden in de organisatie van keuken, ontvangstbalie, afhaalpunt, toog, etc. Beperk dus eerder het aantal betrokken vrijwilligers tot het noodzakelijke minimum.
 3. Draag mondmaskers en respecteer de afstand van 1.5 meter tussen de werkplekken
 4. Plaats handgels en desinfecterende sprays waar nodig
 5. Zorg voor voldoende ventilatie
 6. Voorzie sanitair uitsluitend voor de vrijwillige medewerkers en hou ook hier de COVID maatregelen strikt in de gaten
 7. Laat je inspireren door de bestaande horecaprotocollen bij het uittekenen van je aanpak ( looplijnen voorzien tussen verschillende ‘werkplekken’, geen materiaal delen, bereidingen zorgvuldig opdelen en niet met meerdere vrijwilligers aan één onderdeel werken, …)
 8. Werk waar mogelijk met duidelijk te onderscheiden tijdsblokken voor de afhaal zelf
 9. Voorzie handgels bij aankomst aan de afhaalbalie
 10. Organiseer ook de afhaalplaats zelf zorgvuldig. Zorg voor duidelijke aanwijzingen wat betreft de wachtrijen van “klanten” en de parkeerfaciliteiten.
 11. Vermijdt contante betalingen. Overweeg betaling via betaalapps of overschrijving bij bestelling
 12. Hou de contactinformatie bij van alle vrijwilligers

Wat met evenementen als Sinterklaas, Sint-Maarten, drie koningen, carnaval?   Zijn hier specifieke richtlijnen rond? Moet de sint een mondmasker dragen? Moeten we de aantallen kinderen (-12) tellen bij dit soort evenementen of enkel de volwassenen?

 • Er zijn geen aparte richtlijnen voor de sint en andere heiligen. Zij moeten zich net zoals elke andere volwassene aan de algemene richtlijnen houden.
 • Wat de evenementen betreft, moet je de kinderen meetellen in de 200 personen (indoor) en 400 personen (outdoor) van het Ministerieel Besluit.

Klopt het dat als de CERM niet gekoppeld is aan de kleurcodes en een evenement een groene code krijgt maar eigenlijk niet meer door kan gaan omdat de kleurcode intussen gewijzigd is?

 • Een groene CERM-code wil enkel zeggen dat de eventorganisator de corona-risico’s voor het publiek heeft ingeschat en er de juiste maatregelen/handelingen aan gekoppeld heeft. Een groene CERM-code wil inderdaad niet zeggen dat het event sowieso kan doorgaan. Dat wordt ook bepaald voor de federale, regionale, provinciale en lokale regelgeving en maatregelen.

Welke densiteit hebben jullie voor ogen wanneer er gewerkt wordt met het horeca-protocol? Kan er ook hier een aantal m² per persoon voorgesteld worden?

 • Er is geen aanwijzing met betrekking tot verplichte m² per bezoeker, maar voor de mengvorm cultuur/horeca (en zeker bij events met wat meer publiek) lijkt toch een minimum van 4m² per persoon aangewezen.

Hoe ondersteunt Kortrijk kleinere verenigingen/organisatoren want de ingrepen (evenementenplein en ombouwen schouwburg) liggen niet binnen ieders bereik?

 • Net als in andere gemeenten heeft ook Kortrijk gewerkt aan verschillende ondersteuningsmaatregelen. Na een rondvraag en overleg met de verenigingen, wordt zowel een tegemoetkoming voorzien voor gederfde inkomsten als wordt er op maat bekeken wat er aan ondersteuning op vlak van infrastructuur kan geboden worden.

Het evenementenplein XXL: heeft elke bubbel van 400 dan een eigen toilet en bar? Binnen de bubbel gelden wellicht de afstandsmaatregelen en mondmaskerplicht?

Kunnen middelen Coronafonds (gedeeltelijk) overgedragen worden naar 2021?

 • ja, dat kan