Korte omschrijving

In oktober 2019 vond in Kortrijk voor de eerste maal in Vlaanderen een digitaal referendum plaats. 9880 Kortrijkzanen namen deel aan het referendum met als vraag of er al dan niet maandelijks een autoloze zondag plaatsvindt in de binnenstad.

Aanleiding en doelstelling

Beleidskeuze die past binnen het meerjarenplan van de stad (Beste Stad van Vlaanderen). Doelstelling is om de burger sterker te betrekken, te laten participeren, en een stem te geven in de keuze om een actueel onderwerp al dan niet uit te voeren. Alternatieve manier van betrokkenheid in het lokale bestuur

Betrokken partners

Partners zijn in eerste orde stads- en OCMW-diensten. Trekker is de gebiedswerking in samenwerking met ICT, communicatie, wijkteams, OC’s, bibliotheek, meldpunt.

In tweede orde externe organisaties zoals scholen.

Budget en subsidiëring

Eigen gemeentelijke middelen. Ca. 30.000 euro.

Timing

1 week in het jaar. 3de week oktober (van maandag 9 uur tot zondag 16 uur).

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen.

- Duidelijke en heldere gesloten vraagstelling met voldoende duiding;

- Bijzondere aandacht voor de digibeten; sterk communicatieplan;

- Sterk IT-platform waarop de stemmen geregistreerd worden;

- Juridisch onderbouwd en helder reglement;

- Grote personeelsinspanning;

- Sterke coördinatie over de diensten heen;

- inhoudelijk debat voordien organiseren.

Sterktes van het project

Actieve betrokkenheid van de burgers in één of meerdere beleidsitems.

Meer info

Bart Denys; bart.denys@kortrijk.be

Links/bijlagen

Uitgebreide info vind je op de website: https://www.kortrijk.be/digitaalreferendum/digitaal-referendum

Zie ook deze slides van een presentatie over het Digitaal referendum tijdens een VVSG- event.