Coronarichtlijnen burgerzaken

Overlijdens

Huwelijken

Door het MB van 11 december 2020 gelden volgende regels voor burgerlijke en religieuze huwelijken:

  • maximum 15 aanwezigen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld;
  • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
  • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid
  • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
  • fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden

Uittreksels strafregister

De FOD Justitie laat weten dat uittreksels uit het strafregister voor particulieren sinds 15 april 2020 voorzien zijn van een QR-code en een internetadres, met een geldigheidsduur van drie maanden. Aan de hand daarvan kan de bestemmeling het document authentiseren. Het volstaat om de QR-code te scannen met een smartphone met internetverbinding, of om het onderstaand URL-adres in te geven in een browser. Dat adres begint verplicht met https://certif.belgium.be. De bestemmeling wordt dan automatisch doorverwezen naar de elektronische versie van het uittreksel (de bron). Hij kan dan beide versies vergelijken: als ze identiek zijn, dan is het afgeleverde uittreksel authentiek. De gebruikte technologie is identiek als deze voor de afschriften en uittreksels uit de DABS. Het is een mooi voorbeeld van hergebruik van bestaande tools.

In een bericht van 22 april 2020 herinnert de FOD Justitie er evenwel aan dat de uittreksels uit het strafregister in toepassing van art. 10 van het KB van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van uittreksels uit het strafregister aan particulieren nog steeds moeten worden ondertekend, gedateerd en afgestempeld door de betrokken gemeente. Deze werkwijze blijft onverkort van toepassing.

Meer info op de website van de FOD Justitie.

Vlavabbs