Op deze pagina bundelen we de meest relevante informatie voor de brandweer tijdens de coronamaatregelen.

  • Bel 112 en 101 enkel bij brand en levensbedreigende situaties
  • De brandweer komt (altijd) uit haar kot voor noodsituaties en vraagt aan iedereen om dit te respecteren
  • Zorg dat gemeentepersoneel die brandweervrijwilliger zijn maximaal oproepbaar zijn
  • Controles brandpreventie worden uitgesteld
  • Zonecolleges en zoneraden enkel digitaal
  • Is het ontsmetten van niet-brandweer infrastructuur een opdracht voor de brandweer?

Bel 112 en 101 enkel bij brand en levensbedreigende situaties

Alle hulpverleners lopen risico op besmetting. Ook de brandweer en de ziekenwagens die voor de brandweer actief zijn (die meer dan 70% is van alle dringende ziekenwagenvervoer voor hun rekening nemen. Daarom vragen we vanuit de hulpverleningszones om de nummers 112 en 101 enkel voor écht dringende interventies te gebruiken. 

In de praktijk merken we immers dat een aanzienlijk deel van de oproepen perfect door de inwoners zelf afgehandeld kan worden en waarvoor geen hulp nodig was. Door de vraag naar hulp te beperken tot écht dringende oproepen nl situaties van brand en levensgevaar, beperken we het aantal contacten van onze eigen hulpverleners en zorgen we ervoor dat we voldoende gezond personeel actief hebben om alle oproepen even snel aan te kunnen. 

De brandweer komt (altijd) uit haar kot voor noodsituaties en vraagt aan iedereen om dit te respecteren

De hulpverleningszones krijgen deze laatste dagen zeer veel persvragen binnen, dit zowel voor vragen naar voorzorgsmaatregelen of procedures die gevolgd moeten worden door de ziekenwagens en de brandweer als vragen om te komen filmen, interviews af te nemen of zelfs meerijden met onze voertuigen. 

De brandweer heeft begrip voor deze vragen en wil daaraan tegemoetkomen door via het mailadres brandweer@vvsg.be de vragen te centraliseren en te verdelen. De brandweerzones vragen dan ook met aandrang om geen persvragen meer rechtstreeks naar hen door te sturen, zodat hun diensten zich kunnen focussen op hun kerntaken rond hulpverlening. 

Om risico op besmettingen van ons interventiepersoneel te minimaliseren, zal het bezoek aan kazernes, interviews of filmen tot het strikte minimum beperkt worden en enkel en alleen met inachtname van de voorzorgsmaatregelen opgelegd in brandweerposten. Gelieve u daarvoor ook te richten tot het centrale mailadres.

Vanuit de brandweerzones vragen we u met aandrang om deze werkwijze te respecteren: de brandweer wil blijven kunnen antwoorden op elke hulpvraag, maar daarom moet ook u zo veel mogelijk ‘in uw kot blijven’.

Zorg dat gemeentepersoneel die brandweervrijwilliger zijn maximaal oproepbaar zijn

De werknemers die telewerken blijven ter beschikking van hun werkgever. Dit betekent dat zij de expliciete toestemming moeten hebben van hun werkgever om hun werkzaamheden te kunnen staken voor brandweeroproepen. De hulpverleningszones vragen dan ook aan de lokale besturen om de brandweervrijwilligers onder hun personeel deze toestemming te geven.

Voor de brandweervrijwilligers die thuis zitten door technische werkloosheid, heeft de RVA versoepelende maatregelen uitgewerkt. De RVA verleent tijdelijk de toelating om deze uitkering te combineren met een vergoeding voor brandweervrijwilliger en ambulancier-vrijwilliger. Dit geldt zowel voor de levensbedreigende taken als de wachten in de kazerne. Na lobbywerk vanuit de hulpverleningszones wordt het vanaf 21 maart 2020 toegestaan aan de operationele vrijwilligers van de hulpverleningszones (brandweer én ambulance) om ook wachtdiensten te doen, zonder dat dit een impact heeft op de uitkering tijdelijke werkloosheid. Dit betreft echter een tijdelijke maatregel t.e.m. 30 juni 2020.

Controles brandpreventie worden uitgesteld

De onderzoeken op plan kunnen doorgaan gezien deze via thuiswerk kunnen gebeuren. Voor wat de inspectiebezoeken ter plaatse betreft is algemeen geen termijn vastgesteld waarbinnen een dergelijk inspectiebezoek dient te gebeuren. Deze gebeuren doorgaans op afspraak en vaak is er geen dringend karakter. Deze inspectiebezoeken moeten dus uitgesteld worden.

Echter, aan de bepaalde uitbatingen zijn attesten gekoppeld die slechts voor een beperkte tijd geldig zijn (bvb. woonzorgcentra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, toeristische logies,...). Deze inrichtingen hebben doorgaans voor het begin van uitbating of hun verdere uitbating een (nieuw) attest nodig waarbij het inspectieverslag van de brandweer ten hoogste 1 jaar oud is en hebben dus mogelijk recent afspraak gemaakt voor een inspectiebezoek omdat hun huidige attest zal vervallen of omdat ze binnenkort willen van start gaan met de uitbating. De betrokken hulpverleningszones zullen dit geval per geval trachten te bekijken met de betrokken inrichting.

Voor bepaalde sectoren heeft de Vlaamse overheid reeds beslist om de termijnen tijdelijk op te schorten. Dit geldt onder andere voor de omgevingsvergunning en de toerismesector.  Voor de zorgsector is er nog geen dergelijke beslissing genomen. Echter, door de toegangsbeperking in de zorgvoorzieningen is het uitvoeren van brandpreventiecontroles door de hulpverleningszones momenteel niet mogelijk. Dit betekent dat de facto voor voorzieningen in de ouderenzorg, de kinderopvang en de ziekenhuizen tijdelijk geen brandpreventieverslagen opgemaakt kunnen worden. Ook het afleveren van brandveiligheidsattesten op basis van deze verslagen is dus niet mogelijk.

Wanneer de burgemeester geconfronteerd worden met een acuut veiligheidsprobleem zal de brandweer uiteraard wel optreden.

Zonecolleges en zoneraden enkel digitaal

Voor het zonecollege moet er een digitale procedure bepaald zijn in het huishoudelijk reglement. Die procedure kan gevolgd worden. Ook voor de punten waar er een geheime stemming vereist is, kan gestemd worden, ook al bepaalt de wet dat er een geheime stemming voor nodig is. Indien er een technische oplossing gevonden kan worden waardoor de stemming geheim kan gebeuren, is dat aangewezen. Indien niet, dan kan omwille van de uitzonderlijke omstandigheden toegestaan worden dat toch gewoon gestemd wordt over benoemingen en dergelijke.

Voor de zoneraad dient er gewaakt te worden over de garantie van de openbaarheid van de zitting. Daarom is er geen digitale procedure in de Wet Civiele Veiligheid voorzien. Gelet op de huidige uitzonderlijke omstandigheden en het principe van “social distancing”, kan de openbaarheid van de zitting door andere technische mogelijkheden (b.v. via manieren van videoconferentie) verzekerd worden via dewelke de zitting kan gevolgd worden door iedereen via het internet. Indien die mogelijkheid toch niet kan benut worden, mag een digitale zoneraad uitzonderlijk plaatsvinden. De op het digitale college toepasselijke regels kunnen hier toegepast worden. In dit geval moet het niet naleven van de openbaarheid tijdens deze zitting van de raad gemotiveerd worden. Overigens wordt er aangeraden om enkel de beslissingen betreffende het personeel en de noodzakelijke beslissingen (b.v. over maatregelen die nodig zijn in het kader van Covid-19) te nemen om de continuïteit van de dienst te garanderen. In dat geval dienen andere debatten te worden uitgesteld.

Kijk voor de laatste richtlijnen naar de FAQ van de FOD Binnenlandse Zaken

Is het ontsmetten van niet-brandweer infrastructuur een opdracht voor de brandweer?

Dit is een bestuurlijke beslissing die genomen kan worden door het federaal coördinatiecomité, zolang we in een federale fase zijn, ofwel de burgemeester. Dit is echter geen standaardtaak voor de brandweer. Gespecialiseerde firma’s zijn hiervoor beter uitgerust. In uitzonderlijke noodgevallen zal de brandweer doen wat het kan om hierin te ondersteunen.