Uitrol BelRAI verschuift naar 1 juni 2021

De Vlaamse overheid besliste formeel de datum van ingebruikname van het Vlaams IT-Platform BelRAI en de BelRAI screener uit te stellen van 1 januari 2021 naar 1 juni 2021.

Deze nieuwsbrief licht de verschuiving van de deadline verder toe.

Deze verschuiving heeft impact op de diensten gezinszorg alsook de indicatiestellers binnen de OCMW’s, welzijnsverenigingen in kader van de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de voormalige Vlaamse Zorgverzekering). Zij zullen tot 31 mei 2021 verder werken met de BEL-foto om de zorgbehoefte van een persoon in te schalen.

De timing voor de opleidingen die voorafgaat aan de uitrol van de BelRAI Screener herbekijken we momenteel. Communicatie hierover volgt zo snel mogelijk.

 

Wat is de BelRAI-screener?

De BelRAI Screener is het nieuwe screeningsinstrument om de zorgbehoefte van een persoon in te schalen. De BEL-profielschaal wordt dus afgevoerd. Indicatiestellers zullen vanaf 1 juni 2021 het nieuwe instrument moeten gebruiken voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zvzz) en voor het social onderzoek dat gepaard gaat met een opstart, herziening gezinszorg. De implementatie voor andere voorzieningen/diensten/toekenningen/… (zoals bijv. woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg) is gepland in een latere fase.

Indicatiestellers die de BelRAI Screener gaan gebruiken zijn verplicht een opleiding te volgen. Tijdens deze opleidingen wordt zowel op het inhoudelijke als op het technische luik (ICT-platform) ingegaan. We herbekijken de planning van de opleidingen. We zullen hier zo snel mogelijk meer duidelijkheid over brengen.

Indien je organisatie vier of meer indicatiestellers heeft, is het de bedoeling dat iemand van je organisatie de train-the-trainer volgt bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Deze opleider kan dan intern de opleiding aan de andere indicatiestellers van jouw organisatie geven. De planning voor deze opleidingen is ook opnieuw onder beraad.

De VZW Vlaams IT-platform BelRAI ontwikkelt momenteel een applicatie waarmee inschalingen gedaan kunnen worden. Vind hier de eerste nieuwsbrief die een eerste stand van zaken geeft hierover.

Alle actoren die zullen werken met de BelRAI Screener moeten een keuze maken via welke weg ze inschalingen zullen doen. Volgende scenario’s lijken ons op dit moment voor volgende actoren het meest gebruiksvriendelijk:

OCMW’s, welzijnsverenigingen die optreden als indicatiesteller voor de toekenning van het zvzz en op jaarbasis niet meer dan 100 indicatiestellingen doen kunnen werken via scenario 2.

Dit wil het volgende zeggen:

  • Jullie zullen rechtstreeks op de webtoepassing van BelRAI een inschaling doen.
  • Jullie hoeven nu niets te ondernemen. ​Het gebruik van de webapplicatie vergt geen ICTaanpassing maar zal vanaf de uitrol wel een continue administratieve inspanning vragen.
    • Ten eerste moeten alle medewerkers geregistreerd worden in het toegangsbeheersysteem van eHealth.
    • Ten tweede moet voor elke individuele medewerker manueel een zorgrelatie gecreëerd worden met elke individuele zorgbehoevende waartoe de medewerker toegang moet toe hebben. VVSG pleit ervoor de mogelijkheid te voorzien meerdere zorgrelaties tegelijk te kunnen registreren om de manuele registratie tot een minimum te beperken. Deze optie wordt momenteel verkend. Verder pleiten we er voor dat de middelen die de overheid vrijmaakte voor aanpassingen te doen aan de software overheen alle actoren verdeeld worden ongeacht hun keuze van scenario.

Voor diensten gezinszorg en OCMW’s, welzijnsverenigingen die op jaarbasis meer dan 100 indicatiestellingen doen i.k.v. het zvzz is scenario 1 gebruiksvriendelijker:

Dit wil het volgende zeggen:

  • Jullie zullen vanuit jullie eigen software een koppeling maken naar de BelRAIomgeving. Deze koppeling vergt aanpassingen aan de software: neem daarom contact op met jullie softwareleverancier. Vanuit VVSG houden we nauw contact met de verschillende softwareleveranciers van de lokale besturen. Hier vinden jullie hun visie of zij een koppeling vanuit de eigen ICT-omgeving gaan voorzien.
  • Jullie zullen als organisatie aan een aantal criteria moeten voldoen. Het document met alle CircleOf-Trust criteria vind je hier.We raden aan contact op te nemen met jullie veiligheidsconsulent, DPO en bij vragen rond deze criteria of wanneer jullie denken niet te voldoen aan de criteria zo snel mogelijk te mailen naar belrai@vlaanderen.be.

 

Heb je een vraag over de BelRAI(screener)? Contacteer leen.vandenheuvel@vvsg.be

Presentaties