Het Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten biedt volgens de VVSG ruimte aan de lokale besturen voor lokaal maatwerk en om lokaal een samenwerking op te zetten tussen opvangvoorzieningen, scholen, cultuur-, recreatie- vrije tijd-, jeugd- en sportinitiatieven, deeltijds kunstonderwijs enz. Een samenwerking die vooral het kind ten goede komt en alle kinderen naschools alle kansen geeft op ontplooiing en spelen.

De VVSG heeft in zijn memorandum aan de Vlaamse regering zelf de overheveling van bevoegdheid buitenschoolse opvang én bijhorende middelen gevraagd. En zal er uiteraard over waken dat de lokale besturen voldoende middelen krijgen om deze opdracht kwaliteitsvol vorm te geven.

Algemene reactie bij voorstel van decreet: op 15 februari 2019 werd het Voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten besproken op het Directiecomité Afdeling OCMW’s. Het resultaat van die bespreking werd bezorgd aan de initiatiefnemende volksvertegenwoordigers.

Pleidooi voor een goed budget:

  • op 17 mei 2019 werd het financieel luik van het decreet besproken en goedgekeurd op het Directiecomité Afdeling OCMW’s. Voorlopig werden een aantal algemene uitgangspunten goedgekeurd. De VVSG wil ook – op basis van een aantal lokale situaties vandaag – een bedrag kleven op de subsidie die een lokaal bestuur idealiter moet ontvangen van Vlaanderen voor het realiseren van deze opdracht. Deze oefening loopt momenteel binnen de VVSG.
  • op 10 juli 2020 gaf de Vlaamse regering principiële goedkeuring aan het Besluit over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten. De VVSG herhaalde nav deze goedkeuring nogmaals de vraag naar duidelijkheid over het bedrag dat een lokaal bestuur zal krijgen voor deze nieuwe opdracht op basis van de parameters en indicatoren opgenomen in het decreet en de overgangsfase tot 31 december 2026. De VVSG verwacht van de Vlaamse regering bovendien een duidelijk financieel groeipad. Meer lezen: https://www.vvsg.be/nieuws/buitenschoolse-opvang-verantwoordelijkheid-bij-lokale-besturen-leggen-zonder-duidelijkheid-over-de-middelen-kan-niet