De huis-aan-huisinzameling loopt verder zoals voorzien. In een ministeriële omzendbrief zijn wel afspraken vastgelegd hoe deze dienstverlening aangepast zal worden mocht er omwille van de problematiek van het Coronavirus sprake zijn van een personeelstekort:

Daarenboven zijn richtlijnen verspreid voor de bescherming van het personeel van de afvalinzameling.

Op basis van een omzendbrief van 31.03.2020 mogen gemeenten en intercommunales hun recyclageparken heropenen vanaf 7 april 2020. Er zijn evenwel een aantal strenge randvoorwaarden van toepassing. Het uitgangspunt blijft dat we de bevolking oproepen om enkel naar het recyclagepark te gaan als dat echt noodzakelijk is. De recyclageparken kunnen enkel open als er garanties zijn over de afvoer van het ingezamelde afval en mits voldoende personeel ter beschikking. Gemeenten en intercommunales dienen elke week aan het begin van de week per mail informatie te bezorgen aan de OVAM over de recyclageparken in hun beheer, aan de hand van een vast excelsjabloon.
Er zijn duidelijke veiligheidsmaatregelen kracht: het garanderen van voldoende afstand tussen bezoekers onderling en personeel, het beperken van het aantal bezoekers dat tegelijk aanwezig is op het recyclagepark, desgevallend werken op afspraak, het voorzien van voldoende beschermingsmateriaal (alcoholgel en reinigingsmiddelen), het vermijden van persoonlijk contact en het voorzien van communicatie. Belangrijk: Om de naleving van de noodzakelijke maatregelen op de recyclageparken af te dwingen maar ook ter beheersing van de wachtrijen aan de ingang (zeker als die op de openbare weg staan), dienen de burgemeesters garant te staan voor het voorzien van voldoende politioneel toezicht. Lokaal moet men vooraf de nodige afspraken maken met afvalinzamelaars en -verwerkers om zekerheid te hebben over de afvoer van het ingezamelde afval. De omzendbrief bevat heldere informatie over de inhoud van de noodzakelijke communicatie aan de bevolking.

Momenteel laat de Omzendbrief betreffende de richtlijnen voor het heropenen van de recyclageparken (31 maart 2020) niet toe om asbestcement op het recyclagepark in te zamelen. Daarin staat letterlijk opgenomen dat de asbestcement niet aanvaard wordt op het recyclagepark omdat de mondmaskers voorbehouden zijn aan de medische sector. Een belangrijke voorwaarde om terug te kunnen starten, is dat er in alle regio’s ruim voldoende voorraad is aan mondmaskers type FFP3, zoals de wetgeving welzijn op het werk voorschrijft en dat de zorgsector over voldoende beschermingsmiddelen beschikt.
De verkoop van mondmaskers type FFP2 en FFP3 is momenteel gereguleerd door het ministerie van economie. Vrije verkoop aan particulieren is bijvoorbeeld niet toegestaan, op andere niveaus krijgt de gezondheidszorg voorrang. Het is sowieso niet evident om maskers weg te halen van een schaarse markt en om een inzameling op te starten van asbestcement als mensen die thuis dit materiaal verwijderen en inpakken niet aan de nodige beschermingsmiddelen kunnen geraken. Een heropstart is voorlopig nog niet aan de orde. We volgen de situatie verder op en zetten een gecoördineerde aanpak voorop.