Op deze pagina bundelen we - op maat van de Vlaamse steden en gemeenten - de meest relevante informatie rond armoede in tijden van COVID-19. Scroll door de pagina voor updates bij de meest relevante thema's:

Subsidie aan lokale besturen voor lokaal armoedebeleid            

Decreet 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

 • Bedrag: €13.500.000 (+1.500.000 VGC)       
 • Deze subsidie werd geïntegreerd in het decreet dat ook de middelen (84 mio) bevat voor de lokale besturen ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven. Meer bepaald in de artikelen 13-16.
 • Aan te wenden ter ondersteuning van kwetsbare groepen en/of in te zetten in het lokaal sociaal beleid, als dan niet in samenwerking met lokale partners.
 • De verdeling van deze middelen is terug te vinden op het Agentschap Binnenlands bestuur.

Subsidie aan lokale besturen als consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

 • Bedrag:  €14.250.000          
 • Doel: consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens aan de hand van voucherbonnen, uit te geven in de lokale economie. Trekkingsrecht via aanvraagprocedure bij Agentschap Binnenlands bestuur 
 • Update 13/07/2020: hier lees je alles over de aanvraag. 

Federale coronasteun voor mensen met financiële problemen

 • Bedrag: €125.000.000
 • Met deze federale subsidie kunnen de OCMW’s mensen helpen die door de corona-crisis in een financieel moeilijke situatie zijn terecht gekomen, bijvoorbeeld door loonverlies, sluiting van de zaak,... De OCMW’s moeten het geld uitgeven in het jaar 2020.

Hoe blijf je als sociaal werker en hulpverlener in deze tijd mensen in een kwetsbare positie bereiken? Hoe pas je je werking aan? Op de website van Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) vind je inspirerende initiatieven en nuttige informatiebronnen. 

Pro actief burgers opbellen zoals bepaalde gemeentes reeds doen maar ook denken aan alle digitale tools waarover lokale besturen reeds beschikken inzetten voor de 'online' hulpverlening'. Ook in tijden van Corona. 

De solidariteit is groot en ook belangrijk in het bereiken van mensen in armoede tijdens deze periode. De Vlaamse gemeenten doen mee aan acties voor het matchen van vrijwilligers

Communicatie opzetten met bijzondere aandacht voor mensen die Anderstalig- of laaggeletterd zijn. 

Sinds de coronacrisis draaien de jeugdwelzijnswerkers overuren. Contact leggen met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties is zelfs in de beste omstandigheden niet eenvoudig. Met het land in "lockdown" is het een waar titanenwerk. Lees hierover op VRT NWS het opiniestuk van Ikrame Kastit, mede-coördinator Uit De Marge vzw, Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Het meest recente nieuws over de opvang van dak- en thuislozen vind je hier. 

Algemeen wordt verwacht dat de lokale besturen een belangriijke rol opnemen in de daklozenopvang: zo moeten volgens de FAQ op de officiële Corona-virus pagina van de federale overheid, de OCMW's de medische opvang van zieke daklozen en de personen die illegaal op openbaar domein samenhokken opvolgen. De Vlaamse overheid geeft instructies aan de opvangcentra en inloopcentra van de CAW’s voor dak- en thuislozen om afspraken te maken met het lokaal bestuur om noodopvang te voorzien voor bewoners met de symptomen van het Covid-19 virus als ze er zelf niet in zouden slagen.

De opvangcentra worden niet gesloten, maar er worden wel maatregelen genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Vragen van huurders?

Krijg je vragen van kwetsbare huurders, ga dan zeker eens kijken op het Vlaams huurdersplatform, waar je een overzicht vindt van de veelgestelde coronahuurvragen. 

Voedselhulp kan blijven doorgaan. Uiteraard rekening houdende met de veiligheidsvoorschriften. Voedselhulp is voor mensen in armoede, nu nog meer dan anders door het aanhoudende hamsteren in de supermarkten en de beperking in verplaatsingen, heel belangrijk.

Voor lokale besturen en organisaties die gebruik maken van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) doet men ook een oproep om deze richtlijnen te volgen en ook te melden waar eventueel voedselhulp toch zou stopgezet worden, ivm toelevering.

Lokale besturen zijn ook vaak partner met de organisaties die voedselbedeling organiseren. Omwille van de maatregelen die genomen zijn door de overheden zijn heel wat vragen rond wat er wel en niet kan. Voedselbedeling kan wel blijven doorgaan, maar ook hier worden samenkomsten van groepen best vermeden, net zoals bij supermarkten. Hieronder de aandachtspunten die door de Vlaamse overheid werden uitgestuurd naar de organisaties:

 • Tracht voedselhulp voor deze periode waar mogelijk met thuislevering te organiseren.
 • Indien dit (voor een deel van het publiek) onmogelijk is. Vermijdt dan wachtrijen door:
  • Spreiding van de cliënten in de tijd. Tracht mensen gespreid te laten komen.
  • Fysieke afstand bewaren. Vermijden van wachtrijen of wachtruimtes.
  • Tijdelijke opschorting van ontmoetingsmomenten of activiteiten gekoppeld aan de voedselhulp.

De laatste richtlijnen zijn te vinden op het kennisdomein armoede.

Lokale organisaties die rond voedselhulp actief zijn doen een warme oproep voor samenwerking met de lokale besturen in functie van het werven van nieuwe vrijwilligers. De vraag naar vrijwilligers tijdens deze crisis is uiteraard groot.

6 miljoen extra voor de OCMW's:

Het KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werd door de Koning op 10 december 2020 ondertekend en is op dinsdag 22 december 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit besluit voegt 6 miljoen euro toe aan de eerste 6 miljoen euro die reeds werden toegekend en verlengt de toelageperiode tot en met 30 juni 2021.

Op de website van de POD MI vind je dit koninklijk besluit, de verdeling van de toelagebedragen over de OCMW’s en de bijhorende omzendbrief

Fonds Norma Joossens

Waarover gaat het?

Steun aan Belgische acteurs en actrices naar aanleiding van de COVID19-crisis

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

Omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, heeft het Fonds een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd.

U kan een aanvraag tot financiële steun indienen, wanneer u kunt aantonen dat u:

 • in België woont
 • - in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag was
 • - in 2020 uw professionele activiteiten heeft moeten stopzetten omwille van de COVID-crisis.

U kan, op voorlegging van facturen, een tussenkomst aanvragen voor (speciale) uitgaven die u omwille van een gebrek aan inkomsten niet zelf kan bekostigen. Dit gebrek aan inkomsten is een gevolg van de COVID-19 crisis. Zonder deze steun zou u in grote (financiële) moeilijkheden komen.

Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen 700 en 2.000 Euro uitgekeerd.

In een eerste fase wordt een budget van 50.000 Euro voorzien.

Een dossier indienen kan tot 31/12/2020 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen.

Een oproepcommissie bestaande uit leden van het Bestuurscomité van het Fonds Norma Joossens komt wekelijks samen om de ingediende dossiers te beoordelen.

Het aanvraagformulier vindt u op  de website van vzw Acteurspenning.

Stad Gent

 • zet extra personeel in op foodsavers die voedseloverschotten ophaalt en verdeelt aan kwetsbare mensen. 
 • onderzoekt het probleem dat mensen in sommige winkels enkel nog met bankkaart mogen betalen.
 • verontrustende situaties kunnen gemeld worden bij een centraal telefoonnummer.
 • een aantal vrijwilligersorganisaties hebben een solidariteitsfonds opgericht en gaan soms langs bij mensen met pakketten voeding of medicijnen, … Ze organiseren ook douchemogelijkheden voor mensen die ze zelf kennen in een socio-culturele vzw die over drie douches beschikt.

Stad Kortrijk 

 • zet flexibel hun stadspersoneel in die maaltijden verdeelt aan kwetsbare mensen of de lokale voedselbank opent.   
 • kunnen 7/7 terecht in een wijkcentrum van de stad die zijn deuren 7/7 opent voor beperkte basis dienstverlening. Mensen kunnen er terecht voor een douche, toilet, koffie, ontbijt, warme maaltijd
 • Er is opvang voorzien voor daklozen die in quarantaine zouden moeten. Dit via triage van een huisarts.

Digitale kloof 

 • Gemeente Kuurne zet in op de digitale kloof door het voorzien van Chromebooks voor leerlingen in de meest kwetsbare situaties kansen te geven op afstandsonderwijs tijdens en ook na de crisis. 
 • OCMW Brugge zet in op een samenwerking met Oxfam voor de aankoop van recycled computers met korting en geeft ook ICT hardware ondersteuning. 
 • Stad Mechelen slaat de handen in elkaar met Telenet en Deelbaar Mechelen vzw om leerlingen te voorzien van laptops en gratis Wi-FI.