Op deze pagina bundelen we - op maat van de Vlaamse steden en gemeenten - de meest relevante informatie rond armoede in tijden van COVID-19. Scroll door de pagina voor updates bij de meest relevante thema's:

Subsidie aan lokale besturen voor lokaal armoedebeleid            

Decreet 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

 • Bedrag: €13.500.000 (+1.500.000 VGC)       
 • Deze subsidie werd geïntegreerd in het decreet dat ook de middelen (84 mio) bevat voor de lokale besturen ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven. Meer bepaald in de artikelen 13-16.
 • Aan te wenden ter ondersteuning van kwetsbare groepen en/of in te zetten in het lokaal sociaal beleid, als dan niet in samenwerking met lokale partners.
 • De verdeling van deze middelen is terug te vinden op het Agentschap Binnenlands bestuur.

Subsidie aan lokale besturen als consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

 • Bedrag:  €14.250.000          
 • Doel: consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens aan de hand van voucherbonnen, uit te geven in de lokale economie. Trekkingsrecht via aanvraagprocedure bij Agentschap Binnenlands bestuur 
 • Update 13/07/2020: hier lees je alles over de aanvraag. 

Federale coronasteun voor mensen met financiële problemen

 • Bedrag: €125.000.000
 • Met deze federale subsidie kunnen de OCMW’s mensen helpen die door de corona-crisis in een financieel moeilijke situatie zijn terecht gekomen, bijvoorbeeld door loonverlies, sluiting van de zaak,... De OCMW’s moeten het geld uitgeven in het jaar 2020.

Hoe blijf je als sociaal werker en hulpverlener in deze tijd mensen in een kwetsbare positie bereiken? Hoe pas je je werking aan? Op de website van Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) vind je inspirerende initiatieven en nuttige informatiebronnen. 

Pro actief burgers opbellen zoals bepaalde gemeentes reeds doen maar ook denken aan alle digitale tools waarover lokale besturen reeds beschikken inzetten voor de 'online' hulpverlening'. Ook in tijden van Corona. 

De solidariteit is groot en ook belangrijk in het bereiken van mensen in armoede tijdens deze periode. De Vlaamse gemeenten doen mee aan acties voor het matchen van vrijwilligers

Communicatie opzetten met bijzondere aandacht voor mensen die Anderstalig- of laaggeletterd zijn. 

Sinds de coronacrisis draaien de jeugdwelzijnswerkers overuren. Contact leggen met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties is zelfs in de beste omstandigheden niet eenvoudig. Met het land in "lockdown" is het een waar titanenwerk. Lees hierover op VRT NWS het opiniestuk van Ikrame Kastit, mede-coördinator Uit De Marge vzw, Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

 • Een overzicht van de steunmaatregelen die de Vlaamse overheid neemt ten aanzien van particulieren en zelfstandigen tijdens de coronacrisis. 
 • Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting maakte een overzicht (update 15/05/2020) van alle interfederale maatregelen die door de verschillende overheden genomen worden ten aanzien van mensen in armoede. 
 • Het federaal planbureau lanceerde een persbericht en bijhorend rapport met interessante data over de identificatie van de meest kwetsbare groepen bij COVID19. 

Het meest recente nieuws over de opvang van dak- en thuislozen vind je hier. 

Algemeen wordt verwacht dat de lokale besturen een belangriijke rol opnemen in de daklozenopvang: zo moeten volgens de FAQ op de officiële Corona-virus pagina van de federale overheid, de OCMW's de medische opvang van zieke daklozen en de personen die illegaal op openbaar domein samenhokken opvolgen. De Vlaamse overheid geeft instructies aan de opvangcentra en inloopcentra van de CAW’s voor dak- en thuislozen om afspraken te maken met het lokaal bestuur om noodopvang te voorzien voor bewoners met de symptomen van het Covid-19 virus als ze er zelf niet in zouden slagen.

De opvangcentra worden niet gesloten, maar er worden wel maatregelen genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus in te dijken.

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 27 maart een besluit goedgekeurd dat enkele maatregelen neemt om de impact van de federale coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf donderdag 12 maart 2020 op de private en sociale huurmarkt te temperen. 

De concrete maatregelen zijn:

 • Een tijdelijk verbod op gerechtelijke uithuiszettingen
 • Huurachterstal vanaf 1 april komt in aanmerking voor het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen. 
 • De sociale huurder kan een huurprijsaanpassing vragen als diens inkomen lager is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen. 
 • De sociale verhuurder kan tijdelijk opvang voorzien voor alleenstaanden of gezinnen in een noodsituatie ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.
 • De private huurder zal makkelijker een verlenging van de huurovereenkomst omwille van bijzondere omstandigheden kunnen vragen aan de verhuurder.

Meer info over deze maatregelen vind je op de pagina wonen

Vragen van huurders?

Krijg je vragen van kwetsbare huurders, ga dan zeker eens kijken op het Vlaams huurdersplatform, waar je een overzicht vindt van de veelgestelde coronahuurvragen. 

Voedselhulp kan blijven doorgaan. Uiteraard rekening houdende met de veiligheidsvoorschriften. Voedselhulp is voor mensen in armoede, nu nog meer dan anders door het aanhoudende hamsteren in de supermarkten en de beperking in verplaatsingen, heel belangrijk.

Voor lokale besturen en organisaties die gebruik maken van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) doet men ook een oproep om deze richtlijnen te volgen en ook te melden waar eventueel voedselhulp toch zou stopgezet worden, ivm toelevering.

Lokale besturen zijn ook vaak partner met de organisaties die voedselbedeling organiseren. Omwille van de maatregelen die genomen zijn door de overheden zijn heel wat vragen rond wat er wel en niet kan. Voedselbedeling kan wel blijven doorgaan, maar ook hier worden samenkomsten van groepen best vermeden, net zoals bij supermarkten. Hieronder de aandachtspunten die door de Vlaamse overheid werden uitgestuurd naar de organisaties:

 • Tracht voedselhulp voor deze periode waar mogelijk met thuislevering te organiseren.
 • Indien dit (voor een deel van het publiek) onmogelijk is. Vermijdt dan wachtrijen door:
  • Spreiding van de cliënten in de tijd. Tracht mensen gespreid te laten komen.
  • Fysieke afstand bewaren. Vermijden van wachtrijen of wachtruimtes.
  • Tijdelijke opschorting van ontmoetingsmomenten of activiteiten gekoppeld aan de voedselhulp.

De laatste richtlijnen zijn te vinden op het kennisdomein armoede.

Lokale organisaties die rond voedselhulp actief zijn doen een warme oproep voor samenwerking met de lokale besturen in functie van het werven van nieuwe vrijwilligers. De vraag naar vrijwilligers tijdens deze crisis is uiteraard groot.

Minister Ducarme maakt 3 miljoen euro vrij voor de OCMW's:

Vrijdag 28 maart heeft de Ministerraad het verzoek van Denis DUCARME ingewilligd om een uitzonderlijke subsidie van 3 miljoen euro toe te kennen aan de OCMW’s opdat zij direct de begunstigden kunnen ondersteunen in het kader van de toegang tot levensmiddelen en basishygiëneproducten. Het KB en de omzendbrief zijn ondertussen beschikbaar op de website van de POD MI.
De VVSG en de OCMW verenigingen van de andere gewesten hebben er op aangedrongen om de praktische uitrol van de middelen zo soepel mogelijk te maken. Ook regionale samenwerking is mogelijk. 

De Koning Boudewijnstichting lanceert een urgentieoproep: Samen tegen corona: organisaties bijstaan om mensen in armoede, waaronder dak- en thuislozen, te helpen. Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van 10.000 euro. De selectieprocedure is flexibel: dossiers worden op regelmatige basis gescreend in de komende weken, met als doelstelling zo snel mogelijk te kunnen inspelen op de behoeftes op het terrein. Let wel, lokale besturen kunnen zelf geen dossier indienen. 

De Koning Boudewijnstichting lanceert een tweede een urgentieoproep: Samen tegen corona: financiële steun voor organisaties eerste lijn. Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van 10.000 euro. In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol: thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, gezinszorg, ambulante diensten voor geestelijke gezondheid, apothekers, psychologen … zetten zich dagelijks in om mensen thuis zorg en ondersteuning te bieden. Deze oproep staat ook open voor lokale besturen maar niet voor hun woonzorgcentra.

Stad Gent

 • zet extra personeel in op foodsavers die voedseloverschotten ophaalt en verdeelt aan kwetsbare mensen. 
 • onderzoekt het probleem dat mensen in sommige winkels enkel nog met bankkaart mogen betalen.
 • verontrustende situaties kunnen gemeld worden bij een centraal telefoonnummer.
 • een aantal vrijwilligersorganisaties hebben een solidariteitsfonds opgericht en gaan soms langs bij mensen met pakketten voeding of medicijnen, … Ze organiseren ook douchemogelijkheden voor mensen die ze zelf kennen in een socio-culturele vzw die over drie douches beschikt.

Stad Kortrijk 

 • zet flexibel hun stadspersoneel in die maaltijden verdeelt aan kwetsbare mensen of de lokale voedselbank opent.   
 • kunnen 7/7 terecht in een wijkcentrum van de stad die zijn deuren 7/7 opent voor beperkte basis dienstverlening. Mensen kunnen er terecht voor een douche, toilet, koffie, ontbijt, warme maaltijd
 • Er is opvang voorzien voor daklozen die in quarantaine zouden moeten. Dit via triage van een huisarts.

Digitale kloof 

 • Gemeente Kuurne zet in op de digitale kloof door het voorzien van Chromebooks voor leerlingen in de meest kwetsbare situaties kansen te geven op afstandsonderwijs tijdens en ook na de crisis. 
 • OCMW Brugge zet in op een samenwerking met Oxfam voor de aankoop van recycled computers met korting en geeft ook ICT hardware ondersteuning. 
 • Stad Mechelen slaat de handen in elkaar met Telenet en Deelbaar Mechelen vzw om leerlingen te voorzien van laptops en gratis Wi-FI.