Provider image

De vennootschappen met sociaal oogmerk en de landbouwvennootschappen die reeds bestonden op de dag van de inwerkingtreding van de wet 23.03.2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden vermoed erkend te zijn als sociale ondernemingen en landbouwondernemingen. Dit besluit bepaalt de gevallen waarin dit vermoeden echter kan worden weerlegd.