Provider image

Een toelage van 41117999,85 EUR, aan te rekenen ten laste van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2019, wordt toegekend aan de ziekenwagendiensten vermeld in de bijlage bij dit besluit.