VVSG Internationaal

De VVSG ondersteunt de internationale werking van Vlaamse lokale besturen. Dit doen we onder meer door vormingen, conferenties, ontmoetingsmomenten in het Zuiden, publicaties rond stedenbanden, het mondiaal beleid of Europa. De VVSG beheert zelf ook enkele subsidieprogramma's om de internationale werking nog meer bij de Vlaamse besturen te verankeren. 

Programma's VVSG Internationaal

Federaal subsidieprogramma

Het federaal subsidieprogramma wordt gesteund door de Belgische overheid via de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Dit programma heeft als doel bij te dragen aan goed lokaal bestuur. Enerzijds gebeurt dit door te werken aan bestuurskrachtversterking in het Zuiden via stedenbanden en partnerschappen tussen de VVSG en zusterverenigingen van lokale besturen. Anderzijds werkt de VVSG aan lokale beleidscoherentie in Vlaanderen via de lokale vertaling van de SDG's

  • In het kader van het federaal subsidieprogramma 2014-2016 werkten 8 Vlaamse gemeenten mee aan een leertraject rond monitoring en evaluatie. Tijdens dit traject experimenteerden ze met verschillende methoden om de resultaten van internationale stedenbandprojecten te monitoren en te evalueren. De publicatie 'Leren over impact' beschrijft de resultaten van het leertraject (ook beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans). 
  • Het federaal subsidieprogramma 2017-2021 was in 10 landen actief (België, Benin, Senegal, Marokko, Zuid-Afrika, Bolivia, Peru, Ecuador, Guatemala en Nicaragua). In 2019 en 2020 organiseerde de VVSG een tussentijdse evaluatie van het subsidieprogramma. De VVSG koos voor de organisatie van extern begeleide peerevaluaties van partnerschappen in Benin en Ecuador. De externe begeleiding werd uitgevoerd door ACE Europe en HIVA, die een overkoepeld eindrapport hebben geschreven. Lees hier het overkoepelende rapport (in het Nederlands). Dit rapport is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Op de aanbevelingen uit het rapport formuleerde de VVSG een management response. In 2021-2022 werd een eindevaluatie uitgevoerd door ACE Europe en HIVA. Het finale rapport en de management response van de VVSG zijn beschikbaar. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van deze eindevaluatie werden neergeschreven in een overzichtelijke 2-pager (NL, FR, SP, ENG). 
  • Het federaal subsidieprogramma 2022-2026 is in 7 landen actief: België (NL), Benin (NL, FR), Ecuador (NL, SP), Nicaragua (NL, SP), Rwanda (NL, ENG), Senegal (NL, FR) en Zuid-Afrika (NL, ENG).

De VVSG werkt in het kader van het federaal subsidieprogramma samen met de Waalse & Brusselse zusterverenigingen UVCW & Brulocalis en de NGO’s Rikolto & Echos Communication rond het concept van ‘Sustainable Cities’. Hoe kunnen we via internationale samenwerking de duurzame stad wereldwijd promoten? Lees meer over dit samenwerkingsverband in het NederlandsFrans, Engels of Spaans.

Vlaams subsidieprogramma

Mid-term evaluatie Vlaams subsidieprogramma 2017-2019

In 2018 liet VVSG Internationaal een tussentijdse evaluatie uitvoeren van haar Vlaams subsidieprogramma 2017-2019. De evaluatie werd uitgevoerd door ACE Europe en is gebaseerd op documentanalyse en interviews met VVSG, gemeenten en externe partners.

Lees de synthese en het volledige rapport. Op de aanbevelingen uit het rapport formuleerde de VVSG een management response.

Enquête lokaal mondiaal beleid en SDG's

In maart 2022 nam de VVSG twee enquêtes af om zicht te krijgen op het lokaal mondiaal beleid (LMB) van de Vlaamse lokale besturen en op de manier waarop zij aan de slag gaan met de Agenda 2030 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). We peilden eveneens naar de tevredenheid over de dienstverlening die de VVSG ter zake biedt, om deze in de toekomst te kunnen optimaliseren.

De resultaten in een notendop:

  • De helft van de lokale besturen zet actief in op internationale samenwerking, maar de personeelsinzet voor LMB is beperkt. Vaak is het een (klein) onderdeel van een breder takenpakket van de ambtenaar. Het budget voor LMB varieert sterk. Bij de meeste lokale besturen (37%) ligt het budget tussen €2500 en €20.000. Samen besteedden zij in 2021 ongeveer €4,5 miljoen aan lokaal mondiaal beleid.
  • Ongeveer de helft van de lokale besturen vindt dat de ondersteuning door de VVSG bijdraagt tot de versterking van hun LMB. Er is meer ondersteuning nodig rond mondiale adviesraden en subsidiereglementen.
  • De SDG’s zijn stevig verankerd bij de lokale besturen, zowel inzake communicatie, interne organisatie als beleid. Driekwart heeft zich formeel geëngageerd voor de SDG’s en twee op de drie communiceert erover.
  • Bijna 60% van de lokale besturen vindt dat de ondersteuning door de VVSG bijdraagt tot de lokale implementatie van de SDG’s.

Lees het volledige rapport.

Meldpunt integriteit (see translations below)

Het team van VVSG-internationaal zet in op integriteit en ontwikkelde daartoe een ethische code en klachtenprocedure. Wij engageren ons om zo transparant mogelijk te zijn naar onze donoren en partners toe en willen hun blijvend vertrouwen in stand houden.

Via onderstaand formulier kan je een melding of klacht indienen over een integriteitsschending begaan door medewerkers van de VVSG of deelnemers/begunstigden van de subsidieprogramma's rond internationale samenwerking. De melding of klacht wordt vertrouwelijk, objectief en onafhankelijk behandeld. Enkel de klachtenmanager heeft toegang tot de informatie van de melding. Persoonsgegevens worden met niemand gedeeld tenzij met toestemming van de melder. In een later stadium kunnen andere mensen betrokken worden, indien de verdere behandeling van de klacht dit vereist. Na indiening van je klacht word je op de hoogte gehouden van de verdere behandeling. 

Vul het FORMULIER VOOR KLACHT OF MELDING  in indien je een integriteitsschending wil rapporteren of een vraag hebt gerelateerd aan ons integriteitsbeleid.

ENGLISH: hotline integrity

VVSG Team International is committed to integrity and developed a code of ethics and a complaints procedure to this end. We are committed to being as transparent as possible towards our donors and partners and want to maintain their continued trust.

Using the form below, you can submit a report or complaint about an integrity violation committed by VVSG employees or participants/beneficiaries of the international cooperation grant programmes. The report or complaint is handled confidentially, objectively and independently. Only the complaints manager has access to the information of the report. Personal data are not shared with anyone unless with the consent of the reporter. Other people may be involved at a later stage if the further handling of the complaint requires this. After submitting your complaint, you will be kept informed of further handling. 

Submit the COMPLAINT OR REPORT FORM if you want to report an integrity violation or have a question related to our integrity policy.

Français: ligne d'assistance pour l'intégrité

L'équipe de VVSG-International s'engage à faire preuve d'intégrité et a élaboré un code de déontologie et une procédure de réclamation à cette fin. Nous nous engageons à être aussi transparents que possible vis-à-vis de nos donateurs et partenaires et souhaitons conserver leur confiance.

En utilisant le formulaire ci-dessous, vous pouvez soumettre un rapport ou une plainte concernant une violation de l'intégrité commise par le personnel du VVSG ou les participants/bénéficiaires des programmes de subventions de la coopération internationale. Le rapport ou la plainte sera traité de manière confidentielle, objective et indépendante. Seul le gestionnaire des plaintes a accès aux informations contenues dans le rapport. Les données personnelles ne sont communiquées à personne, sauf avec le consentement du rapporteur. D'autres personnes peuvent être impliquées à un stade ultérieur si le traitement de la plainte l'exige. Après avoir déposé votre plainte, vous serez tenu informé de la suite donnée à votre dossier. 

Veuillez remplir le FORMULAIRE DE PLAINTE OU DE RAPPORT si vous souhaitez signaler une violation de l'intégrité ou si vous avez une question relative à notre politique d'intégrité.

ESPAÑOL: línea directa de integridad

El equipo de VVSG-Internacional está comprometido con la integridad y para ello ha desarrollado un código ético y un procedimiento de quejas. Nos comprometemos a ser lo más transparentes posible con nuestros donantes y socios y queremos mantener su confianza.

A través del siguiente formulario, puede presentar un informe o una queja sobre una violación de la integridad cometida por el personal de VVSG o por participantes/beneficiarios de los programas de subvenciones de cooperación internacional. La denuncia o queja se tramitará de forma confidencial, objetiva e independiente. Sólo el gestor de denuncias tiene acceso a la información de la denuncia. Los datos personales no se comparten con nadie, salvo con el consentimiento del denunciante. Otras personas pueden intervenir en una fase posterior si la tramitación ulterior de la denuncia así lo requiere. Una vez presentada la denuncia, se le mantendrá informado de la tramitación posterior. 

Rellene el FORMULARIO DE QUEJA O DENUNCIA si desea denunciar una violación de la integridad o tiene alguna pregunta relacionada con nuestra política de integridad.

Recente items

Ursula von der Leyen's 'State of the Union': impact op lokale besturen 1
Nieuws - 15-09-2023
Ursula von der Leyen's 'State of the Union': impact op lokale besturen
# Internationaal: algemeen, Europa, Lokaal mondiaal beleid, Europa & internationaal Lees meer
VVSG en VVP brengen Vlaams SDG-rapport uit 2
Nieuws - 16-06-2023
VVSG en VVP brengen Vlaams SDG-rapport uit
# SDG's, Lokaal mondiaal beleid, Internationaal: algemeen, Europa & internationaal, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Oproep URBACT: samen met Europese lokale besturen zoeken naar oplossingen 3
Nieuws - 13-02-2023
Oproep URBACT: samen met Europese lokale besturen zoeken naar oplossingen
# Internationaal: algemeen, Europa, Lokaal mondiaal beleid, SDG's, Europa & internationaal Lees meer
VVSG schaart zich achter de massale oproep om Olivier Vandecasteele onmiddellijk vrij te laten 4
Nieuws - 03-02-2023
VVSG schaart zich achter de massale oproep om Olivier Vandecasteele onmiddellijk vrij te laten
# Internationaal: algemeen, Europa & internationaal, Andere, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer