VVSG Internationaal

De VVSG ondersteunt de internationale werking van Vlaamse lokale besturen. Dit doen we onder meer door vormingen, conferenties, ontmoetingsmomenten in het Zuiden, publicaties rond stedenbanden, het mondiaal beleid of Europa. De VVSG beheert zelf ook enkele subsidieprogramma's om de internationale werking nog meer bij de Vlaamse besturen te verankeren. 

 

 

 

Programma's VVSG Internationaal

Federaal subsidieprogramma

Het federaal subsidieprogramma wordt gesteund door de Belgische overheid via de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Dit programma heeft als doel bij te dragen aan goed lokaal bestuur. Enerzijds gebeurt dit door te werken aan bestuurskrachtversterking in het Zuiden via stedenbanden en partnerschappen tussen de VVSG en zusterverenigingen van lokale besturen. Anderzijds werkt de VVSG aan lokale beleidscoherentie in Vlaanderen via de lokale vertaling van de SDG's

  • In het kader van het federaal subsidieprogramma 2014-2016 werkten 8 Vlaamse gemeenten mee aan een leertraject rond monitoring en evaluatie. Tijdens dit traject experimenteerden ze met verschillende methoden om de resultaten van internationale stedenbandprojecten te monitoren en te evalueren. De publicatie 'Leren over impact' beschrijft de resultaten van het leertraject (ook beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans). 
  • Het federaal subsidieprogramma 2017-2021 was in 9 landen actief (België, Benin, Senegal, Marokko, Zuid-Afrika, Bolivia, Peru, Ecuador, Guatemala en Nicaragua). In 2019 en 2020 organiseerde de VVSG een tussentijdse evaluatie van het subsidieprogramma. De VVSG koos voor de organisatie van extern begeleide peerevaluaties van partnerschappen in Benin en Ecuador. De externe begeleiding werd uitgevoerd door ACE Europe en HIVA, die een overkoepeld eindrapport hebben geschreven. Lees hier het overkoepelende rapport (in het Nederlands). Dit rapport is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Op de aanbevelingen uit het rapport formuleerde de VVSG een management response
  • Het federaal subsidieprogramma 2022-2026 is in 7 landen actief (België, Benin, Senegal, Zuid-Afrika, Rwanda, Ecuador en Nicaragua).

 

Vlaams subsidieprogramma

Mid-term evaluatie Vlaams subsidieprogramma 2017-2019

In 2018 liet VVSG Internationaal een tussentijdse evaluatie uitvoeren van haar Vlaams subsidieprogramma 2017-2019. De evaluatie werd uitgevoerd door ACE Europe en is gebaseerd op documentanalyse en interviews met VVSG, gemeenten en externe partners.

Lees de synthese en het volledige rapport. Op de aanbevelingen uit het rapport formuleerde de VVSG een management response.

Enquête lokaal mondiaal beleid en SDG's

De enquête die VVSG Internationaal in maart 2020 lanceerde, bevestigt dat de SDG’s stevig verankerd zijn bij de Vlaamse lokale besturen. Twee op drie gebruikte de SDG’s als kapstok bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 en neemt de SDG’s op in zijn communicatie. Duurzaamheid is dan ook een transversaal thema waar steeds meer rekening mee wordt gehouden binnen de verschillende diensten. Hoewel dat minder het geval is voor het thema ‘internationale rechtvaardigheid’, is het budget voor lokaal mondiaal beleid bij de overgrote meerderheid gelijk gebleven of zelfs gestegen. De personeelsinzet voor mondiaal beleid is echter zeer beperkt. Organisatorisch gezien zit lokaal mondiaal beleid meestal bij Welzijn of Vrije Tijd. De ondersteuning door VVSG Internationaal verhoogt de kwaliteit van het lokaal mondiaal beleid en is belangrijk om lokaal werk te maken van de SDG’s.

Lees het rapport, inclusief grafieken en vergelijkingen met de resultaten van enquêtes van voorgaande jaren.

 

Integriteit bij Team Internationaal

Team Internationaal van de VVSG zet in op integriteit en ontwikkelde daartoe een ethische code en klachtenprocedure. Wij engageren ons om zo transparant mogelijk te zijn naar onze donoren en partners toe en willen hun blijvend vertrouwen in stand houden.

Via deze weg kan je een melding of klacht indienen over een integriteitsschending begaan door medewerkers van de VVSG of deelnemers/begunstigden van de subsidieprogramma's rond internationale samenwerking.

De melding of klacht wordt vertrouwelijk, objectief en onafhankelijk behandeld. Enkel de klachtenmanager heeft toegang tot de informatie van de melding. Persoonsgegevens worden met niemand gedeeld tenzij met toestemming van de melder. In een later stadium kunnen andere mensen betrokken worden, indien de verdere behandeling van de klacht dit vereist. Na indiening van je klacht word je op de hoogte gehouden van de verdere behandeling. 

Vul het formulier 'Klacht of melding indienen' indien je een probleem wil rapporteren of een vraag hebt gerelateerd aan ons integriteitsbeleid.

Recente items

Lokale helden voor inclusie en gelijkheid tijdens de Week van de Duurzame Gemeente 1
Nieuws - 29-04-2022
Lokale helden voor inclusie en gelijkheid tijdens de Week van de Duurzame Gemeente
# Duurzame ontwikkeling, SDG's, Lokaal mondiaal beleid, Internationaal: algemeen, Internationaal Lees meer