De openbaarheid van bestuur bestaat uit een passieve (burger vraagt informatie) en een actieve (overheid informeert zelf) component.
Zie de uitgebreide website van de Vlaamse overheid over openbaarheid van bestuur.

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur geldt sinds 1 januari 2019 een verruimde bekendmakingsplicht. Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing. Het niet naleven van de decretale bepalingen over de bekendmakingsplicht heeft belangrijke gevolgen voor de start van de toezichtstermijn, de inwerkingtreding van reglementen en verordeningen en de actieve openbaarheid en transparantie. Zie de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur waar de bekendmakingsplicht uitgebreid toegelicht wordt. 

Daarnaast bevat de website van het agentschap ook een aantal veelgestelde vragen over de bekendmakingsplicht:

 

Juridische basis:

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-03-2020
Modellen politieke organen
# Politiek bestuur, Burgerzaken, Decreet Lokaal Bestuur, Politieke organen en verkiezingen, Openbaarheid van bestuur, Deontologie & integriteit, Statuut mandatarissen, Bestuur Lees meer