Bevolkingsregisters

Specifiek voor de bevolkingsregisters in de ruime zin van het woord (bevolkingsregister, wachtregister, vreemdelingenregister) wordt het verkrijgen van informatie uit deze registers geregeld door het Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister van 16 juli 1992.

Het KB bepaalt onder meer op welke wijze kan overgegaan worden tot de afgifte van uittreksels uit de registers en van de getuigschriften die aan de hand van die registers zijn opgemaakt, op welke wijze de registers kunnen geraadpleegd worden en op welke wijze personenlijsten uit de registers kunnen krijgen.

De gegevensbeschermingsautoriteit, toen nog privacycommissie, heeft over de toegang tot de bevolkingsregisters een interessant themadossier geopend.

In het dossier vind je onder meer verwijzingen naar de regelgeving (wet, KB, omzendbrieven en de aanbeveling van de autoriteit).

Verkiezingen

Sinds 25 mei 2018 gelden de verstrengde eisen bij de verwerking van persoonsgegevens ook voor het sturen van verkiezingspropaganda. De gegevensbeschermingsautoriteit stelde een omvattende jurdische nota over de materie ter beschikking:

Registers burgerlijke stand

Artikel 29, ยง 1 Burgerlijk Wetboek (oud artikel 45 BW) bepaalt wanneer akten openbaar zijn en ook aan wie er afschriften of uittreksels kunnen worden afgeleverd.

Openbaar houdt in dat de eenieder recht heeft op een afschrift of uittreksel.

De termijnen van openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand worden aangepast. De termijn van 100 jaar die van toepassing was op alle akten van de burgerlijke stand werd als te ruim beschouwd voor bepaalde akten en bemoeilijkt genealogisch onderzoek.

Daarom wordt voorzien in gedifferentieerde openbaarheidstermijnen. Volgende akten zijn openbaar: akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud, akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud en anderen akten van meer dan honderd jaar oud.