Bevolkingsregisters

Specifiek voor de bevolkingsregisters in de ruime zin van het woord (bevolkingsregister, wachtregister, vreemdelingenregister) wordt het verkrijgen van informatie uit deze registers geregeld door het Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister van 16 juli 1992.

Het KB bepaalt onder meer op welke wijze kan overgegaan worden tot de afgifte van uittreksels uit de registers en van de getuigschriften die aan de hand van die registers zijn opgemaakt, op welke wijze de registers kunnen geraadpleegd worden en op welke wijze personenlijsten uit de registers kunnen worden verkregen.

Voor de raadpleging van de registers bepaalt artikel 5 van het KB van 16 juli 1992 dat de gemeentelijke diensten dit slechts kunnen doen voor interne doeleinden. Er werd echter niet uitdrukkelijk  bepaald wat die interne doeleinden nu zijn. Meer verduidelijking wordt gegeven in de Omzendbrief BB 2011-2 van 1 juli 2011 en de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters van de FOD Binnenlandse Zaken (gecoördineerde versie van 31 maart 2019, p 174).

De gegevensbeschermingsautoriteit, toen nog privacycommissie, heeft over de toegang tot de bevolkingsregisters een interessant themadossier geopend.

In het dossier vind je onder meer verwijzingen naar de regelgeving (wet, KB, omzendbrieven en de aanbeveling van de autoriteit).

 

Verkiezingen

Sinds 25 mei 2018 gelden de verstrengde eisen bij de verwerking van persoonsgegevens, ook voor het sturen van verkiezingspropaganda. De gegevensbeschermingsautoriteit stelde een omvattende juridische nota over de materie ter beschikking:

 

Registers burgerlijke stand

Artikel 29, § 1 Burgerlijk Wetboek (oud artikel 45 BW) bepaalt wanneer akten openbaar zijn en ook aan wie er afschriften of uittreksels kunnen worden afgeleverd.

Openbaar houdt in dat eenieder recht heeft op een afschrift of uittreksel.

De termijnen van openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand worden aangepast. De termijn van 100 jaar die van toepassing was op alle akten van de burgerlijke stand werd als te ruim beschouwd voor bepaalde akten en bemoeilijkt genealogisch onderzoek.

Daarom wordt voorzien in gedifferentieerde openbaarheidstermijnen. Volgende akten zijn openbaar: