Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) nodigen u, samen met alle Vlaamse gemeenten, graag uit om actief deel te nemen aan onderstaand participatief traject over Bedrijvige kernen. Dit traject loopt  van november 2020 tot het voorjaar 2021 en omvat verschillende stappen.

Even terug in de tijd …

Midden 2016 trad het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) in werking. Toen werd de socio-econo-mische vergunning vervangen door de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, kortweg kleinhandelsvergunning. Bovendien wilde de Vlaamse overheid ook de focus verbreden van louter vergunnen naar een integraal handelsvestigingsbeleid: van visieontwikkeling over plannen en vergunnen tot handhaven, maar  evengoed door een intra- (economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, …) en interbestuurlijke integratie (Vlaams,  provinciaal, gemeentelijk) na te streven.

Het uiteindelijke doel was om de detailhandel extra zuurstof te geven, de handelskernen te versterken en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Plan van aanpak

Tussen 2016 en 2020 stond de wereld niet stil, en al zeker niet de wereld van de detailhandel. De laatste jaren  klonk de roep naar oplossingen voor de toenemende leegstand steeds luider, ruimteschaarste noopt alle actoren tot een zuinig ruimtegebruik, e-commerce neemt een steeds hogere vlucht, … en corona bracht alles nog eens in een stroomversnelling.

In het Vlaams regeerakkoord van september 2019 luidde het al als volgt: 

•     “Een bruisende lokale middenstand en horeca en de verwevenheid van bedrijfsactiviteiten in de kernen zijn een bron van leefbaarheid en sociale cohesie.”

•     “In overleg met de ondernemersorganisaties en de VVSG zorgen we voor een evaluatie in functie van de actualisering van het decreet met eventueel een aanpassing van de productcategorieën en de notie ‘kernwinkelgebied’.”


Via de Mededeling aan de Vlaamse Regering van begin september “Plan van aanpak Bedrijvige Kern - Werk 
aan de winkel” stelden ministers Crevits, Demir en Somers een concrete aanpak voor met 3 sporen:
1) innovatie in de sector stimuleren
2) een beter gebruik, evaluatie en bijsturing van het regelgevend kader
3) een flankerend beleid voor een bedrijvige kern

Participatief traject voor steden en gemeenten

In verschillende stappen en telkens met een specifiek doel en een welomlijnde doelgroep wil de Vlaamse overheid de steden en gemeenten betrekken bij deze beleidsoefening. Hieronder vindt u alle inhoudelijke en praktische informatie. Merk op dat bijna het volledige traject digitaal wordt uitgerold omwille van de huidige COVID-19-situatie. 

Een eerste cyclus van regionale overlegtafels economie (kortweg ROT Economie) wil u vooral inspireren en uitdagen. Met een inspirerende key note door creatief ondernemer Marc Fauconnier over de toekomst van onze kernen en buurten, willen we u anders doen kijken naar de winkelstraten zoals we ze vandaag kennen. Hij daagt u uit met frisse ideeën om deze kernen weer bedrijvig te maken en onze buurten weer bruisend. Daarna kan u deelnemen aan een interactieve workshop om de praktische vertaalslag te maken naar uw winkelstraten en -kernen.

Voor wie?

Gemeentelijke ambtenaren economie, schepenen economie en eenieder die vanuit het gemeentebestuur betrokken is bij het winkelbeleid, centrummanagement, leegstandsaanpak, city marketing, ondernemerschap, … Aan elke sessie kunnen 20 personen deelnemen. Elke gemeente kan in totaal 2 deelnemers inschrijven voor deze cyclus.

Wanneer?

Tussen 17 november en 3 december 2020 organiseren we acht sessies, telkens van 9u30 tot 12u45.  Indien er meer interesse is, volgen eventueel extra sessies in december en januari.

Interesse?

Schrijf u in voor een van de sessies aan de hand van het inschrijvingsformulier. U kan daarbij vrij kiezen uit de  verschillende sessies, ongeacht de provincie waartoe uw gemeente behoort.

Meer weten?

Lees hier de uitnodiging voor het volledige traject

Sessies

19 nov '20
23 nov '20
25 nov '20
26 nov '20
27 nov '20
02 dec '20
03 dec '20
11 jan '21
12 jan '21