Uitbreidingsronden kinderopvang 2018

De Vlaamse Regering maakt in 2018-2019 20,4 miljoen extra vrij voor de subsidiëring van kinderopvang van baby's en peuters. Kind en Gezin lanceerde daarom in 2018 meerdere subsidieoproepen. Organisatoren kinderopvang kunnen op deze oproepen intekenen en een aanvraag om de subsidie te krijgen indienen. 


De 20,4 miljoen zal als volgt worden aangewend: 

Subsidieoproepen najaar 2018

Kind en Gezin lanceert nog voor het einde van het jaar de volgende subsidieoproepen:​

Het lokaal bestuur kan voor elk van deze subsidieoproepen advies geven aan Kind en Gezin en zo mee sturen aan de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod binnen de gemeente. Indien een lokaal bestuur geen advies geeft, wordt er enkele rekening gehouden met het beslissingskader van Kind en Gezin.

In dit bericht overlopen we de belangrijkste aandachtspunten voor lokale besturen. ​

Subsidie ruimere openingsmomenten groepsopvang (ROM)

Wat?

De Vlaamse overheid voorziet 1,188 miljoen euro voor de realisatie van 792 modules voor ruimere openingsuren.

​Kind en Gezin bepaalt de nood aan opvang met ruimere openingsmoment op basis van een aantal parameters. Het resultaat van deze berekening wordt vertaald naar een aantal modules dat per provincie kan worden aangevraagd.

Advies?

Als lokaal bestuur moet je enkel een advies geven aan Kind en Gezin indien je een aanvraag negatief wenst te adviseren. Dit kan wanneer een aanvraag binnen de gemeente niet tegemoet komt aan de specifieke lokale behoeften aan kinderopvang, of wanneer de organisator niet meewerkt aan het lokaal loket kinderopvang.

Je kan dus uitsluitend een negatief advies geven en geen (positief) scoreadvies o.b.v. vooraf opgestelde criteria. Deze subsidieverdeling gebeurt immers o.b.v. modules per provincie en geen budget per gemeente.​

Subsidie voor dringende opvangplaatsen (DOP)

Wat?

De Vlaamse overheid voorziet 1,136 miljoen euro voor de realisatie van 100 dringende opvangplaatsen. Door deze nieuwe subsidies kan de kinderopvang bijdragen aan het evenwicht tussen gezin en arbeid.

​30 gemeenten (geselecteerd o.b.v. een rangorde van Kind en Gezin) kunnen aanspraak maken op subsidies. In deze gemeenten is subsidie voorzien voor minimaal twee dringende opvangplaatsen. 
Komt jouw gemeente in aanmerking voor subsidie? Kijk dit zeker na in de snelinfo van Kind en Gezin.

Advies?

Als lokaal bestuur kan je een negatief advies geven, wanneer een aanvraag binnen de gemeente niet tegemoet komt aan de specifieke lokale behoeften aan kinderopvang, of wanneer de organisator niet meewerkt aan het lokaal loket kinderopvang.

​Het lokaal bestuur kan ook een positief advies formuleren. Een positief advies neemt de vorm aan van een score, gegeven aan de hand van de door het lokaal bestuur vastgelegde beoordelingscriteria en – procedure. Deze criteria en procedure wordt best opgesteld in samenspraak met het Lokaal Overleg Kinderopvang en moeten tijdig bekend gemaakt worden aan de organisatoren binnen de gemeente.​

Uitbreiding plussubsidie (Trap 3)

Wat?

Deze subsidie laat toe om een aantal extra opdrachten op te nemen die de opvang toegankelijker maken voor kwetsbare gezinnen. De Vlaamse overheid voorziet 288.078 euro voor de omschakeling van bestaande plaatsen met subsidie voor inkomenstarief (trap 2) naar plaatsen met plussubsidie (trap 3).

Ook voor deze subsidieoproep werkt Kind en Gezin met een rangorde waarbij organisatoren binnen een selectie van gemeenten aanspraak kunnen maken op subsidies. Zit jouw gemeente hiertussen? Kijk dit zeker na in de snelinfo van Kind en Gezin.​

​​Advies?

​Als lokaal bestuur kan je een negatief advies geven, wanneer een aanvraag binnen de gemeente niet tegemoet komt aan de specifieke lokale behoeften aan kinderopvang, of wanneer de organisator niet meewerkt aan het lokaal loket kinderopvang.

Je kan ook een positief advies formuleren, wanneer je vooraf criteria en een beoordelingsprocedure opstelt en deze tijdig bekend maakt aan organisatoren binnen de gemeente. Deze criteria en procedure wordt best opgesteld in samenspraak met het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Dit moet je nog weten

Als de aanvraag uitgesloten wordt omwille van een negatief advies, komt ze niet meer in aanmerking voor subsidiëring. Een negatief advies is niet bindend. Kind en Gezin beoordeelt de motivering van het advies om te beslissen of de aanvraag uitgesloten wordt of niet. 

​Als lokaal bestuur bezorg je je advies aan Kind en Gezin met de formulieren op www.kindengezin.be. Ga naar Kinderopvang > Sector baby's en peuters > Snelinfo's, oproepen en verslagen > Oproepen en beslissingen > Oproepen. ​

Deadlines

Een positief advies

Het geven van een positief advies op basis van criteria vraagt voorbereidend werk. Je kent aanvragen immers een score toe aan de hand van beoordelingscriteria en –procedure. De criteria en procedure moet ruim op voorhand openbaar bekend gemaakt worden, zodat organisatoren weten waarop de score van het lokaal bestuur gebaseerd zal zijn.

De criteria moeten transparant, relevant, objectief, niet-discriminerend en aanvullend op de criteria van Kind en Gezin zijn. Voldoet een criterium niet aan deze eisen? Dan wordt dit verworpen door Kind en Gezin.

De totaalscore wordt steeds herleid naar een score op 8 punten. Een score '0' is niet gelijk aan een negatief advies. Bij een negatief advies wordt de aanvraag uitgesloten. Dit is niet het geval bij een score '0'.

Deze nota kan je als lokaal bestuur gebruiken om je adviesrol als lokaal bestuur vorm te geven.

Het vastleggen van criteria in een periode van installatie van nieuwe raden gebeurt best met de nodige omzichtigheid. Als lokaal bestuur kan je je baseren op het beleidsplan en/of verwijzen naar eerdere beleidskeuzes. 
Ook de betrokkenheid van het lokaal overleg kinderopvang is in deze periode extra belangrijk: zo kan je aantonen dat de beoordelingsprocedure steunt op een breed draagvlak.

Basissubsidie communiceren aan de kinderopvang op jouw grondgebied

De oproep richt zich tot organisatoren met bestaande vergunde plaatsen groepsopvang zonder subsidie (trap 0) die de basissubsidie (trap 1) willen aanvragen. Er is 2 miljoen euro voorzien waarmee 2571 plaatsen groepsopvang zonder subsidie kunnen omschakelen naar plaatsen met basissubsidie. Voorzieningen kunnen een aanvraag indienen vanaf 16 april tot eind mei 2018.

Elke organisator die al bestaande vergunde plaatsen groepsopvang heeft die nog geen basissubsidie krijgen kan een aanvraag indienen. Het kan ook gaan over locaties waar de ouders inkomenstarief betalen volgens het systeem inkomenstarief in het Subsidiebesluit, maar waar organisatoren voor sommige opvangplaatsen geen subsidie krijgen.

Gezinsopvang of groepsopvang samenwerking en voor nieuwe kinderopvangplaatsen (plaatsen waarvoor Kind en Gezin nog geen vergunning toekende op de datum van deze oproep) kan er nu nog geen aanvraag ingediend worden. Later dit jaar kan hiervoor wel een aanvraag gedaan worden.

Uit de uitbreidingsronde 2017 bleek dat niet elke kinderopvangvoorziening zonder subsidie op de hoogte was van de mogelijkheid om een basissubsidie aan te vragen.

Ook als lokaal bestuur kan je er mee voor zorgen dat kinderopvangvoorzieningen voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheid om een basissubsidie aan te vragen, van de voordelen van deze subsidie en van de manier om deze aan te vragen en de eventuele ondersteuning die ze daarbij kunnen krijgen.

Wat kan je doen?

Nieuwe plaatsen basissubsidie, nieuwe plaatsen IKT en omschakeling naar IKT

De Vlaamse overheid hanteerde twee programmatiecriteria om te bepalen of uw gemeente al dan niet werd opgenomen voor nieuwe plaatsen IKT en basissubsidies en/of IKT voor bestaande plaatsen:

Via de tekst gepubliceerd door Kind en Gezin Info voor Lokale besturen  kan u nagaan of uw gemeente werd opgenomen in de programmatie.  Indien uw gemeente niet werd opgenomen kan u alsnog motiveren om in aanmerking te komen (via inspraakmogelijkheid 3: NIEUW - De nood aan extra plaatsen aantonen)

Kind en Gezin biedt de lokale besturen in het kader van deze oproep drie inspraakmogelijkheden. Twee daarvan zijn nieuw! Als lokale regisseur heeft het lokaal bestuur op die manier inbreng in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied.
 

Kind en Gezin vraagt aan elk lokaal bestuur om een advies te formuleren over de aanvragen binnen de gemeente.

Dit advies kan negatief (=dan wordt na aanvaarding van de motivatie door Kind en Gezin de aanvraag uitgesloten) of positief zijn. Een positief advies neemt de vorm aan van een score. Deze score wordt gegeven aan de hand van de door het lokaal bestuur vastgelegde beoordelingscriteria en – procedure. Deze criteria en procedure wordt best opgesteld in samenspraak met het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Kind en Gezin zal rekening houden met het advies indien het beoordelingskader kenbaar werd gemaakt aan de (huidige én potentieel toekomstige) organisatoren van kinderopvang in de gemeente voor 30 juni 2018.

De criteria moeten duidelijk, objectief, niet-discriminerend en aanvullend op de criteria van Kind en Gezin zijn.

Download hier voorbeelden van criteria.

Deze nota  kan je als lokaal bestuur gebruiken als houvast bij uitbreidingsronden kinderopvang en om je adviesrol als lokaal bestuur hierbij stevig vorm te geven.

NIEUW - Beslissen over de soort aanvragen

Werd uw gemeente opgenomen in de programmatie voor nieuwe IKT-plaatsen? Maar wil u ook omschakeling van T0/T1 naar T2B mogelijk maken? Dat kan! Dien de motivatie hiertoe in bij Kind en Gezin via het Formulier Advies Soort Aanvragen voor 30 juni 2018. Na de beoordeling van je aanvraag zal Kind en Gezin de programmatie aanpassen. 
Opgelet: in de gemeenten waar zowel aanvragen voor omschakeling als voor nieuwe plaatsen mogelijk zijn, zal er door Kind en Gezin voorrang worden geven aan de aanvragen voor omschakeling.

NIEUW - De nood aan extra plaatsen aantonen

De lokale besturen krijgen de kans om op basis van cijfergegevens aan te tonen dat de specifieke situatie in hun gemeente meer IKT-plaatsen behoeft dan berekend in de programmatie. Op die manier zullen er nog 75 extra plaatsen verdeeld worden.

Deze cijfergegevens moeten afkomstig zijn van het Lokaal Loket Kinderopvang, unieke registraties zijn (=elke opvangvraag werd slechts éénmaal geregistreerd) en alle vergunde opvang in de gemeente moet zijn informatie hebben doorgegeven aan het Lokaal Loket Kinderopvang.

Wil u kans maken op een deel van deze extra plaatsen? Verstuur dan het Formulier Input Lokaal Loket voor 30 juni 2018 naar Kind en Gezin. 

Belangrijk: Als je aanvraag wordt aanvaard dan wordt jouw gemeente opgenomen in de programmatie. Organisatoren kunnen vervolgens een aanvraag indienen. Ook deze aanvragen kan je als lokaal bestuur beoordelen, indien je je beoordelingskader kenbaar had gemaakt op 30 juni. Bereid ook het beoordelingskader dus zeker voor als je deze aanvraag indient!

 

Meer info