Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een volksverzekering die de zorg en ondersteuning ​regelt voor personen met een langdurige behoefte aan zorg en ondersteuning. De regie van de zorg en ondersteuning in eigen handen van de persoon met een zorgbehoefte staat centraal.

Momenteel bevat de VSB enkel financiële tegemoetkomingen: de zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget. Vanaf 2018  wordt de VSB uitgebreid met andere sectoren, waaronder de residentiële ouderenzorg en de thuiszorg. 

Iedereen die in Vlaanderen woont, sluit zich vanaf de leeftijd van 26 jaar verplicht aan bij een zorgkas. Iedere Vlaming betaalt jaarlijks een zorgbijdrage voor de VSB aan een zorgkas. Deze zorgkassen organiseren de Vlaamse sociale Bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid en zijn uw hulp- en contactpunt.

Nieuw decreet in aantocht

In juni 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet Vlaamse sociale bescherming (VSB) goed. Met het nieuwe decreet streeft men naar een vereenvoudiging van rechten en procedures, het vermijden van dubbele inschalingen, automatische rechtentoekenning, het uniek loket, enz. Het decreet breidt de bestaande pijlers van de Vlaamse sociale bescherming uit met een aantal nieuwe pijlers, waaronder de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen. 

Het ontwerpdecreet bevat de krijtlijnen van de toekomstige persoonsvolgende financiering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de zorggebonden financiering, die toekomt aan de gebruiker, en de organisatiegebonden financiering, die toekomt aan de aanbieders en voorzieningen. In de zorggebonden financiering krijgen financiële tegemoetkomingen die vandaag ook al bestaan (de zorgverzekering, de THAB en het basisondersteuningsbudget voor personen met een beperking) een plaats in de VSB, zei het onder een nieuwe naam (resp. het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor zorgbehoevende ouderen, en het basisondersteuningsbudget). Daarnaast krijgen de gebruikers, o.b.v. hun zorgzwaarte, een zorgticket dat recht zal geven op bv. gezinszorg, kortverblijf, dagopvang, dagverzorging, permanente zorg in een residentiële ouderenzorgvoorziening, enz. In de organisatiegebonden financiering zijn de uitgaven vervat die specifiek en noodzakelijk zijn voor de duurzame uitbating van zorgvoorzieningen, onafhankelijk van de individuele zorgbehoefte van de gebruikers. Dit omvat bv. specifieke personeelskosten, incentives voor kwaliteit en vergoeding voor ICT.

Heel wat zaken zullen na de goedkeuring van het decreet nog verder uitgewerkt moeten worden, daardoor zijn de precieze modaliteiten vandaag nog niet altijd even duidelijk. Na het doorlopen van de volledige procedure (advisering, tweede goedkeuring Vlaamse regering, Vlaams Parlement) is de inwerkingtreding van het decreet voorzien voor januari 2019.

Navigatie