Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een volksverzekering die de zorg en ondersteuning ​regelt voor personen met een langdurige behoefte aan zorg en ondersteuning. De regie van de zorg en ondersteuning in eigen handen van de persoon met een zorgbehoefte staat centraal.

Momenteel bevat de VSB enkel financiële tegemoetkomingen: de zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget. Vanaf 2018  wordt de VSB uitgebreid met andere sectoren, waaronder de residentiële ouderenzorg en de thuiszorg. 

Iedereen die in Vlaanderen woont, sluit zich vanaf de leeftijd van 26 jaar verplicht aan bij een zorgkas. Iedere Vlaming betaalt jaarlijks een zorgbijdrage voor de VSB aan een zorgkas. Deze zorgkassen organiseren de Vlaamse sociale Bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid en zijn uw hulp- en contactpunt.

Nieuw decreet in aantocht

Op 2 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement het decreet Vlaamse sociale bescherming (VSB) definitief goed. Met het nieuwe decreet streeft men naar een vereenvoudiging van rechten en procedures, het vermijden van dubbele inschalingen, automatische rechtentoekenning, het uniek loket, enz. Het decreet breidt de bestaande pijlers van de Vlaamse sociale bescherming uit met een aantal nieuwe pijlers, waaronder de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen. 

Het decreet bevat de krijtlijnen van de toekomstige persoonsvolgende financiering. In de toekomst krijgt de financiering twee delen: één deel zorggebonden financiering, dat toekomt aan de gebruiker, en één deel organisatiegebonden financiering, dat toekomt aan de aanbieders en voorzieningen.

Zorggebonden financiering

In de zorggebonden financiering krijgen de financiële tegemoetkomingen die vandaag ook al bestaan (de zorgverzekering, de THAB en het basisondersteuningsbudget voor personen met een beperking) een plaats in de VSB, zei het onder een nieuwe naam:

    • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)
    • Zorgbudget voor zorgbehoevende ouderen (THAB)
    • Zorgbudget voor personen met een handicap (BOB).

Daarnaast krijgen de gebruikers, o.b.v. hun zorgzwaarte, een zorgticket dat recht zal geven op bv. gezinszorg, kortverblijf, dagopvang, dagverzorging, permanente zorg in een residentiële ouderenzorgvoorziening, enz.

Organisatiegebonden financiering

In de organisatiegebonden financiering zijn de uitgaven vervat die specifiek en noodzakelijk zijn voor de duurzame uitbating van zorgvoorzieningen, onafhankelijk van de individuele zorgbehoefte van de gebruikers. Dit omvat bv. specifieke personeelskosten, incentives voor kwaliteit en vergoeding voor ICT.

Volgende stappen

Heel wat zaken zullen na de goedkeuring van het decreet nog verder uitgewerkt moeten worden, daardoor zijn de precieze modaliteiten vandaag nog niet altijd even duidelijk. De inwerkingtreding van het decreet is voorzien voor januari 2019. In de eerste plaats wordt de financiering voor de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen operationeel (vanaf 1.1.2019). Daarna moet werk gemaakt worden voor o.a. de inkanteling van de financiering van de thuiszorg, de inschaling met de BelRAI en de BelRAI-screener, de opsplitsing zorggebonden vs. organisatiegebonden financiering, enz.

Navigatie