Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

De 4 opdrachten van het Lokaal Loket kinderopvang

Samengevat, zijn de opdrachten van een lokaal loket kinderopvang vierdelig: 

1° het coördineren van de registratie van vragen naar opvangplaatsen

Cruciaal is de registratie van het aantal unieke opvangvragen (unieke identificatie) met vermelding van het aantal onbeantwoorde vragen. Daarbij wordt een aantal specifieke types opvangvragen in de verf gezet. Doelstelling is dat het lokaal loket naast kwetsbare gezinnen ook specifieke aandacht geeft aan andere opvangvragen waarvoor extra ondersteuning aangewezen is: dringende kinderopvang, flexibele openingstijden, voorrangsgroepen en inclusieve kinderopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Voor deze specifieke opvangvragen wordt een aparte registratie gevraagd. De informatie die op die manier geregistreerd wordt is waardevol, zowel voor het lokale bestuur en alle organisaties die deelnemen aan de lokale samenwerking, als voor Kind en Gezin in het kader van de programmatie.

 

2° het informeren van de gezinnen over vrije opvangplaatsen. Belangrijk hierbij is de aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen en de vraag naar flexibele opvangplaatsen. 

 

3° het actief investeren in het uitbouwen van een netwerk met de organisatoren van kinderopvang en instanties die werken met gezinnen met jonge kinderen en die mogelijk een behoefte aan kinderopvang kunnen hebben. Het lokaal loket kinderopvang kan dan ook actieve ondersteuning bieden aan gesubsidieerde kinderopvangvoorzieningen in kader van het realiseren van de voorrangsregels (vermeld in artikel 8 en 9 van het decreet van 20 april 2012 en verder gespecificeerd in artikel 22, 23 en 38 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013).

Het is de bedoeling dat het lokaal loket kinderopvang gestalte krijgt in afstemming met het Huis van het Kind, dat dienstverlening aan gezinnen met kinderen samenbrengt en waar het lokaal loket kinderopvang dus best een plaats in krijgt. Het lokaal loket kinderopvang is geen verplichte partner van het Huis van het Kind, maar er wordt minimaal verwacht dat er afstemming plaatsvindt.

 

4° het bundelen van beschikbare informatie over de realiteit inzake vraag en het vastgestelde vrije aanbod in functie van informatie en advies ter zake aan de lokale besturen, de kinderopvangvoorzieningen en Kind en Gezin. Daarom wordt gevraagd dat het lokaal loket kinderopvang deze informatie openbaar zou maken en jaarlijks digitaal zou rapporteren aan Kind en Gezin.

Om een subsidie te krijgen moet het lokaal loket kinderopvang: 

1° een specifieke aanvraag doen bij Kind en Gezin; 

2° de vorm aannemen van een rechtspersoon zonder winstoogmerk, om een goede controle op de besteding van de middelen mogelijk te maken;

3° de opdrachten effectief opnemen.

Elke lokale actor relevant voor kinderopvang kan de organisatie van het lokaal loket kinderopvang op zich nemen. Bij gebrek aan initiatief neemt het lokaal bestuur deze opdracht op. Hoe het lokaal loket concreet vorm krijgt en wie welke rol precies opneemt, is dus voorwerp van lokaal overleg tussen het lokaal bestuur – in zijn lokale regierol – organisatoren kinderopvang en het Huis van het Kind. 

Navigatie