Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Stand van zaken financiering 2012-2013

Richtlijnen politiebegroting 2013 en bedragen verkeersveiligheidsfonds 2012 gekend

De federale overheid heeft al enkele jaren de gewoonte om een rondzendbrief te maken met daarin een reeks richtlijnen voor het opstellen van de politiebegroting. Op 27 november heeft minister Milquet eindelijk de rondzendbrief PLP 49 ondertekend. De bedragen van de federale dotaties 2013 waren wel al te raadplegen op de website van de FOD BIZA. De rondzendbrief verwacht een overschrijding van de spilindex deze maand. Dit betekent dat de wedden in januari 2013 met 2% zullen stijgen. Daarnaast wordt de sociale toelage 1 aangepast aan de verhoogde werkgeversbijdrage in het kader van de pensioenhervorming. De VVSG had hierop aangedrongen bij de minister van Binnenlandse Zaken.
De bedragen uit het verkeersveiligheidsfonds staan eveneens in de rondzendbrief vermeld. U vindt een overzicht van de bedragen verkeersveiligheidsfonds 2012 hier.
Nieuw is dat er een federale toelage ‘Salduz’ komt, hier is in totaal ongeveer 2 miljoen euro voor vrijgemaakt. Hoe deze toelage verdeeld zal worden, ligt nog niet vast. Er kan dus nog geen bedrag ingeschreven worden in de begroting. Hetzelfde geldt voor de federale toelage om het aanwervingsbeleid te stimuleren. De minister beveelt de politiezones aan om - net zoals de gemeenten - aan een financiële meerjarenplanning te werken. Het is nog niet duidelijk of de minister hiermee bedoelt dat politiezones op termijn ook het instrument van de beleids- en beheerscyclus (BBC) kunnen gebruiken. De rondzendbrief kunt u raadplegen op de
website van de FOD BIZA.

Meer info: koen.vanheddeghem@vvsg.be.

                                     

Stand van zaken financiering 2011

Bedragen verkeersveiligheidsfonds 2011 gekend, uitbetaling volgt eerstdaags (8/12/2011)

Op 6 december 2011 werden de bedragen die de lokale politiezones uit het verkeersveiligheidsfonds in 2011 mogen ontvangen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De uitbetaling van de bedragen die in bijlage bij het Ministerieel Besluit vervat zitten zal volgens het SAT Binnenlandse Zaken eerstdaags gebeuren.

 

Raadpleeg onze geactualiseerde overzichtstabel

Naar goede gewoonte heeft de VVSG de nieuwe cijfers in een eigen overzicht gegoten, zodat vergelijkingen tussen de politiezones, de gewesten en met het verleden mogelijk zijn. Uit onze berekeningen kunnen een aantal interessante conclusies getrokken worden. Alle lokale politiezones in ons land ontvangen nog dit jaar samen 83,7 miljoen euro + 5,1 miljoen euro uit dit fonds (57,7% daarvan gaat naar de Vlaamse zones). Dit is per politiezone een stijging met 3,10% tegenover het bedrag van 2010 (de niet-geharmoniseerde inflatie van december 2010), terwijl dat vorig jaar nog een beperktere stijging met 1,14% was. Het Federale Planbureau verwacht dat de niet-geharmoniseerde inflatie van december 2011 zal uitkomen op 3,49%. Voor meer info en de tabel: zie het volledige nieuwsbericht.

 

Stand van zaken financiering 2010

Zones ontvangen centen uit verkeersveiligheidsfonds op 6 december (3/12/2010)

In de nieuwsbrief van de federale politie (InfoZone) van 3 december werd aangekondigd dat de lokale politiezones op maandag 6 december hun middelen uit de eerste schijf van het verkeersveiligheidsfonds voor 2010 zullen ontvangen. Dit bericht volgt op de definitieve publicatie van het ministerieel besluit van 8 november 2010 in de voorgaande week. De VVSG heeft er dit najaar nogmaals bij het kabinet op aangedrongen om deze middelen nog dit jaar uit te betalen aan de lokale zones. Het kabinet is haar belofte nagekomen, zodat de zones er nog dit jaar een belangrijk deel van hun werkingskosten mee kunnen financieren. Ook de datum van uitbetaling blijkt alsmaar symbolischer te worden. Terwijl de middelen vorig jaar nog bij aanvang van de winter (21/12) gestort werden, ontvangen de zones ze dit jaar al op Sinterklaas (06/12).

 

 

 

 

Lokale politiezones ontvangen dit jaar 90 miljoen euro uit het verkeersveiligheidsfonds (oktober 2010)

De federale ministerraad heeft op 8 oktober 2010 de bedragen voor de politiezones uit de eerste schijf van verkeersveiligheidsfonds voor 2010 goedgekeurd. De lokale politiezones en de federale politie ontvangen samen 90.671.054 miljoen euro uit het verkeersveiligheidsfonds. De 196 lokale politiezones krijgt dit jaar 86.137.506 miljoen euro uit het verkeersveiligheidsfonds. Dit betekent voor elke politiezones ongeveer 2,9 % meer dan in 2009.  De federale politie ontvangt 4.533.553 miljoen euro uit het fonds. De VVSG heeft er bij het kabinet op aangedrongen om deze middelen nog in 2010 uit te betalen aan de zones. Volgens het kabinet zal dit effectief gebeuren. Naast de bedragen voor de politiezones keurde de Ministerraad ook twee uitvoeringsbesluiten goed die de voorafnamen uit het verkeersveiligheidsfonds 2010 bepalen. Het volledig overzicht van de middelen uit het verkeerveiligheidsfonds vindt u terug in de rechtermenubalk op deze webpagina.

 

Ontvangen politiezones de tweede schijf van 1,5 miljoen euro uit het verkeersveiligheidsfonds? (april 2010)

foto: West-Vlaamse politieschool

Sinds 2008 bestaat het verkeersveiligheidsfonds uit 2 schijven. De eerste schijf is een recurrent trekkingsrecht uit het fonds voor de politiezones en de federale politie. De zones ontvangen voortaan elk jaar het geïndexeerd bedrag dat ze in 2007 ontvingen. Zo ontvingen de politiezones en de federale politie eind 2009 een eerste schijf van 88 miljoen  euro. De tweede schijf van het fonds bestaat uit de bijkomende middelen (= wat er in jaar X meer in het fonds zit ten aanzien van 2007) van het verkeersveiligheidsfonds maar was tot nu toe niet verdeeld onder de politiezones. Volgens het Ministerieel Besluit bedraagt dit 1.533.379 euro. Meer...

 

Stand van zaken financiering 2009

Verkeersveiligheidsfonds 2009 (december 2009)

In de elektronische nieuwsbrief InfoZone van 11 december 2009 bericht het Administratief en Technisch Secretariaat (SAT) van de minister van Binnenlandse Zaken nu dat de storting van de eerste schijf uit dit fonds geregeld werd op een vergadering op het kabinet Financiën op 9 december. Meer...

 

Nieuwe voorafnames ingevoerd (december 2009)

 

Hoewel de verdeling van de eerste schijf van het verkeersveiligheidsfonds op komst is, moet de VVSG vaststellen dat de wet die de verdeling ervan regelt, opnieuw wordt gewijzigd via de programmawet. Meer...

 

Hoeveel ontvangen de Vlaamse politiezones in 2009 uit het fonds? (september 2009)

Met wat vertraging verscheen op 21 september 2009 het Ministerieel Besluit in het Staatsblad dat de exacte verdeling van de eerste schijf uit het fonds vastlegt (Ministerieel Besluit van 8 september 2009). In totaal werd er dit jaar 88.115.698,00 euro uit het verkeersveiligheidsfonds  toegewezen aan de zones. Meer... 

 

KB voegt zevende basisfunctionaliteit ‘verkeer’ in voor politiezones (oktober 2009)

Na lang wachten verschenen de nieuwe organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie onlangs eindelijk in het Belgisch Staatsblad (KB 16/10/2009, B.S. 29/10/2009, Inforumnr. 242247, zie ook bij 'documenten'). Hiermee werd een zevende basisfunctionaliteit ‘verkeer’ toegevoegd aan de reeds bestaande functionaliteiten van de lokale politiediensten die al van 2001 dateerden. Meer...

 

Stand van zaken financiering 2008

 

Hervorming van het verkeersveiligheidsfonds: wat houdt dit in?

Met de gecoördineerde wet verkeersveiligheidsfonds (Programmawet van 8 juni 2008) wijzigde de federale overheid de principes van het verkeersveiligheidsfonds (wet van 6 december 2005) grondig. Sinds 2008 bestaat het verkeersveiligheidsfonds uit 2 luiken. Meer …

 

Regionalisering van het verkeersveiligheidsfonds?

De eerste fase van de staatshervorming zal een bijzonder belangrijke impact hebben op de verdeling van de middelen die het verkeersveiligheidsfonds genereert. Zo is het de bedoeling dat de verkeersovertredingen van categorie 1 en 2 in de toekomst een gewestelijke bevoegdheid zullen worden. Meer …

 

Verkeersveiligheidsfonds 2008: minder geld voor de lokale zones

Lees meer over de verdeling en uitbetaling van het fonds in 2008. Meer …
 

Navigatie