Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

De bestuursorganen van de politie

 

 Aangepaste versie huishoudelijk reglement politieraad

In dit nieuwsbericht kon u lezen dat de plenaire Kamer in mei 2017 een wijziging aan de Wet op de Geïntegreerde Politie goedkeurde. Bepalingen over de werking van de politieraad werden in beperkte mate gewijzigd. Op 2 juli 2017 zijn de wijzigingen in werking getreden. Dat heeft gevolgen voor het bijeenroepen van de politieraad en vraagt aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de politieraad. Een overzicht van de voornaamste wijzigingen kunt u samen met een aangepast model van huishoudelijk reglement onderaan deze pagina vinden. Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met tom.deschepper@vvsg.be.

Merk op dat het model werd aangepast op 17/11/2017. Wat is aangepast?

 • Termijnen. Het gaat telkens over weekdagen, met uitzondering van feestdagen. Uit eerdere omzendbrieven van FOD BIZA blijkt dat het gewoonlijk maandag tot en met vrijdag betreft, behalve wettelijke feestdagen.
 • Voorzitterschap. De WGP maakt een onderscheid tussen de "voorzitter" (politiecollege) en de "burgemeester" voor het geval de voorzitter van het politiecollege niet de voorzitter van de politieraad is. Omdat de voorzitter soms een schepen kan zijn (verhindering), lijkt de term "voorzitter" het best. De term "burgemeester-voorzitter" kan u dus vervangen (gele fluo in het model).
 • Het art. 26/2, voorlaatste lid WGP (preventieve schorsingen en tuchtstraffen) is geen materie voor de politieraad en staat foutief in de wettekst. In deze versie werd het verwijderd (art. 24, §4 en art. 27).
 • Art. 12 bevatte twee gelijkaardige bepalingen ("De notulen van de vorige vergadering zijn na de verzending van de oproepingsbrief (…) ter beschikking" versus "De notulen van de vorige vergadering worden zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering ter inzage van de leden van de politieraad gelegd").
 • De wetgever heeft niet het volledige art. 87bis NGW overgenomen in art. 25/4 WGP. Enkel de algemene bepaling werd overgenomen (kennisgeving publiek). De raad kan dus zelf bepalen hoe de pers en belangstellende inwoners op de hoogte worden gesteld (art. 87bis NGW).

 

Model delegatiebesluit aanwerving en benoeming politiepersoneel

Onderaan deze pagina werd een model van raadsbesluit toegevoegd. Dergelijk besluit geldt per lopende legislatuur en dergelijke delegatie is niet mogelijk voor de aanwijzing van de korpschef of de benoeming van officieren of wanneer men niet akkoord gaat met de rangorde die werd opgesteld door de selectiecommissie.​ Dit besluit laat aanpassingen toe op maat van uw politiezone en is gebaseerd op artikel 56 WGP. Meer achtergrond kunt u hier terugvinden (model meergemeentezone). De VVSG beschikt ook over een model voor een ééngemeentezone. Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met tom.deschepper@vvsg.be.

 

Bestuursorganen van de lokale politie

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen. Het politiecollege heeft zogenaamde organieke bevoegdheden. Organieke bevoegdheden zijn bevoegdheden die samenhangen met de organisatie en het beheer van de lokale politie. Voorbeelden zijn: het uitoefenen van het gezag over het korps en de korpschef, het geven van orders, het opleggen van tuchtsancties, het doen van aankopen en aanbestedingen. In ééngemeentezones blijven deze bevoegdheden bij het college van burgemeester en schepenen (aankopen, ...) en bij de burgemeester in het bijzonder. In de meergemeentezones wordt het beheer en organisatie uitgeoefend door het politiecollege.

In de meergemeentezones wordt een politieraad opgericht. Een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden (niet allemaal) zijn overgeheveld naar de politieraad in een meergemeentezone. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

De korpschef van de lokale politie is belast met de voorbereiding van de zaken die aan de politieraad of aan het politiecollege worden voorgelegd en woont de vergaderingen van de raad en het college bij.

In de meergemeentezone wordt de functie van secretaris van de politieraad en/of secretaris van het politiecollege vervuld door een lid van het personeel van het administratief en logistiek kader van het lokaal politiekorps of van een gemeentelijke administratie van de zone. De secretaris stelt de notulen van de raad en van het college op en zorgt voor de overschrijving ervan.

 

Stuurgroep afdeling lokale politiezones 

Bij de VVSG komen korpschefs van de lokale politie, secretarissen, bijzonder rekenplichtigen en beleidsmedewerkers meerdere keren per jaar samen in de stuurgroep afdeling lokale politiezones. Deze stuurgroep bestaat gedurende 15 jaar en bespreekt beleidsontwikkelingen en regelgeving die gevolgen kunnen hebben voor de werking en organisatie van lokale politiezones. De stuurgroep haalt bezorgdheden en ervaringen uit het werkveld aan, die op hun beurt kunnen zorgen voor een betere belangenbehartiging door de VVSG. Politiezones die aangesloten zijn bij de afdeling lokale politiezones van de VVSG kunnen steeds toetreden tot de stuurgroep. Sinds 2017 werkt de VVSG ook aan de uitbouw van meer ondersteuning voor de secretarissen en beleidsmedewerkers. Aansluiting bij dit lerend netwerk beleidsmedewerkers is eveneens mogelijk.

 • De ledenlijst stuurgroep afdeling lokale politiezones en netwerk secretarissen (12/01/2018) vindt u hier.

 

Praktische werking van de politieraad

 • Wie een goed zicht wil krijgen op de dagelijkse werking van de beleidsorganen van de lokale politie, kan het artikel 'Beleidsorganen lokale politie: houvast in zonaal veiligheidsbeleid' over de politieraad en het politiecollege van PZ Het Houtsche onderaan deze pagina lezen (Lokaal, 16/11/2009).
 • Een verslag van de politieraad van de PZ LOWAZONE vindt u onderaan deze pagina terug (Lokaal, 1/01/2011). Onderwerpen: stemming politiebegroting, project nieuw politiecommissariaat, ...
 • Een verslag van de politieraad van de PZ arro. Ieper vindt u onderaan deze pagina terug (Lokaal, 16/06/2011). Onderwerpen: gevolgen Copernicuspremie, hernieuwing mandaat korpschef, ...
 • Een verslag van de politieraad van de PZ Grensleie vindt u onderaan deze pagina terug (Lokaal, mei 2013). Onderwerpen: grenscriminaliteit in het nauw drijven, zonale veiligheidsplannen, ...
 • Een verslag van de politieraad van de PZ Meetjesland-Centrum vindt u onderaan deze pagina terug (Lokaal, april 2014). Onderwerp: BBC op de politieraad.
 • Een artikel over de rol en opdracht van de beleidsmedewerkers van de lokale politie vindt u onderaan deze pagina terug (Lokaal, juli 2011).

 

Handboek Bestuur en Organisatie van de Politiezone en Wegwijs in de Politiezone 

In het losbladige handboek 'Bestuur en Organisatie van de lokale Politiezone' maakt u kennis met de samenstelling, werking en bevoegdheden van alle organen en personen die betrokken zijn bij het bestuur van uw lokale politiezone. Naast de zonale veiligheidsraad, de politieraad en het politiecollege worden ook het takenpakket van de korpschef, de bijzonder rekenplichtige en de secretaris onder de loep genomen.

In de pocket 'Wegwijs in Politiezone' maakt u kennis met de werking van de politiezones. Hoe situeert de zone zich in de politiestructuur en wat zijn haar taken? Wat is de taak van het politiecollege en de politieraad? Hoe gebeurt de financiering van de politiezone? Wat is een zonaal veiligheidsplan?

Meer informatie over het losbladig handboek Bestuur en Organisatie van de Lokale Politie bij uitgeverij Politeia.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

 

Navigatie