Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Cameratoezicht

VVSG-studiedag camerawet in de praktijk: download de presentaties

De VVSG organiseerde op vrijdag 28 september een studiedag over de nieuwe camerawet. Er werd ingegaan op de lokale vertaling van de (nieuwe) camerawet en de camerawet voor politie. De deelnemers kregen sterke voorbeelden over de uitbouw van een lokaal camerabeleid en het multifunctionele gebruik van nummerplaatcamera’s. De presentaties en de modellen van raadsbesluiten kunt u hier downloaden.

Wat moet een lokale bestuurder doen met de nieuwe Camerawet? Tom De Schepper, VVSG.

VVSG_camera_De Schepper.pdf 

Sinds 25 mei is de nieuwe camerawet van toepassing. Gemeenten, mobiliteitsbedrijven, afvalintercommunales en ondernemers krijgen meer en nieuwe mogelijkheden. De gemeenteraad krijgt daarbij een belangrijke stem. We vliegen in vogelvlucht door deze regelgeving en reiken handvaten aan voor meer samenwerking en integratie van camera’s in een slimmer lokaal camerabeleid tijdens de komende legislatuur. Politiediensten mogen onder heel wat omstandigheden camera’s gebruiken en data van nummerplaten gebruiken. De gemeenteraad krijgt daarbij een belangrijke stem. We gaan stapsgewijs door deze ingewikkelde regelgeving en reiken handvaten aan voor een geslaagde samenwerking en integratie van data met lokale besturen tijdens de komende legislatuur.

Praktijk 1: Stappenplan voor de integratie van camera’s in een slimme gemeente. Joris Van Haver, deskundige sociale veiligheid stad Genk, project manager AVMS (a.i.) s-Lim CVBA.

VVSG_camera_Van Haver.pdf

Toenemende digitalisering, voortschrijdende technologische ontwikkelingen en nieuwe veiligheidsvraagstukken vragen om handvaten voor een doordacht en evidence-based camerabeleid. In Genk wordt een visie ontwikkeld op het camerabeleid dat inspeelt op de wensen en noden van diverse stakeholders en aanzet tot het opstellen van beleidscontouren. Tegelijk worden gestandaardiseerde en regio-dekkende veiligheidsoplossingen (camera’s, ANPR, sensoren) uitgewerkt die “as a service” aangeboden worden aan Limburgse gemeenten, politiezones en hun partners. Dat kan zorgen voor schaalvoordelen en een veel beter gebruik van data.

Praktijk 2: Stappenplan voor een lokale vertaling van het nationaal cameraschild ANPR. Christiaan Drieskens, nationaal projectleider ANPR, federale politie. Dirk Meert, korpschef politiezone TARL.

VVSG_camera_Meert.pdf

VVSG_camera_Drieskens.pdf

In 2015 kondigde de federale regering pakketten van maatregelen aan in de strijd tegen terreur en gewelddadig extremisme. Het globaal plan voorziet in de plaatsing van 1.000 camera's op 270 vestigingen op de grote verkeersassen, de ringwegen, de verkeerswisselaars en de grensposten. Samen vormen ze een nationaal cameraschild. Intussen zijn de eerste lokale politiezones aangesloten op de nationale backoffice ANPR. Samenwerking en integratie tussen de federale politie en de lokale politie is meer dan nodig, maar levert ook een pak praktische vragen op. In de politiezone TARL slaagde men er reeds in om de lokale camera’s te koppelen aan het nationaal netwerk.

Praktijk 3: Stappenplan voor de integratie van ANPR in City of Things. Joris Van Gool, strategische cel stad Turnhout, lid van het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

VVSG_camera_Van Gool.pdf

We nemen afstand van de camera’s en kijken naar een efficiënt en duurzaam gebruik van data in een slimme stad. Turnhout nam deel aan de projectoproep vanuit het Smart Flanders platform, waarbij bestaande lokale databronnen nog beter aangewend kunnen worden voor een slimmer lokaal beleid. Intussen werd een dataplatform uitgebouwd waarbij de bestaande ANPR-data van politiecamera’s aangewend kunnen worden voor mobiliteitsanalyse. Samen met het Kenniscentrum wordt gewerkt aan een behoefteanalyse en kennisuitwisseling over zowel de juridische en technische componenten als de politieke component.

Modeldocumenten

  • VVSG-model advies gemeenteraad: (tijdelijke) vaste bewakingscamera
  • VVSG-model advies korpschef: (tijdelijke) vaste bewakingscamera (*)
  • VVSG-model advies gemeenteraad: mobiele bewakingscamera (*)
  • VVSG-model aanvraag korpschef: zichtbaar gebruik ANPR-camera (*)
  • VVSG-model toestemming gemeenteraad: zichtbaar gebruik ANPR-camera
  • VVSG-model reglement cameratoezicht (niet-) besloten plaatsen (*)
  • VVSG-model aankoop en gunning camera’s via raamcontract (*)
  • VVSG-model afspraken intercommunale-politiezone (*)

(*) Deze modellen en schema's kunt u opvragen bij tom.deschepper@vvsg.be

 

Na 25 mei: tips voor slim gebruik van GDPR en nieuwe Camerawet

Op vrijdag 25 mei trad de nieuwe Camerawet (inforumnr. 319337) in werking. Niet toevallig werd op diezelfde dag de Algemene Verordening Gegevensbescherming (G.D.P.R.) van toepassing (inforumnr. 300861). De G.D.P.R. heeft invloed uitgeoefend op de redactie van de nieuwe Camerawet. Daarover kunt u hier meer lezen.

  • In deze nieuwe VVSG-Politeia publicatie leest u alles over de nieuwe Camerawet.
  • In deze nieuwe VVSG-Politeia publicatie leest u alles over de G.D.P.R.

 

Kamer wijzigt nieuwe Camerawet, VVSG pleegt overleg

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (G.D.P.R.) van toepassing. Met de wetswijziging wordt de terminologie in de nieuwe Camerawet afgestemd op de terminologie uit de G.D.P.R. Daarover kunt u hier meer lezen.

 

Hof van Cassatie verplicht machtiging voor inzage Kruispuntbank Voertuigen 

Op 13 december 2016 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over vier zaken die te maken hebben met overdreven snelheid, parkeerovertredingen en snelheidscontroles. De vaststellingen gebeurden doorgaans met een snelheidscamera. In deze zaken beschikten de politiediensten na de vaststelling van de feiten over de nummerplaat van het voertuig, maar niet over de identiteit van de overtreder. De identiteit werd opgezocht in het repertorium voertuigen bij de FOD Mobiliteit.

Sinds 2013 is het repertorium voertuigen opgenomen in de Kruispuntbank Voertuigen. De wetgever verplicht de politiediensten (en andere overheden) om voorafgaand aan het opvragen van gegevens uit de Kruispuntbank een machtiging aan te vragen bij het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid van de CBPL (GBA). Deze verplichting werd niet of onvoldoende kenbaar gemaakt aan de politiediensten, die zonder machtiging gebruik bleven maken van de bestaande toegang. Het Hof van Cassatie besloot daarom om in de voorgelegde zaken de opgelegde strafrechtelijke boetes ongeldig te verklaren omwille van een onvolledige machtiging.

Intussen is voor de geïntegreerde politie reeds een algemene machtiging verleend door het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid. De wetgever paste in deze zin ook de Privacywet aan.

 

Is publiek cameratoezicht effectief?

Zowat 261 van de meer dan 18.000 camerasystemen die in 2011 bij de Commissie CBPL (GBA) gekend waren, stonden gericht op de openbare ruimte. Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten maakt gebruik van cameratoezicht. Vaste camera’s hangen vooral op openbare plaatsen, bij publieke gebouwen, ontspanningsruimten, parkeerterreinen of fietsenstallingen. Politiezones maken steeds vaker gebruik van automatische nummerplaatlezers. Het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid van de KATHO-Hogeschool onderzocht in 2013 of publiek cameratoezicht effectief is.

 

Leidraad voor vaste ANPR

Steeds meer lokale politiezones maken gebruik van camera’s die nummerplaten lezen (ANPR-camera).

Tot het voorjaar van 2014 konden die enkel gebruikt worden indien ze een vaste verankering hadden met de grond of indien ze gemonteerd waren op een voertuig dat stilstaat (vaste ANPR) of indien ze verplaatst werden tijdens een observatie op een grote volkstoeloop (mobiele ANPR). Sinds het voorjaar van 2014 kan men ook gebruik maken een mobiele ANPR-camera. Ook een aantal gemeenten en de Vlaamse overheid gebruiken die toestellen voor uiteenlopende doelstellingen (bv. trajectcontrole, vrachtwagensluis, traffic management).

Om te vermijden dat alle betrokkenen altijd zelf een lastenboek moeten uitwerken en om een gezamenlijke visie op het gebruik van de vaste ANPR in ons land te scheppen, hebben het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, de federale politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie een leidraad samengesteld voor het sluiten van een open meerjarig contract onder de vorm van een aankoopcentrale. Die leidraad    'Synthesenota vast ANPR-netwerk' vindt u hier.

De stuurgroep vast ANPR-netwerk stelt een link ter beschikking naar de beschrijving die hoort bij de vooraankondiging 'Aankoopcentrale vast ANPR-netwerk' . Via deze link kunt u een document raadplegen dat een overzicht geeft aan kandidaat-inschrijvers inzake de vereisten uit het technische luik bij de aankoopcentrale. Dit is niet het uiteindelijke bestek, maar deze tekst kan voor lokale besturen en lokale politiezones wel nuttig zijn indien ze binnenkort tot aanbesteding wensen over te gaan.

Het bestek dat de Vlaamse overheid (AWV-EMT) heeft opgemaakt, vindt u samen met veel meer informatie terug op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Meer uitleg kunt u verkrijgen bij de aanbestedende overheid: ir. Ben Helsen (verkeershandhavingssystemen) en ir. Karen De Winne (project manager) van de Afdeling Electromechanica en Telematica, Agentschap Wegen en Verkeer (EMT_ANPR@mow.vlaanderen.be).

 

Aanbeveling voor een verstandig gebruik van camera's

Alles samen bestaan er momenteel een twintigtal sectorale camerawetten in ons land (bv. kansspelinrichtingen, portiersactiviteiten en festivals). Een aantal aanbevelingen moeten aanzetten tot een vereenvoudiging van de bestaande wetgeving. De voornaamste aanbeveling vindt u hier.

 

Europees Charter voor democratisch gebruik cameratoezicht

CCTV CharterSteeds meer lokale besturen maken gebruik van publiek cameratoezicht. Met dit Europees Charter wil het European Forum for Urban Security (EFUS) de lokale besturen aanzetten tot een democratisch en goed doordacht gebruik van cameratoezicht op het publieke domein. Zowel voor de ervaringsdeskundige als voor een geïnteresseerde leek biedt het document een helder overzicht van de voornaamste privacybeginselen en democratische principes (proportionaliteit, legaliteit, noodwendigheid, etc.) die gehanteerd dienen te worden bij de inzet van dit handhavingsinstrument. Vanuit de VVSG willen we de steden en gemeenten die reeds gebruik maken van cameratoezicht op publieke plaatsen stimuleren om de basisbeginselen uit dit Charter te onderschrijven en in praktijk actief toe te passen. Download het charter in het Engels of het Nederlands.

Navigatie