Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Private veiligheid

Nieuwe wet private veiligheid: wat u moet weten

 
 

De plenaire Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 8 juni 2017 de nieuwe wet private veiligheid goed. De Wet van 2 oktober 2017 is sinds 10 november 2017 geheel van kracht, al moeten er nog diverse uitvoeringsbesluiten gepubliceerd worden. De lijst met reeds verschenen uitvoeringsbesluiten vindt u verder op deze pagina terug.

De private veiligheidssector krijgt meer bevoegdheden in de veiligheidszorg en er komen meer mogelijkheden tot samenwerking tussen publieke en private veiligheidsactoren.

Een belangrijke vernieuwing is dat de gemeenteraad een perimeter kan bepalen waarbinnen bewakingsagenten activiteiten kunnen uitoefenen op de openbare weg, zoals toezicht en toegangscontroles. Zij kunnen er ook technische middelen bedienen die ter beschikking worden gesteld, zoals drones of camera’s. De burgemeester blijft bevoegd om toelating te geven voor de inzet van vrijwilligers bij occasionele gelegenheden en aan personen van een interne dienst die parkeercontroles uitvoeren.

In recent onderzoek van de onderzoeksgroep Governing & Policing Security (GaPS) van de Universiteit Gent en het Centre for Policing & Security (CPS) werden korpschefs van lokale politiezones bevraagd over de nieuwe wet en publiek-private samenwerking in de veiligheidsketen. Meer over dit onderzoek en tien items uit de nieuwe wet die u moet onthouden, leest u in het julinummer van Lokaal (klik hier voor het artikel).

Meer informatie: tom.deschepper@vvsg.be of https://vigilis.ibz.be of www.besafe.be/veiligheid-preventie.

Nieuwe wet private veiligheid: 9 keer nieuw

De nieuwe wet private veiligheid kan deze zomer al relevant zijn tijdens evenementen en festivals voor de volgende bewakingsactiviteiten.

1. Activiteiten op de openbare weg

Bewakingsagenten kunnen een aantal activiteiten uitoefenen op de openbare weg, waaronder bewaking bij evenementen, toezicht en controle van personen voor het verzekeren van de veiligheid op bepaalde al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen en infrastructuur van openbaar vervoer of luchthavens. Ook statische bewaking van goederen, toezicht en bewaking bij vervoer van goederen, bescherming van personen, vaststelling van parkeerinbreuken en begeleiding van groepen met het oog op de verkeersveiligheid worden mogelijk. Daarnaast blijven toezicht en controle mogelijk op afgesloten en niet-bewoonde plaatsen, industriezones zonder bewoning en veiligheidszones op de openbare weg bij internationale instellingen, voor zover die plaatsen tijdelijk of periodiek niet toegankelijk zijn voor het publiek.

2. Camerabeelden bekijken

Bewakingsagenten kunnen voortaan ook beelden bekijken van camera's die van een bewaakte site gericht zijn op de openbare weg, ofwel van camera's die al op de openbare weg staan en die ter beschikking worden gesteld en dat onder toezicht en leiding van de politie.

3. Controles niet langer binnen, maar nu ook rond festivalzones

Evenementenbewaking en toezicht en controle door bewakingsagenten kunnen alleen als de gemeente niet over aanwijzingen beschikt dat de openbare orde zal worden verstoord. Bovendien moet de gemeenteraad in een politiereglement de afbakening van de zone en de duur van de bewaking vastleggen.

Er kan een zone worden afgesloten die niet in hoofdzaak residentieel is en die zich niet over het hele grondgebied uitstrekt. Deze bewaakte zone kan slechts tijdelijk en uitzonderlijk worden vastgesteld, bijvoorbeeld in de aanloop naar een jaarmarkt. Dergelijke reglementen bestonden in het verleden vaak ook al, maar hadden dan betrekking op het privatief gebruik van het openbaar domein. Dergelijke reglementen kunnen uiteraard blijven bestaan.

Hiermee kan een gemeente zones rond een sportief of muzikaal evenement, maar ook rond een braderij of een winkelwandelstraat, bijvoorbeeld in de koopjesperiode, bijkomend laten beveiligen.

4. Gebruik van technische middelen en wapens

De minister kan de technische middelen voor het verzekeren van de veiligheid aanduiden. Zo kunnen drones gebruikt worden, voor zover ze bestuurd worden onder toezicht van de opdrachtgever en deze ze zelf mag gebruiken. Overheden mogen gewoonlijk drones gebruiken in de openbare ruimte. In dringende gevallen kan de minister op de openbare weg en op publiek toegankelijke plaatsen aanvullende maatregelen opleggen.

Een bewakingsagent mag alleen een wapen dragen, als hij goederen bewaakt of personen beschermt op plaatsen waar geen andere personen aanwezig zijn en als er geen andere middelen zijn om zich tegen het veiligheidsrisico te beschermen. Wapendracht bij geldtransporten is dus ook mogelijk.

5. Vrijwilligers bij evenementen na toestemming burgemeester

Een vereniging kan bij een evenement of ter gelegenheid van een occasionele dansgelegenheid die ze zelf organiseert, statisch toezicht en controle op het publiek laten uitoefenen door de effectieve leden van de vereniging of door personen die een band met de vereniging hebben. Wel moet de burgemeester, na advies van de korpschef, toestemming verlenen. De vrijwilligers vallen niet onder de notie 'interne bewakingsdienst', maar ze moeten aan bijkomende voorwaarden voldoen en ze mogen geen fooien ontvangen. Ze kunnen bagage controleren, de toegang ontzeggen en personen vatten in afwachting van de komst van de politiediensten.

6. Portiers onder toezicht van de camera

Bewakingsagenten kunnen hun functie bij de toegang of de uitgang van de plaatsen in het uitgaansmilieu alleen uitoefenen als zijzelf middels camerabeelden identificeerbaar zijn en de handelingen die ze stellen, op een herkenbare wijze plaatsvinden in het gezichtsveld van camera's. Tot nog toe bepaalde een uitvoeringsbesluit bij de bestaande wet private veiligheid dat de burgemeester cameratoezicht in dergelijke gevallen kan verplichten. De nieuwe wet vermeldt dit niet langer, maar de burgemeester kan deze preventieve maatregel wel steeds opleggen. De organisatoren en uitbaters zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de camera's. De beelden worden één maand bewaard. Ze staan ter beschikking van de politiediensten.

7. Sweepings in gebouwen en actief doorzoeken

Bewakingsagenten kunnen zogenaamde sweepings uitvoeren, waarbij ze gebouwen en terreinen controleren op de aanwezigheid van drugs, wapens, explosieven of spionageapparatuur. Zij kunnen bij de toegang en uitgang tot bepaalde plaatsen personen controleren op het bezit van gevaarlijke voorwerpen en mogen daarvoor overgaan tot controle van de bagage. Op bepaalde sites met een veiligheidsrisico zoals luchthavens en nucleaire sites mogen zij de bagage doorzoeken, kledij betasten en voertuigen doorzoeken.

8. Parkeercontroles na toestemming burgemeester

De persoon die met de overheid een concessieovereenkomst voor de controle op betalend parkeren op de openbare weg heeft afgesloten, kan deze activiteit laten uitoefenen door de personeelsleden van zijn interne dienst, voor zover de burgemeester, na het advies van de korpschef van de lokale politie, toestemming heeft verleend. De personen die zij inzetten voor de controle op het betalend parkeren, moeten wel aan bijkomende voorwaarden voldoen. Tijdens de parlementaire debatten werd gepleit voor een bijkomende opleiding, maar die komt er niet.

9. Gemeentelijk fuifreglement en Safe Party Zone kunnen blijven

Dergelijke reglementen en praktijken kunnen blijven bestaan, aangezien ze niet (specifiek) geregeld worden in de nieuwe wet. Een gemeentelijk reglement mag uiteraard niet strijdig zijn met de bepalingen uit de nieuwe wet of geen activiteiten regelen die al geregeld zijn door de wet. Bovendien moet het reglement of de praktijk in overeenstemming zijn met bijzondere regelingen zoals de wet omtrent bescherming persoonlijke levenssfeer of de wet omtrent gemeenschapswachten.

Hou er rekening mee dat dit overzicht slechts een weergave op grote lijnen is.

Reeds verschenen uitvoeringsbesluiten 

 - K.B. 12.11.2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.S. 24.11.2017)
- K.B. 12.11.2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen (B.S. 29.11.2017)
- M.B. 10.11.2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden (B.S. 21.11.2017)
- K.B. 02.11.2017 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs (B.S. 14.11.2017)

Navigatie