Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

participatiecoach-buurtbemiddeling
Roeselare is een stad voor en vooral van de burger. Daarom willen we graag onze burger mee laten nadenken over en betrekken bij de verschillende projecten/acties binnen onze stad. Kan jij een groep mee op sleeptouw nemen? Heb je interesse in dynamische, stadsbrede of buurtgerichte projecten? Kan jij methodisch te werk gaan en werk je graag samen met diverse mensen en groepen? Dan ben jij misschien wel de

participatiecoach/casemanager

#VANRSL.

 

De uitdagingen op vlak van samenleven en welzijn in een stad zijn vaak complex van aard. Mensen wonen steeds dichter op elkaar en dat veroorzaakt kleine of grote irritaties. Een duurzame oplossing schuilt in een gecoördineerde en integrale aanpak vanuit verschillende diensten/organisaties en mét de burger.

Als casemanager neem je contact op met de burger en ga je na welk probleem hij of zij precies ervaart in de omgeving. Je gaat actief aan de slag met alle betrokken partijen (burgers, diensten, verenigingen,…) en onderzoekt welke mogelijke oplossingen er voor dit probleem of deze vraag zijn op lange termijn. Je overlegt waar nodig met alle betrokkenen en houdt rekening met de politieke context.

Als participatiecoach ben je het eerste aanspreekpunt voor stadsdiensten die hun projecten in co-creatie met burgers willen vormgeven. Is een participatietraject wenselijk, dan ondersteun je de betrokken diensten bij het vinden van de juiste methodiek en bied je ondersteuning bij de uitvoering van de verschillende participatiemomenten.


 

Voorwaarden

Je beschikt over een bachelordiploma of twee jaar relevante beroepservaring (aan te tonen via het onlineformulier).

 


Ons aanbod

 • een voltijds contract onbepaalde duur (B1-B3) bij Stad Roeselare.
 • overheidservaring wordt meegenomen met daarnaast relevante beroepservaring (met een max. van 12 jaar) uit privé- of zelfstandig statuut voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit.
 • naast een boeiende en uitdagende functie is er ook integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel.
 • voor de verloning (afhankelijk van meeneembare relevante anciënniteit) verwijzen we naar de overzichtstabel in bijlage. (overzicht weddeschaal B1-B3 (PDF,202.78 kB)).
 • in kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).

 


Inschrijven - Interesse?

 • Solliciteren kan enkel online tot en met 18 februari.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden. In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.
 • Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

 


Selectieprogramma

 • Preselectie: op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden. Kandidaten worden verwittigd over het resultaat van de preselectie uiterlijk op 28 februari 2018.
 • Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht: De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 6 of 7 maart 2018.
 • Assessment bij Vandelanotte Talent Management op 19 maart 2018. Indien u reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan u daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit eengelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen. Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs@roeselare.be uiterlijk tegen de uiterste inschrijvingsdatum, nl. 18 februari 2018

 


Meer info

 • omtrent de selectieprocedure en het verloningspakket kan je bekomen bij het departement personeel & organisatie, jobs@roeselare.be, 051-26 24 63. 
 • omtrent de functies kan bekomen worden bij Eveline Vanacker, diensthoofd Samenleven, eveline.vanacker@roeselare.be, 051-26 24 64.

 


Bijlagen

 

Stad Roeselare hecht veel belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap.

Navigatie