Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

omgevingsambtenaar
Vilvoorde is een bruisende en innovatieve stad aan het water waar het aangenaam wonen en werken is. De dienst ruimtelijke ordening wil de woon- en leefkwaliteit  bewaken en verder verbeteren. Daarom zijn we op zoek naar een gedreven omgevingsambtenaar die ook interesse toont in het handhavingsluik. Vilvoorde werft aan


omgevingsambtenaar

A1a-A3a, voltijds, statutair, dienst ruimtelijke ordening


Als omgevingsambtenaar maak je deel uit van de dienst ruimtelijke ordening en ben je verantwoordelijk voor de planning, de coördinatie, de opvolging en de behandeling van stedenbouwkundige aanvragen/omgevingsvergunningen. 
Je bent tevens inhoudelijk verantwoordelijk voor de dossierbehandeling binnen een multidisciplinaire aanpak in samenwerking met collega’s die instaan voor handhaving en planning. Als expert sta je in voor het tijdig en kwalitatief verlenen van advies aan het bestuur en de burgers.

 


Taakomschrijving

Instaan voor de planning, coördinatie en opvolging van de eigen activiteiten.
Voorbeelden activiteiten 

 • Plannen en coördineren van een efficiënte uitvoering van de reguliere werking van het vergunningenluik (het nastreven van een efficiënte inzet van de collega’s, begeleiden van de onderlinge afstemming tussen de verschillende takenpakketten,... steeds in overleg met de verantwoordelijke van de dienst ruimtelijke ordening).
 • Zorg dragen voor een optimale interne communicatie en informatiedoorstroming met betrekking tot dossiers aangaande het vergunningenluik en handhaving.
 • Voeren van het management van processen binnen het vergunningenluik (detecteren van processen, uitschrijven van processen volgens vastgelegde normen, toezien op de correcte uitvoering van de vastgelegde processen, verbeteren van processen waar nodig,...)
 • Monitoren van de behandelingstermijn (van de doorlooptijd) van vergunningen.
 • Beheren van de stappen- en/of actieplannen voor de realisatie van de concrete doelstellingen met betrekking tot het vergunningenluik in het jaar(actie)plan (opmaken stappen- en/of actieplannen, opvolgen van de uitvoering en bijsturen waar nodig).
 • Beheren van de toevertrouwde budgetten voor het vergunningenluik (waken over correcte en efficiënte aanwending van de beschikbare middelen, vooruitziend beheren van de middelen, maken van kosten/batenanalyses,...).

 

Leveren van beleids- en/of technisch/gespecialiseerd advies
met betrekking tot een specifiek domein van de stedelijke dienstverlening.
Voorbeelden activiteiten 

 • Adviseren van oplossingen aangaande problematieken die zich stellen in het vergunnings- en vervolgingsluik van de ruimtelijke ordening. 
 • Adviseren met betrekking tot bepaalde inhoudelijke vraagstukken aan de verantwoordelijke van de dienst ruimtelijke ordening, aan het afdelingshoofd, aan de secretaris, of aan leden van het college van burgemeester en schepenen. 
 • Voorbereiden van beslissingen voor gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen inzake het toegewezen beleidsdomein.

 

Behandelen, opvolgen en verantwoordelijkheid dragen voor complexe of strategische dossiers.
Voorbeelden activiteiten 

 • Deskundig opvolgen en behandelen van stedenbouwkundige dossiers (aanvragen tot omgevingsvergunning, stedenbouwkundige attesten, verkavelingsvergunningen). 
 • Aanleveren en up-to-date houden van informatie voor externe communicatie, vb.: website,
  stadskrant,...
 • ...

 

Uitvoeren van ad hoc opdrachten en bijzondere opdrachten.
Voorbeelden activiteiten 

 • Participeren in overlegmomenten binnen een multidisciplinair projectteam (onder andere het screenen van ontwerpvoorstellen van RUP’s in voorontwerp)
 • Participeren aan de uitbouw van het algemeen beleid van de stedelijke administratie en aan
   dienstoverschrijdende dossiers en projecten.

 

Leiden, begeleiden, stimuleren en/of coördineren van projecten met zorg voor kwaliteit en conformiteit.
Voorbeelden activiteiten 

 • Plannen, uitwerken en coördineren van specifieke projecten (o.a. herwerken van de stedenbouwkundige verordening van de stad Vilvoorde, overschakeling naar de omgevingsvergunning optimaliseren waar mogelijk, citymarketing in het vergunningenbeleid,...). 
 • Evalueren en herwerken van het reglement op de bouwtaks. 
 • Verzekeren van de informatieveiligheid van persoonsgegevens van burgers en andere stedelijke confidentiële informatie die de medewerkers beheren tijdens het uitvoeren van de activiteiten verbonden aan hun functie, zoals:
  - Opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid en de procedures van de stad;
  - Naleven van de wettelijke privacy vereisten;
  - Melden van informatieveiligheidsrisico’s en inbreuken tegen het informatieveiligheidsbeleid.

 

Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen zowel met het oog op informatiedoorstroming in de dienst en/of het geven van adviezen.
Voorbeelden activiteiten 

 • Opvolgen, verwerken en implementeren van wetgeving, documentatie en recente ontwikkelingen van belang voor de werking van de dienst. 
 • Vertalen van verwerkte wetgeving, documentatie en recente ontwikkelingen in nuttige en hanteerbare informatie voor de collega’s, andere diensten, de verantwoordelijke van de dienst, het managementteam en de beleidsvoerders.
 • Doorgeven van informatie uit vergaderingen aan de eigen medewerkers, andere diensten, het   managementteam en de beleidsvoerders.
 • Opvolgen van de inkomende en de uitgaande briefwisseling (voornamelijk voor eigen dossiers)
 • ...

 

Participeren in overleg met andere diensten, externen en andere actoren.
Voorbeelden activiteiten

 • Voorbereiden van overlegmomenten, ten behoeve van de vergaderefficiëntie.
 • Verzorgen van heldere presentaties tijdens overlegmomenten.
 • Organiseren en voorzitten van overlegmomenten met betrekking tot het vergunningenluik (o.a.   het voorbereiden van de agenda van het 3PO [driepartijenoverleg], beheer agenda en timing,     zorgen voor correcte verslaggeving).
 • Verzorgen van de verslaggeving van overlegmomenten.
 • Bemiddelen en onderhandelen bij tegengestelde meningen en visies.
 • Uitbouwen en beheren van een eigen netwerk van nuttige contactpersonen.

 


Profiel

 • Je bent in bezit van minstens een masterdiploma (of je zal dit behalen binnen een termijn van 6 maanden na deelname aan de selectie, in dit geval stuur je een studiebewijs in). Bovendien ben je in het bezit van een  diploma stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning  OF heb je twee jaar aantoonbare relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/ ). 
 • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595)
 • Je kan uitstekend communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

 


Aanbod

 • Weddeschaal niveau A, master.
 • Minimale bruto beginwedde: 3 046.98 euro/maand (voltijds). Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden.
 • De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques.
 • Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding van 0,23 euro/km, hospitalisatieverzekering.
 • Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is.

 


Kandidatuurstelling

Uiterlijk op 4 februari 2018 via https://www.jobsolutions.be/register/1977 of te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst personeel. De kandidatuurstelling omvat het inschrijvingsformulier vergezeld van een curriculum vitae, een motiveringsbrief, een kopie van je diploma en een attest van goed gedrag en zeden. Kandidaturen zonder cv of een kopie van je diploma worden NIET aanvaard.


 

Selectieprocedure

De selectiedatum moet nog vastgesteld worden.
Indien er veel kandidaten zijn kan een preselectie georganiseerd worden. Deze preselectie is eliminerend.
De schriftelijke proef omvat een competentieproef en/of een gevalstudie. Indien nodig, worden op voorhand (wet)teksten bezorgd of is er tijdens de proef informatie consulteerbaar. Het is ook mogelijk dat er een schriftelijke voorbereiding gevraagd wordt, die dan tijdens de mondelinge proef wordt toegelicht aan de juryleden. Wie slaagt (= minstens 50% van de punten), wordt uitgenodigd voor het volgende gedeelte.
Het psychotechnisch gedeelte of het assessment bevat verschillende onderdelen al naargelang de vereiste competenties. Het resultaat is geschikt of niet geschikt. Wie geschikt bevonden is, wordt uitgenodigd voor de mondelinge proef.
De mondelinge proef peilt naar de motivatie er worden een aantal competenties bevraagd of de schriftelijke voorbereiding wordt verder bevraagd. Ook voor dit onderdeel moet minstens 50% van de punten behaald worden.

Voor beide proeven samen, schriftelijk en mondeling, moet minstens 60% van de punten behaald worden om geslaagd te zijn. Indien meerdere kandidaten geslaagd zijn, wordt er een bindende wervingsreserve opgesteld. De volgorde op deze wervingsreserve, wordt bepaald door het aantal behaalde punten.
De inhoud en de vragen van het examenprogramma, wordt opgesteld door een externe jury, ondersteund door de stadssecretaris.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op de dienst personeel, stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 45 60 of sollicitaties@vilvoorde.be.

Navigatie