Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

mobiliteitsambtenaar
Voor haar dienst openbaar domein en mobiliteit is de stad Vilvoorde op zoek naar een


mobiliteitsambtenaar

B1-B3 - voltijds - contractueel - dienst openbaar domein en mobiliteit

De stad Vilvoorde is een jonge en dynamische stad die heel wat uitdagingen kent op vlak van mobiliteit. Als mobiliteitsambtenaar zal je mee vorm geven aan de verbetering van de  verkeersleefbaarheid en een verhoging van de verkeersveiligheid van de stad. In overleg met verschillende actoren, zoals burgers, politie, de hogere overheid en het college van burgemeester en schepenen werk je een duurzaam mobiliteitsbeleid uit. Jouw inzicht en betrokkenheid zorgen voor oplossingen voor diverse mobiliteitsknelpunten. Met een gestructureerde aanpak en sterke communicatievaardigheden werk je naar een breed gedragen mobiliteitsbeleid toe. 

 

Taakomschrijving

Vanuit een inhoudelijke deskundigheid adviezen geven, dossiers behandelen en/of controles uitvoeren in het kader van het mobiliteitsbeleid van de stad.

Voornaamste verantwoordelijkheidsgebieden:

Leveren van technisch/gespecialiseerd advies en eventueel beleidsadvies met betrekking tot een specifiek domein van de stedelijke dienstverlening.
Voorbeelden activiteiten 

 • Adviseren aan het college van burgemeester en schepenen in verband met:
    mobiliteitsdossiers, fietsbeleid, verkeersveiligheid... 
 • Verlenen van verkeerskundig advies bij openbare werken.
 • Evalueren van het mobiliteitsplan en bijhorend actieprogramma en voorbereiden van de sneltoets en in dit kader adviseren van het college van burgemeester en schepenen.
 • Uitwerken van een visie op lokale mobiliteit, zoals parkeergeleiding, minder-borden-maatregelen, bebording voor zwakke weggebruikers, (fiets-)parkeervoorzieningen,...
 • Verlenen van beleidsadvies met betrekking tot duurzame mobiliteit, zoals auto- en fietsdeelsystemen, elektrische laadpunten,...
 • Evalueren van het parkeerplan en in dat kader adviseren van het college van burgemeester en schepenen in verband met mogelijke aanpassingen.


Verrichten van opzoekingswerk en studiewerk met het oog op het verstrekken van een onderbouwde     dienstverlening.
Voorbeelden activiteiten 

 • Opvolgen van wetgeving in het kader van mobiliteitsbeleid. 
 • Volgen van functierelevante vorming en opleiding. 
 • Onderzoeken van subsidiemogelijkheden


Opstarten, behandelen of opvolgen van dossiers, met daarbij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bepaalde onderdelen.
Voorbeelden activiteiten 

 • Uitwerken en opstarten van het actieprogramma uit het mobiliteitsplan. 
 • Uitwerken van sensibiliseringsacties duurzame mobiliteit. 
 • Oprichten en opvolgen van de mobiliteitsraad en specifieke gemeenteraadscommissies. 
 • Opvolgen van het stedelijk fietsbeleid.
 • Opvolgen en uitwerken van het parkeerplan.
 • Mee vorm geven aan het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de verhoging van de verkeersveiligheid en concreet formuleren en uitwerken van voorstellen tot verkeersveilige maatregelen. 
 • Opmaken en bijhouden van de aanvullende reglementen met betrekking tot de politie van het wegverkeer en desgevallend opmaken van een verduidelijkend signalisatieplan.
 • Bijhouden van de verkeersbordendatabank. 
 • Opvolgen van burgermeldingen over mobiliteitskwesties, zoals wild parkeren, snelheidsbeperkingen, voorbehouden parkeerplaatsen, verkeersspiegels,... 
 • Zorgen voor een duidelijke terugkoppeling en communicatie naar bevolking en belangengroepen, waaronder bv. het uitwerken van een website bereikbaar Vilvoorde.
 • Evalueren van het parkeerplan.
 • Opvolgen van het budget in het kader van duurzame mobiliteit en verkeersveilige maatregelen.


Verlenen van technische assistentie aan collega’s, interne en externe klanten.
Voorbeelden activiteiten 

 • Optreden als aanspreekpunt inzake mobiliteit.
 • Adviseren bij de opmaak van omleidingsplannen en opmaak van complexe omleidingsplannen in het kader van het afleveren van signalisatievergunningen. 
 • Adviseren over de mobiliteitsaspecten van geplande en lopende stadswerken en van omgevingsdossiers.


Inspecteren, controleren en/of begeleiden in het kader van reglementeringen of beleidsbeslissingen.
Voorbeelden activiteiten 

 • Uitvoeren van controle over de uitvoering van projecten.
 • Controleren en opvolgen van de geplaatste verkeerssignalisatie.
 • Controleren van de mobiliteitsimpact bij de uitvoering van werken en omgevingsdossiers.

Deelnemen aan intern/extern overleg.
Voorbeelden activiteiten 

 • Vertegenwoordigen van de stad bij hogere overheden in overlegorganen met betrekking tot mobiliteit.
 • Deelnemen aan overlegvergaderingen met betrekking tot te behandelen dossiers.
 • Deelnemen aan overleg met het diensthoofd en de betrokken schepen.
 • Inwinnen van advies bij en organiseren van overleg met de lokale politie, openbaarvervoersinstanties en andere wegbeheerders.


 

Profiel

In het bezit van minstens een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld, bij voorkeur functiegericht of je zal dit behalen binnen een termijn van 6 maanden na deelname aan de selectie, in dit geval stuur je een studiebewijs in). Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/).
Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595).
Je kan goed communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. 

Aanbod 

 • Weddeschaal niveau B
 • Minimale bruto beginwedde: 2.412,49 euro/maand (voltijds functie).
  Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden.
 • De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques.
 • Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler.
 • Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is. 

Kandidatuurstelling

Uiterlijk op 4 februari 2018 via https://www.jobsolutions.be/register/2006 , de website www.vilvoorde.be, of te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst personeel. De kandidatuurstelling omvat een curriculum vitae, een kopie van je diploma en motivatiebrief. Indien je de bewijsstukken niet kunt voorleggen, word je kandidatuur niet aanvaard.


 

Selectie

De selectiedatum moet nog vastgesteld worden.
Indien er veel kandidaten zijn kan een preselectie georganiseerd worden. Deze preselectie is eliminerend.

De schriftelijke proef omvat een competentieproef en/of een gevalstudie. Indien nodig, worden op voorhand (wet)teksten bezorgd of is er tijdens de proef informatie consulteerbaar. Het is ook mogelijk dat er een schriftelijke voorbereiding gevraagd wordt, die dan tijdens de mondelinge proef wordt toegelicht aan de juryleden. Wie slaagt (= minstens 50% van de punten), wordt uitgenodigd voor het volgende gedeelte.
Het psychotechnisch gedeelte of het assessment bevat verschillende onderdelen al naargelang de vereiste competenties. Het resultaat is geschikt of niet geschikt. Wie geschikt bevonden is, wordt uitgenodigd voor de mondelinge proef.
De mondelinge proef peilt naar de motivatie er worden een aantal competenties bevraagd of de schriftelijke voorbereiding wordt verder bevraagd. Ook voor dit onderdeel moet minstens 50% van de punten behaald worden.
Voor beide proeven samen, schriftelijk en mondeling, moet minstens 60% van de punten behaald worden om geslaagd te zijn. Indien meerdere kandidaten geslaagd zijn, wordt er een bindende wervingsreserve opgesteld. De volgorde op deze wervingsreserve, wordt bepaald door het aantal behaalde punten.
De inhoud en de vragen van het examenprogramma, wordt opgesteld door een externe jury, ondersteund door de stadssecretaris.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op de dienst personeel, stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 45 60 of sollicitaties@vilvoorde.be.

Navigatie