Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

diensthoofd personeel en HR
Hulpverleningszone Brandweer Westhoek werft aan een


Diensthoofd Personeel en HR B1-B3 (m/v)

 

ALGEMEEN

Betrekking met voltijdse prestaties 38 u per week.
Niveau B1-B3 in contractueel dienstverband met een contract voor onbepaalde duur.
Bruto maandwedde: 2 365,20 euro (beginwedde 0 jaar anciënniteit)
Relevante werkervaring kan voor maximum 15 jaar meegeteld worden in de geldelijke anciënniteit.
Wervingsreserve: 2 jaar.


FUNCTIEOMSCHRIJVING

Het diensthoofd Personeel en HR leidt en coördineert de werking van de dienst, met het oog op een performant personeelsbeheer en correcte loonadministratie ten behoeve van de leidinggevenden en de personeelsleden. Het diensthoofd personeel en HR staat in voor een op HR geïnspireerd personeels-beleid opdat ieder personeelslid voldoende ontplooiingsmogelijkheden heeft in het streven naar een 'lerende organisatie'-cultuur.


BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN

Houder zijn van een diploma bachelor, of gelijkwaardig diploma


SELECTIEPROCEDURE

(zie infobrochure op www.hvwesthoek.be)
Een niet-vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit volgende proeven
1. Schriftelijke preselectieproef op 17 juli 2017 om 9u00 te Koksijde. De locatie wordt later meegedeeld aan de kandidaten. De preselectieproef gaat enkel door wanneer er meer dan 10 geldige kandidaten zijn ingeschreven.
2. Assesmentproef vanaf 31 juli 2017 te Brugge volgens afspraak. Enkel voor de kandidaten die geslaagd zijn in de preselectieproef, indien deze nodig is, anders voor alle geldige kandidaten.
3. Mondelinge proef op 21 en/of 22 augustus 2017 te Koksijde, de locatie wordt later meegedeeld aan de kandidaten: interview met de examenjury; evaluatie van de kandidaat over de mate van overeenstemming met het functieprofiel.


TOELATINGSVOORWAARDEN

Om toegang te hebben tot een functie bij de zone, moeten de kandidaten:
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze sollici-teren. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittrekstel uit het strafregister dat minder dan 3 maanden oud is. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen die hij samen met het uittreksel aan het bestuur bezorgt. De aanstellende overheid oordeelt over de inhoud van het uittreksel en neemt de opmer-kingen van de sollicitant in overweging. Bij de beoordeling houdt de aanstellende overheid rekening met het dienstbelang, de waardigheid van de desbetreffende openbare functie en de aard van de te begeven betrekking;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° bij deze functie is de Belgische nationaliteit geen vereiste;
4° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Concreet betekent dit dat de aangestelde kandidaat voor zijn indiensttreding een medisch onderzoek bij de arbeidsgenees-heer van de zone ondergaat.

Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten:
1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; dit houdt in dat de kandidaten onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd, of dat zij het vereiste attest van taalkennis bezitten;
2° slagen voor de selectieprocedure.


Ons aanbod

Bijkomend geniet het personeelslid van een collectieve hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (€ 5,00) en fietsvergoeding.


INTERESSE ?

De kandidaturen worden uiterlijk op 30 juni 2017 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37 8670 Koksijde, en omvatten een sollicitatiebrief, een curriculum vitae, een kopie van het gevraagde diploma en een uittreksel uit het strafregister.
De kandidaturen kunnen ingediend worden op volgende manieren


Elke kandidaat krijgt een ontvangstmelding van zijn kandidatuur.


Contactpersoon voor bijkomende info

U kan een infobrochure en een functiebeschrijving terugvinden op onze website of opvragen bij Fien Van den Bogaert – zonesecretaris :
Via mail : fien.vandenbogaert@koksijde.be
Telefonisch : 058 33 26 68
Persoonlijk gesprek na afspraak.

Navigatie