Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

deskundige ruimtelijke ordening
Vilvoorde is een bruisende en innovatieve stad aan het water waar het aangenaam wonen en werken is. De dienst ruimtelijke ordening wil de woon- en leefkwaliteit bewaken en verder verbeteren. Daarom zijn we op zoek naar een gedreven deskundige ruimtelijke ordening/omgevingsambtenaar met een interesse voor handhaving.
De deskundige ruimtelijke ordening maakt deel uit van de dienst ruimtelijke ordening en werkt in hoofdzaak op administratief-juridisch vlak mee aan de lopende omgevingsdossiers (hoofdzakelijk ruimtelijk aspect).


deskundige ruimtelijke ordening

dienst ruimtelijke ordening - contractueel - voltijds - B1-B3Als dossierbehandelaar sta je in voor de tijdige en kwalitatieve afhandeling van de omgevingsdossiers. Dit omvat het nazicht op volledigheid/ontvankelijkheid, voorbereiden, adviseren, opvolgen en afhandelen van de dossiers met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingen, stedenbouwkundige attesten en de toekomstige omgevingsvergunning. Dit alles dient te gebeuren binnen de voorziene wettelijke termijnen.
Vanuit jouw interesse voor ruimtelijke ordening werk je ook mee aan het handhavingsbeleid van de stad Vilvoorde.

Functiebeschrijving - verantwoordelijkheidsgebieden

 • Leveren van technisch/gespecialiseerd advies en eventueel beleidsadvies met betrekking tot een specifiek domein van de stedelijke dienstverlening.
  Voorbeelden activiteiten
  - Formuleren van adviezen inzake stedenbouwkundige dossiers (aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige attesten, verkavelingsvergunningen en bouwovertredingen)
  - Adviseren van oplossingen aangaande problematieken die zich stellen in het vergunnings- en vervolgingsluik van de ruimtelijke ordening
  - Adviseren van de stedenbouwkundig expert en het diensthoofd met betrekking tot het oplossen van specifieke vraagstukken
  - Vervangen van de stedenbouwkundig expert bij diens afwezigheid of hem bijstaan wat betreft zijn bevoegdheden van stedenbouwkundig ambtenaar zoals gedefinieerd in het decreet op de ruimtelijke ordening
 • Verrichten van opzoekingswerk en studiewerk met het oog op het verstrekken van een onderbouwde dienstverlening.
  Voorbeelden activiteiten
  - Up to date houden van de kennis van alles wat te maken heeft met ruimtelijke Ordening in het algemeen en de daarmee gepaard gaande wetgeving, trends en gevoeligheden in het bijzonder
  - Opzoekingswerk ten behoeve van concrete vragen van klanten
  - Volgen van functierelevante vorming en opleiding
 • Opstarten, behandelen of opvolgen van dossiers, met daarbij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bepaalde onderdelen.
  Voorbeelden activiteiten
  - Behandelen en opvolgen van dossiers tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning
  - Behandelen van dossiers met betrekking tot stedenbouwkundige attesten
  - Behandelen en opvolgen van dossiers tot het bekomen van verkavelingsvergunningen
  - Behandelen van dossiers in het kader van bouwovertredingen en de daarmee gepaard gaande acties (staken van werken)
  - Verzekeren van de informatieveiligheid van persoonsgegevens van burgers en andere stedelijke confidentiële informatie die je als medewerker beheert tijdens het uitvoeren van de activiteiten verbonden aan je functie, zoals:
  - Opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid en de procedures van de stad;
  - Naleven van de wettelijke privacy vereisten;
  - Melden van informatieveiligheidsrisico’s en inbreuken tegen het informatieveiligheidsbeleid.
 • Verlenen van technische assistentie aan collega’s, interne en externe klanten.
  Voorbeelden activiteiten
  - Vervullen van de loketfunctie wat betreft inhoudelijke vragen van klanten inclusief uitleg
  verschaffen met betrekking tot technische aspecten van een dossier
  - Vanuit de theoretische en praktische kennis verschillende partijen correcte en relevante informatie omtrent stedenbouwkundige dossiers bezorgen
 • Inspecteren, controleren en/of begeleiden in het kader van reglementeringen of beleidsbeslissingen.
  Voorbeelden activiteiten
  - Controleren van woningen bij klachten en meldingen van bouwovertredingen
  - Ter plaatse toezien op de naleving van reglementeringen
  - Controleren van de uitvoering van afgeleverde vergunningen en het vaststellen van mogelijke onregelmatigheden
 • Deelnemen aan intern/extern overleg.
  Voorbeelden activiteiten
  - Deelnemen aan intern werkoverleg met de medewerkers van de dienst
  - Deelnemen aan overleg met andere diensten (bv. Politie)in het kader van specifieke opdrachten
  - Terugkoppelen naar de stedenbouwkundig expert van besprekingen met klanten en externe
  diensten, in het bijzonder in geval van twijfel en discussie


 

Profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma op bachelorniveau. Diploma stedenbouw en ruimtelijke ordening is een meerwaarde, geen vereiste. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/).
 • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595).
 • Je hebt interesse in het werkveld ruimtelijke ordening en woonbeleid.
 • Je kan goed omgaan met mensen (contactvaardig, diplomatisch, indien nodig daadkrachtig).
 • Je bent ondernemend, kan beslissingen nemen en oplossingsgericht handelen.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team goed werken.
 • Je bent dynamisch en stressbestendig.
 • Je bent gestructureerd, nauwkeurig en ordelijk.


 

Aanbod

 • Weddeschaal niveau B. Minimale bruto beginwedde: 2 412.49 euro/maand. Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden.
 • De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques.
 • Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding van 0,23 euro/km, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler.
 • Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is.


 

Kandidatuurstelling

Uiterlijk op 20 oktober 2017 via https://www.jobsolutions.be/register/1606 of te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst personeel. De kandidatuurstelling omvat het inschrijvingsformulier vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van je diploma en rijbewijs en een attest van goed gedrag. Kandidaturen zonder cv of een kopie van je diploma worden NIET aanvaard.


 

Selectieprocedure

De selectiedata moeten nog vastgesteld worden.
Indien er veel kandidaten zijn, kan een preselectie georganiseerd worden. Deze preselectie is eliminerend.
De selectie bestaat uit een schriftelijke proef, een psychotechnisch gedeelte en een mondelinge proef.
De schriftelijke proef omvat een competentieproef en een gevalstudie. Wie slaagt (= minstens 50% van de punten), wordt uitgenodigd voor het psychotechnisch gedeelte.
Het psychotechnisch gedeelte bevat verschillende onderdelen al naargelang de vereiste competenties. Het resultaat is geschikt of niet geschikt. Wie geschikt bevonden is, wordt uitgenodigd voor de mondelinge proef.
De mondelinge proef peilt naar de motivatie en er worden een aantal competenties bevraagd. Ook een verdere verduidelijking van de schriftelijke selectie, is mogelijk. Ook voor dit onderdeel moet minstens 50% van de punten behaald worden.
Voor beide proeven samen, schriftelijk en mondeling, moet minstens 60% van de punten behaald worden om geslaagd te zijn.


 

Interesse?

Solliciteer uiterlijk op 20 oktober 2017 via https://www.jobsolutions.be/register/1606. Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op de dienst personeel, stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 45 60 of via sollicitaties@vilvoorde.be

Navigatie