Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

deskundige grondgebiedzaken
Gemeente Herzele werft aan

 

deskundige grondgebiedzaken

B1–B3 - voltijds betrekking in een contract van onbepaalde duur, te begeven via aanwerving.

Functiebeschrijving


Plaats in het organogram

 • Maakt deel uit van de afdeling grondgebiedzaken (dienst omgeving, dienst mobiliteit, dienst openbare werken en dienst huisvesting)
 • Is binnen deze afdeling verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van de dienst openbare werken en voor de interactie met de andere diensten van de afdeling grondgebiedzaken of de andere afdelingen van de gemeente/OCMW
 • Rapporteert aan het afdelingshoofd grondgebiedzaken en aan de gemeentesecretaris


 

Functie-inhoud


Kerntaken

 • Het beheren en opvolgen van de algemene dossiers en in het bijzonder de overheidsopdrachten of de werken in eigen beheer m.b.t. openbare werken, nutsleidingen en gemeentelijke/OCMW infrastructuur (wegen, groen en gebouwen). 
 • Het beheren en opvolgen van de digitale toepassingen die bijdragen tot een transparante en efficiënte organisatie: GIS, Gipod, inname openbaar domein,….
  Koppeling naar openbaarheid van bestuur.
 • De organisatie aansturen in de richting van ‘smart-city’ op een ambitieniveau dat haalbaar is voor een eigentijdse middelgrote gemeente.
 • Aanspreekpunt voor burgers met concrete vragen over openbare werken of aansluitingen op het openbaar domein (water, nutsleidingen, …). Dit gebeurt zowel analoog (loket/telefoon, …) maar ook via de producten- en dienstencatalogus die in opmaak is. Soms is ook bezoek ter plaatse nodig.
 • Administratieve organisatie van de (documentenstroomaanvraag/onderzoek/communicatie/ontwerpbeslissing/uitvoering/archief) of
  (aanstelling ontwerper/bestek/gunning/…)
 • Contactpersoon of woordvoerder zijn van de gemeente/OCMW in vergaderingen met aannemers,ontwerpers, burgers, verenigingen, …
 • Synthese of analyse maken van vergaderingen en hierover rapporteren
 • Kwaliteitscontrole
 • Duurzaamheidstoets van de overheidsopdrachten, overheidsgebouwen, …
 • Planning maken van werkzaamheden, bespreken en opvolgen.

Beheer en regie bouwwerken, gronden en wegen

Coördinatie, planning, uitvoering en opvolging van het dagelijks operationeel beheer door de
gemeentelijke technische dienst van de bouwwerken, gronden en wegen.


Doel: bijdragen tot een efficiënt en effectief patrimoniumbeheer volgens de door het bestuur
vooropgestelde kwaliteitsnormen en doelstellingen

Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken:

 • opstellen van beheersplannen voor het onderhoud
 • inventarisatie van de gebouwen, hun technische installaties,
 • onderhoudsverplichtingen, …
 • coördineren en opvolgen van dagelijkse meldingen
 • verlenen van technisch advies aan andere entiteiten en overheden
 • leiding en coördinatie van renovatie-, restauratie en nieuwbouwprojecten
 • opvolging technische dossiers i.v.m. de gebouwen die eigendom zijn van de kerkfabrieken

 

Informeren van de burger (loket)
Informatie verschaffen over het patrimonium, monumenten en landschappen.

Doel: zorg dragen voor een degelijke externe communicatie en dienstverlening Dit omhelst onder meer de
volgende concrete taken:

 • opzoeken van informatie en gegevens ter verbetering van de dienstverlening aan de burgers en de andere entiteiten
 • doorverwijzen naar de juiste entiteiten en/of hogere overheden


Tekenwerk en opmetingen

Uitvoeren van digitaal tekenwerk en meetwerk.

Doel: zorgen voor de juiste informatie voor het uitvoeren van specifieke opdrachten

Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken:

 • uitvoeren van tekenwerk
 • uitvoeren van diverse opmetingen van terreinen, gebouwen, infrastructuur


Verruimende bepaling

Op vraag van de direct leidinggevende verricht de werknemer ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten.

Algemene opmerking
Het is de bedoeling om:
1. via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie;
2. de belangrijkste taken aan te halen.


 

Functieprofiel


Gedragscompetenties 

 • medewerkers kunnen motiveren
 • diplomatisch kunnen bemiddelen bij meningsverschillen, conflicten en klachten
 • een projectmatige aanpak kunnen opzetten en begeleiden
 • correct kunnen inschatten van geleverde prestaties
 • kunnen uiten van waardering en kritiek
 • durven kordaat optreden indien nodig
 • voeren van functioneringsgesprekken
 • opmaken van evaluaties
 • zelfstandig functioneren, in samenspraak met de coördinator technische uitvoeringsdienst 
 • zin voor kwaliteit en accuraatheid 
 • meewerken waar nuttig en nodig 
 • aandacht voor veiligheid, orde en netheid 
 • interactief gedrag : teamwerk en samenwerken, medewerkers met een arbeidsproblematiek op een sociaal verantwoorde manier behandelen 
 • probleemoplossend gedrag
 • waardegebonden gedrag : integriteit, organisatiebewustzijn
 • prioriteiten kunnen leggen
 • tact, discretie, klantvriendelijkheid en behulpzaamheid
 • grote vorm van flexibiliteit; niet gebonden aan vaste werktijden en bereid overuren te presteren


Technische competenties 

 • inzicht in aanleg en het onderhoud weg- en verkeersinfrastructuur, gebouwen, parken en machines 
 • kennis wetgeving overheidsopdrachten. Hiervoor kan o.a verwezen worden naar de informatieve links op deze pagina (basiskader vanaf 30 juni 2017): https://overheid.vlaanderen.be/Belgische-regelgeving 
 • grondige kennis office-toepassingen (word, excel, ;..) en zeker ook GIS en GIPOD 

Aanwervingsvoorwaarden

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor
  ze solliciteren;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk
 • Vereist diploma:
  Bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • Slagen in een selectieproef, waarbij de selectiecommissie een keuze kan maken uit de
  volgende onderdelen:
  een competentieproef:
  de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
  een worksampleproef:
  omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
  een praktische proef:
  de kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaat kan worden gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij.


Elke selectie wordt afgesloten met een grondig sollicitatiegesprek of mondelinge proef. Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.
Er kan een preselectie plaatsvinden indien de praktische organisatie wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid kandidaten. Enkel de 20 eerst gerangschikte kandidaten uit de preselectie worden toegelaten tot de reguliere selectieprocedure. In geval van ex aequo op de 20ste plaats worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten. Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het eindresultaat van de
selectieprocedure.


 

Functiewaarderingsniveau

 • Niveau: B
 • Weddeschaal: B1 – B3 

Info

Contactpunt voor alle informatie en bijkomende toelichting:
Dienst Personeel, Gemeentehuis, Markt 20, 9550 Herzele. Telefoon: 053/60 70 40. E-mail: personeel@herzele.beKandidaatstelling

Kandidaturen (samen met CV en uittreksel strafregister model 1) moeten ingediend worden bij
het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 20, 9550 Herzele:
 - door een per post verzonden sollicitatiebrief
 - door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs
 - via de website van de VDAB
 - door een e-mail met ontvangstmelding gericht aan personeel@herzele.be
De kandidatuur moet uiterlijk 22 januari 2018 ingediend zijn.

Navigatie