Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

bijzondere rekenplichtige
Hulpverleningszone Midwest gaat over tot de vacant verklaring van de functie van

 

bijzonder rekenplichtige

van haar zone met de aanleg van een werfreserve - met de vaststelling van het selectiereglement zoals hierna gedefinieerd.

 

Hulpverleningszone Midwest, verder zone Midwest genoemd, is één van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en bestaat uit een netwerk van 17 brandweerposten verspreid over 15 gemeentes waarin een 600-tal vrijwilligers, een 40-tal beroepskrachten en een 10-tal administratieve medewerkers actief zijn. Deze zone verzorgt de hulpverlening in de gemeenten Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene ter
bescherming van circa 220.000 inwoners. De hulpverleningszone wordt beleidsmatig bestuurd door de zoneraad die samengesteld is uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het zonecollege staat in voor het
dagelijks bestuur en de zonecommandant is verantwoordelijk voor de dagelijkse en operationele leiding van de hulpverleningszone.


 

Functiebeschrijving

 

Doel van de functie en bevoegdheden
De bijzondere rekenplichtige beheert de financiële middelen van de hulpverleningszone.
Hij/zij is er persoonlijk aansprakelijk voor dat de ontvangsten van de brandweerzone worden
geïnd en dat de regelmatig betaalbaar gestelde uitgaven worden gedaan. Hij/zij voert,
onder het gezag van het college, het budgettair en financieel beheer van de
hulpverleningszone uit volgens de wettelijke bepalingen.
Aan deze functie wordt een mandaattoelage gekoppeld welke een vergoeding inhoudt voor
gemiddeld 5 à 8 werkuren per week.

Resultaatsgebieden
Beheren van de inventaris en het patrimonium
De bijzonder rekenplichtige beheert een inventaris van de roerende en onroerende goederen
van de hulpverleningszone.


Verantwoordelijk zijn voor het beheer van de boekhouding en kasbeheer

 • Innen van de ontvangsten en betalen van de uitgaven van de brandweerzone onder
  persoonlijke verantwoordelijkheid.
 • Controleren van de wettelijkheid en regelmatigheid van de uitgaven en ontvangsten.
 • Beheren van de boekhouding, thesaurie, leningen en de beleggingen van de zone.
 • Verzekeren van een evenwicht tussen de inkomende en uitgaande geldstromen.
 • Verantwoordelijk zijn voor tussentijdse en jaarlijkse afsluitingen en voor het
  opstellen van de jaarrekening.


Ontwikkelen van het budgettaire en financiële beleid van de hulpverleningszone in samenspraak met het zonecollege, de zoneraad en de zonecommandant 

 • Innen van de ontvangsten en betalen van de uitgaven van de brandweerzone onder
  persoonlijke verantwoordelijkheid.
 • Plannen, coördineren en opvolgen van het financiële beleid van de brandweerzone
  in overleg met het zonecollege en de zoneraad.
 • Uitwerken van de financiële boordtabellen.
 • Financiële analyses uitvoeren en advies geven aan het zonecollege.
 • Financiële gevolgen van beslissingen in kaart brengen.
 • Vertalen van het beleid in een financieel meerjarenplan en in jaarlijkse begrotingen.
 • Opvolgen van de kredieten en het opmaken van de begrotingswijzigingen en kredietherschikkingen. 
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de tussentijdse - en jaarafsluitingen en de trimestriële meldingen van de begrotingsgegevens.
 • Opstellen van de jaarrekening. 
 • Deelnemen aan begrotingscommissies en informatiesessies.
 • Ontwikkelen en opvolgen van de financieel-administratieve organisatie van de brandweerzone in samenspraak met de zonecommandant.
 • Bijhouden van voor het beheer van de financiën nuttige informatie.


Verantwoordelijk zijn voor het aankoopbeleid van de brandweerzone 

 • Advies verlenen bij overheidsopdrachten.
 • Beheren van de overheidsopdrachten en ondersteunings- en onderhoudscontracten.


 

Doel van de functie en bevoegdheden

 • De bijzondere rekenplichtige rapporteert aan het zonecollege en zonecommandant.
 • De bijzondere rekenplichtige ondersteunt en geeft leiding aan de financiële dienst.
 • De bijzonder rekenplichtige neemt deel aan de begrotingscommissies en het Managementteam en woont de zoneraad bij. 

Functieprofiel


De bijzonder rekenplichtige wordt aangewezen door het college onder

 • de financieel beheerders van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone; 
 • de financieel beheerders van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone;
 • de gewestelijke ontvangers;
 • de bijzondere rekenplichtige van de politiezones; 
 • de personeelsleden van een gemeente die al dan niet deel uitmaakt van de zone en die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van de politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde;
 • De personeelsleden van de provincie waartoe de zone behoort die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde.


De bijzonder rekenplichtige heeft volgende technische kennis en vaardigheden

 • kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de brandweerorganisatie; 
 • kennis van de eigen organisatie: missie, visie en waarden, permanente nota's, zonaal veiligheidsplan, …; 
 • kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen; 
 • kennis van het financieel beheer van de brandweerzone; 
 • kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten; 
 • kennis van algemene gemeentelijke boekhouding en fiscaliteit; 
 • kennis van financiële technieken en aanleg om deze technieken te hanteren: kostenbatenanalyse,
  financiële meerjarenplanning, kosten-analytische boekhouding;
 • kennis van de wetgeving inzake de brandweerorganisatie en het statuut van het operationeel brandweerpersoneel en van het niet-operationeel personeel;
 • technische en administratieve vakkennis en uitvoerende vaardigheid; 
 • kennis van beleidsontwikkeling en beleidsopvolging;
 • vlotte omgang met courante IT toepassingen, goede omgang met rekenbladen.

 


Aanstelling

De bijzondere rekenplichtige wordt aangesteld als bijzonder rekenplichtige van zone Midwest bij mandaatfunctie ten laatste drie maanden na de aanwijzing door het zonecollege, uiterlijk op 01 april 2018.


Eed

De bijzondere rekenplichtige moet de eed afleggen zoals voorzien in artikel 75 van de wet
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.


 

Mandaattoelage

De mandaattoelage bedraagt 95 % van het bedrag van de mandaattoelage van de zonecommandant (95 % x 8.031,76 euro = 7.630,17 euro), bepaald via het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.


 

Bijkomende informatie

De uiterste sollicitatiedatum is 26/12/2017. Bij vragen of om meer informatie te bekomen met betrekking tot deze vacature kan u contact opnemen met de huidige bijzonder rekenplichtige, Tine D’Hondt (telefonisch via 051 / 33 74 11, per e-mail via tine.dhont@ingelmunster.be).


Bijlage

Selectiereglement bijzonder rekenplichtige.pdf
Volledige functiebeschrijving bijzonder rekenplichtige.pdf

Navigatie