Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

afdelingsdirecteurpolitieopleidingencampusvesta
afdelingsdirecteur politieopleidingen

Je bent op zoek naar een boeiende job in een veelzijdige organisatie? Dan ben je bij de Campus Vesta aan het goede adres. Als medewerker van Campus Vesta krijg je maximale kansen om je te ontplooien binnen een organisatie die oog heeft voor diversiteit en gelijke kansen. Jouw talent krijgt bij ons alle ruimte.


 

Wie zijn wij?

Campus Vesta is het provinciale opleidingscentrum voor brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening, rampenmanagement en politie. Door de opleidingen van de verschillende hulpdiensten samen te brengen, wil het Antwerpse provinciebestuur samenwerking en multidisciplinaire oefeningen stimuleren. Campus Vesta is gevestigd in Ranst op een terrein van 50 ha. Meer dan 70 vaste medewerkers en 700 externe lesgevers bouwen de campus mee uit tot een internationaal gerenommeerd kenniscentrum op het vlak van veiligheid en preventie. Ook bedrijven en verenigingen zijn welkom voor kwalitatieve veiligheidstrainingen.
Voor de organisatie en de leiding van de afdeling politieopleidingen, gaan we over tot de aanwerving van 1 afdelingsdirecteur politieopleiding met een voltijds contract van onbepaalde duur of via detachering vanuit een politiezone.


 

Wat zal je doen als afdelingsdirecteur politieopleidingen? 

 • Je organiseert de afdeling zodat ze in staat is kwalitatief hoogstaande vorming, training en opleiding voor politie te organiseren
 • Je ontwikkelt een visie over het beleid van de afdeling
 • Je ontwikkelt beleidsdoelstellingen, financiële en pedagogische doelstellingen voor de afdeling die kadert binnen de algemene beleidsvisie van Campus Vesta, evalueert en stuurt bij
 • Je geeft leiding aan een team van 25 medewerkers, stuurt en coacht hen
 • Je stuurt, motiveert en evalueert de externe docenten in samenwerking met de pedagogische dienst
 • Je stuurt de vakgroepwerking in het kader van nieuwe opleidingen
 • Je ontwikkelt nauwe banden met de zones en zet inspraakprocedures op in het kader van een strategische samenwerking
 • Je vertaalt het profileringsbeleid naar product, plaats, prijs en promotie
 • Je maakt business cases en een businessplan op voor de nieuwe opleidingen en taken in het kader van de actuele regelgeving
 • Je bouwt een intern en extern communicatiebeleid uit
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling van (wetenschappelijk) onderzoek
 • Je draagt actief bij tot het ontwikkelen van Campus Vesta als een kwalitatief hoogstaande school voor veiligheidsdiensten
 • Je bent actief lid van het directieoverleg
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur

 


 

Wie ben jij?

Als afdelingsdirecteur politieopleidingen beschik je over onderstaande specifieke gedragscompetenties:

 • visie
 • besluitvaardig
 • netwerken
 • overtuigingskracht
 • integer
 • plannen en organiseren
 • richting geven
 • coachen
 • delegeren
 • organisatiesensitiviteit
 • klantgerichtheid
 • resultaatsgericht
 • samenwerken
 • veranderingsbereid
 • zin voor kwaliteit

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • nationale en internationale opleidingsmarkt
 • onderwijsstructuren en pedagogische principes
 • kwaliteitsvereisten voor het hoger onderwijs/volwassenenonderwijs in Vlaanderen
 • grondige kennis Frans en Engels mondeling, basiskennis Frans en Engels schriftelijk

Bijkomend aandachtspunten

 • kennis van politie is een pluspunt
 • basiskennis van de wetgeving op overheidsopdrachten
 • inzicht in het werkveld van de opleidingswereld voor volwassenen
 • flexibiliteit: bereid zijn om buiten de diensturen en zaterdag te werken


 

Er zijn twee mogelijkheden bij de aanwerving van directeur politieopleidingen


Contractuele aanwerving (niet politie officier)
Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

 • je beschikt over een masterdiploma
 • je hebt minimaal vijf jaar relevante beroepservaring als leidinggevende

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

Bevorderingsvoorwaarden (als je al in dienst bent bij Campus Vesta apb)

 • je bent titularis van een graad Av (schalen A1a-A1b-A2a)
 • je hebt ten minste 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van rang Av (schalen A1a-A1b-A2a)
 • je hebt een gunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste periodieke evaluatie
 • je slaagt voor de selectieprocedure

Interne personeelsmobiliteit (als je al in dienst bent bij Campus Vesta apb)
Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Ax enkel medewerkers met salariëring A4a-A4b zich kandidaat kunnen stellen.
Voorwaarden: 

 • je bent contractueel aangesteld vanuit een vergelijkende selectieprocedure
 • je hebt een minimale graadanciënniteit van één jaar
 • je kreeg een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie
 • je voldoet aan de diplomavoorwaarden

Externe mobiliteit (als je al in dienst bent bij een Autonoom Provinciebedrijf of bij de provincie Antwerpen of bij een andere overheid van het Vlaams gewest)

Ben je personeelslid van een Autonoom Provincie Bedrijf of van de provincie Antwerpen en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of aan de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

Ben je personeelslid van een gemeente van het Vlaamse gewest, een OCMW van het Vlaamse gewest, een OCMW-vereniging van het Vlaamse gewest, een andere provincie van het Vlaamse gewest, een AGB van een gemeente van het Vlaamse gewest, een APB van een andere provincie van het Vlaamse gewest of de Vlaamse Overheid en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.
U voldoet aan de diploma- en ervaringsvereisten (zie aanwervingsvoorwaarden) bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Aanwerving via detachering vanuit het operationeel kader van de politie
Het personeelslid moet bij uiterste inschrijvingsdatum aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • lid zijn van het operationeel kader
 • de hiërarchische graad van officier van politie dragen
 • aan het gewenste profiel voldoen
 • in actieve dienst zijn


 

Wat bieden wij jou?


Bij contractuele aanwerving

Geïndexeerd loon
Je start in salarisschaal A4a:
het brutomaandsalaris ligt tussen 3.667, 54 EUR – 5.361, 85 EUR
Na 9 jaar schaalanciënniteit mits gunstige evaluatie naar schaal A4b :
Het brutomaandsalaris ligt tussen 4.622, 77 EUR – 5.591,95 EUR
Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.
Bekijk de loonsimulator van de provincie Antwerpen om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en nettomaandsalaris.


Extra legale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 7 euro
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie (a rato van het aantal gepresteerde maanden)
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

Bij detachering vanuit het operationeel kader van de politie
Over de detachering wordt een detacheringsovereenkomst afgesloten met de betrokkene, de betrokken politiedienst of -zone en Campus Vesta.
De loonkost van de gedetacheerde wordt zonder inconveniënten, mandaatvergoeding of opleidersvergoeding die de kandidaat in zijn huidige functie zou hebben, terugbetaald aan de uitzendende entiteit.
De juridische positie van de gedetacheerde personeelsleden wordt bepaald conform de voorschriften vermeld in hoofdstuk V van het KB van 26 maart 2005, betreffende de structurele detacheringen.Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

 • CV-selectie
  Een CV-screening gaat de selectieprocedure vooraf. De binnengekomen cv’s worden gescreend op volgende criteria: ervaring in functie van de taakomschrijving. Maximum 10 kandidaten worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.
 • Presentatie thuisopdracht en selectiegesprek: 29 en 30 januari 2018
  Als je geselecteerd bent, geven we je enkele dagen tijd voor de voorbereiding van het mondeling gedeelte. Je krijgt een thuisopdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket.
  Je wordt uitgenodigd om je thuisopdracht toe te lichten aan de selectiejury. Aansluitend volgt het selectiegesprek dat betrekking heeft tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, het resultaat van de thuisopdracht, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkveld. 
 • Assessment
  Dit gedeelte is beschrijvend en adviserend voor de selectiejury. Je wordt getest op de vereiste kern- en gedragscompetenties, zoals deze werden vastgesteld in de functiebeschrijving. Tot dit gedeelte worden maximum 4 kandidaten toegelaten.
 • Eindselectie
  De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikkingop. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gestelde competenties.


 

Hoe stel je je kandidaat?

 • Vervolledig dit online inschrijvingsformulier. Je kunt je kandidatuur uiterlijk en enkel online indienen tot en met 31 december 2017.
 • Ben je als persoon met een beperking erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.


Bijkomend voor sollicitanten van het operationeel kader van politie

 • Het akkoord van de burgemeester of politieraad of van de directeur-generaal van de dienst ondersteuning en het beheer betreffende de kandidaatstelling, en de toestemming voor een eventuele detachering.
 • Kopie van het tuchtblad maximum 2 maanden geleden afgeleverd en ondertekend door de korpschef of zijn plaatsvervanger.


 

Inlichtingen?

Contacteer ons via het algemeen nummer: T03 205 19 50 en vraag:

 • voor meer inlichtingen over de functie naar Koen Milis, algemeen directeur
 • voor meer inlichtingen over de selectieprocedure naar de personeelsdienst

Navigatie