Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Financiering

Nieuw gemeentelijk investeringsfonds

De Vlaamse regering heeft de middelen van het Plattelandsfonds, het Stadsvernieuwingsfonds en de middelen voor Grootstedenbeleid gebundeld in één nieuw Investeringsfonds van 33 miljoen euro. Daarmee voert ze een deel van het Vlaamse regeerakkoord van juli 2014 uit. Jaarlijks wordt 24,27% van het fonds voorbehouden voor subsidies voor plattelandsgemeenten. Momenteel draagt het Plattelandsfonds 8 miljoen euro bij tot het Investeringsfonds. De methode voor de selectie van de doelgemeenten van het Plattelandsfonds (op basis van bevolkingsdichtheid en bebouwde oppervlakte), de rangorde (op basis van fiscale armoede) en het trekkingsrecht (op basis van km verhard wegennet) blijven behouden. De begunstigden kunnen per jaar maximaal 250.000 euro krijgen. Dat geld mag in de toekomst alleen besteed worden aan investeringen in materiële vaste activa. De Vlaamse Regering kiest er ook voor om de bestaande doellijst van 50 gemeenten niet te actualiseren bij de start van de komende gemeentelijke legislatuur, maar klikt de lijst vast tot 1 januari 2024. Of de bestaande manier van indienen en rapporteren, die weinig planlast veroorzaakt, ook blijft behouden, is nog niet bekend. Het decreet van 23 december 2016 legt de regels van de werking en verdeling van het fonds vast.

Ondertussen hechtte de Vlaamse Regering op 24/2 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet.  Meer informatie krijgt u via de website van de Vlaamse Landmaatschappij of op plattelandsfonds@VLM.be.

 

Investeringen in wegennet noodzaak voor leefbaarheid platteland

In de pers verscheen kritiek op de besteding van de middelen uit het Plattelandsfonds. Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) merkt op dat vooral projecten voor de aanleg van pleinen en wegen worden gefinancierd, waardoor hij zich vragen stelt bij het nut van het Plattelandsfonds.

Volgens de VVSG is dit te kort door de bocht. Via het Plattelandsfonds worden geen nieuwe wegen aangelegd, het platteland wordt niet verder versteend. Alleen projecten waarbij wegen hersteld, heraangelegd of onderhouden worden kunnen rekenen op ondersteuning. Bovendien heeft de Vlaamse Regering deze doelstelling zelf vastgelegd en heeft ze ook bepaald dat de begunstigde gemeenten vrij zijn om projecten in te dienen die lokaal prioritair zijn.  

Deze investeringen zijn bovendien absoluut noodzakelijk voor de leefbaarheid van het platteland. Landelijke wegen moeten verkeer van landbouw, bewoners, toeristische netwerken en vaak veel sluipverkeer verwerken. Elke dag passeren er talloze tractoren, wagens, fietser, wandelaars, enz. De gemeente is verantwoordelijk om deze landelijke wegen verkeersveilig in te richten. Bovendien zorgen de investeringen (o.a. in trage wegen, wandelpaden en verbindingswegen) ervoor dat het platteland haar toeristische functie kan blijven vervullen en voorzieningen en dienstverlening bereikbaar blijven voor alle plattelandsbewoners. Investeringen in publieke ruimte, in wegen en pleinen, maken dorpen ook fraaier. Ze worden aantrekkelijker voor nieuwe bewoners, meer dynamisch en leefbaar.

De investeringen in het wegennet via het Plattelandsfonds hebben dus een grote meerwaarde voor het landelijk gebied. Dankzij het Plattelandsfonds krijgen uitgestrekte landelijke gemeenten, met zeer grote opdrachten inzake open ruimte en wegennet, meer steun voor dergelijke essentiële investeringen.

 Documenten

Navigatie