Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Verhoogde staatstoelage grootsteden voor sociale activering

2016

Het K.B. van 15 februari 2016 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2016, verscheen op 29 februari in het B.S. U vindt het onder Inforumnummer 184550.

Een subsidie wordt toegekend aan de centra om de participatie en sociale activering van hun gebruikers te bevorderen. Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor : 1° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties; 2° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen; 3° de ondersteuning en de financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak; 4° de ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatieen communicatietechnologieën bevorderen. Het staat het centrum vrij om de prioritaire doelgroepen af te bakenen die zich in de meest achtergestelde situatie bevinden.

2015

Het K.B. van 27 maart 2015 tot toekenning van een toelage aan de OCMW's van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale activering  voor het jaar 2015 verscheen op 13 april 2015 in het Belgisch Staatsblad. U vindt het onder Inforumnummer 291049 .

Er is een toelage voorzien voor de OCMW's die beantwoorden aan 2 van volgende criteria:

1)opgenomen zijn in de lijst van steden en gemeenten die een federale toelage krijgen binnen het stedelijk beleid (KB van 12 augustus 2000)

2) minstens 40.000 inwoners tellen

3)in aanmerking komen voor de verhoogde staatstoelage overeenkomstig artikel 32, §§ 2 tot 5, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

In tegenstelling tot vorige jaren, dient deze toelage in 2015 ter ondersteuning van een beleid van sociale activering, ter verhoging van de sociale participatie van de OCMW-gebruikers. Als gevolg van de zesde Staatshervorming behoort de socio-professionele inschakeling immers voortaan tot de bevoegdheid van de regio's. Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage sluit het OCMW, net als de voorgaande jaren, een overeenkomst met de Minister via e-convention, die de initiatieven met betrekking tot sociale activering en de te behalen doelstellingen omschrijft.

Bron: POD Maatschappelijke Integratie

 links

Navigatie