Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Artikel 60 § 7 OCMW-wet

Artikel 60 § 7 OCMW-wet in Tijdelijke Werkervaring

Vanaf 1 januari 2017 zal het OCMW nieuwe artikel zestigers binnen Tijdelijke Werkervaring activeren. Het basisartikel in de OCMW-wet, de toepasselijke bepalingen in de RMI-wet, alsook de linken naar Arbeidsrecht en de Werkloosheidsreglementering blijven dezelfde. De doelstelling van de maatregel, de volledige inbedding in de VDAB-werking alsook de financiering Financiering TWE.pdf zijn echter ingrijpend gewijzigd.

Op 27 oktober jl. werd het ontwerp van decreet in de Commissie Werk van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Op 17 januari 2017 verscheen het in het Belgisch Staatsblad: Inforum 304756. Decreet TWE_Belgisch Staatsblad 20170117.pdf

Op vrijdag 23 december 2016 werd het uitvoeringsbesluit TWE 2016 2312 DOC. Tijdelijke werkervaring - 2 BVR (1) def.pdf" definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De omzendbrief Tijdelijke Werkervaring van 14 november jl. legt de praktische kant van de zaak beter uit. U vindt deze op Inforum onder nummer 305640.  

VDAB heeft  een mail gestuurd aan alle OCMW-voorzitters met dit nieuws + verdere concrete info i.v.m. de DAEB-mandatering die aan elk OCMW zal worden toegekend.  De modelbrief die naar elk OCMW werd gestuurd vindt u hier: 20161226 brief t.a.v. OCMW-voorzitter DAEB-mandatering definitief.pdf

De VDAB heeft op www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring alle al beschikbare info gebundeld.

Artikel 60 § 7 OCMW-wet in Tijdelijke Werkervaring: aanvraag loonsubsidie NOVA PRIMA

In het kader van de maatregel TWE (Tijdelijke Werkervaring) zijn er een aantal aanpassingen in de formulieren van terugbetalingsaanvragen om aan de nieuwe reglementering van het Vlaamse Gewest te voldoen. NOVA PRIMA_vdab_aanpassingen_art_60_-_ocmws.docx

Toepassing overgangsreglementering Tijdelijke Werkervaring Artikel 60 § 7

Voor het geval een AO art60§7 voor bepaalde duur werd gesloten voor 1.1.2017, zijn er bij verlenging van die AO binnen hetzelfde art60-traject twee mogelijkheden:

-Geen nieuwe AO art60: bij een verlenging /uitbreiding van  het bestaande contract met aanpassing van de einddatum,  zal de oude reglementering - lees financiering - art.60§7 van toepassing blijven. Dit gebeurt aan de hand van een addendum dat de initiële bepalingen van het basiscontract aanpast. Het basiscontract blijft de basis voor bepaling van de reglementering. Deze aanpassingen gebeuren tijdens de nog lopende AO aangezien er nadien geen AO meer is om aan te passen.

-Nieuwe AO art60: bij het afsluiten van een volledig nieuwe arbeidsovereenkomst (het bestaand contract loopt af en wordt opgevolgd​ door een volledig nieuwe AO) vanaf 1.1.2017, zal de nieuwe reglementering (TWE) - lees financiering - van toepassing zijn vanaf die datum en dit voor maximum 2 jaar.

Voor meer info: www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring.

Voorontwerp decreet artikel 60 § 7 goedgekeurd op 15 juli 2016

Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet goed waarin ook de hervorming van artikel 60 §7 is vervat. Na de staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de belangrijkste activeringsmaatregel van de OCMW's. Nadat we al in 2014 een eigen voorstel deden voor de hervorming van de maatregel, bleven we de voorbije maanden intensieve gesprekken voeren met de VDAB en minister Muyters. Daarbij stond ook informatieverstrekking centraal, want Vlaanderen kende de maatregel niet goed. In een werkgroep met de VDAB en enkele OCMW's verduidelijkten we dit.

Op heel wat aspecten verandert er niets: OCMW's blijven exclusief bevoegd; er wordt gewerkt met arbeidsovereenkomsten; de duur van artikel 60 §7 blijft verbonden met de opbouw van volledige socialezekerheidsrechten, terbeschikkingsstelling kan in sociale economie, reguliere economie én eigen diensten; artikel 61; verhoogde staatstoelage sociale economie blijft; er is een tussenkomst in de loonkost, etc.

Twee veranderingen zullen een grote impact hebben. Ten eerste wordt aan de OCMW's gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen over het volledige traject Tijdelijke Werkervaring. Concreet betekent dit dat OCMW's ook na een traject artikel 60 §7, voor zover dit binnen een totale termijn van 2 jaar valt, verantwoordelijk blijven voor de begeleiding. Dit is dus een uitbreiding van de taak. Daar zal financiering tegenover staan vanuit Vlaanderen.

Ten tweede zullen OCMW's RSZ moet betalen op de lonen die ze uitbetalen aan mensen in een traject artikel 60 §7. Vlaanderen zal ter compensatie daarvan een subsidie geven aan de OCMW's. De bedoeling is dat dit een budgetneutrale operatie wordt voor de OCMW's. Er zijn ook veranderingen in de hoogte van de verhoogde staatstoelage en de extra middelen die OCMW's krijgen om min 25-jarigen te begeleiden.

Voor alle aspecten van het decreet zullen we de komende weken een goede impactanalyse maken, onder andere op basis van informatie van de OCMW's. Het VVSG-bestuur zal dan haar standpunt overmaken aan de bevoegde minister. De SERV (overlegorgaan van de sociale partners) en de Raad van State buigen zich tijdens de zomer over het ontwerpdecreet. OCMW's die willen reageren na het lezen van het ontwerpdecreet (Ontwerpdecreet_tijdelijke werkervaring_stages.pdf ) kunnen dit doen via peter.cousaert@vvsg.be, 0477 70 56 89

Artikel 60 § 7 OCMW-wet in 2016​

De OCMW's kunnen gerechtigden op maatschappelijke integratie die nog geen volledige sociale zekerheidsrechten opgebouwd hebben, ook in 2016 aan het werk zetten in artikel 60 § 7 OCMW-wet. De bestaande reglementering blijft onverkort overeind. De POD Maatschappelijke integratie blijft de technische operator die de betoelaging aan de OCMW's betaalt via het Nova Prima – systeem. Een gevolg van deze status quo is dat de bedragen van de betoelaging dezelfde blijven als in 2015, zowel voor de deeltijdse tewerkstelling in artikel 60 § 7 OCMW-wet (500 EUR per maand) als van de Opleidings- en Omkaderingspremie op basis van artikel 61 OCMW-wet (250 EUR per maand). De OCMW's die in 2015 een bedrag ('contingent verhoogde toelage') voor terbeschikkingstelling van artikel zestigers aan sociale economie ter beschikking hadden, kunnen dat ook aanspreken in 2016. De betoelaging buiten deze bijzondere vormen van artikel 60 § 7 volgen de evolutie van de bedragen van het leefloon. De helpdesk van de POD MI beantwoordt nog steeds de vragen met betrekking tot de wetgeving en de betoelaging. petra.dombrecht@vvsg.be

Berekenen gepresteerde arbeidsdagen bij deeltijdse arbeid

Het arbeidsregime van de laatste 4 weken ononderbroken tewerkstelling is bepalend voor de manier waarop de arbeidsdagen worden berekend.

Is de laatste tewerkstellingsperiode van minstens 4 weken een voltijdse periode, dan worden de arbeidsdagen berekend volgens de principes die gelden voor voltijdse werknemers :

- Indien u ononderbroken voltijds bent tewerkgesteld, dan telt de RVA gemiddeld 78 arbeidsdagen per trimester.

- In de andere gevallen is het aantal in aanmerking genomen arbeidsdagen gelijk aan het aantal arbeidsdagen verricht tijdens de tewerkstelling, vermenigvuldigd met 6, en gedeeld door het gemiddeld wekelijks aantal arbeidsdagen.

Voorbeeld:
een werknemer verricht voltijdse arbeidsprestaties van 3 juli 2006 tot 11 augustus 2006 in een stelsel van gemiddeld wekelijks 5 arbeidsdagen, hetzij een totaal van 30 arbeidsdagen.   Voor deze tewerkstellingsperiode zal de RVA (30 x 6): 5 = 36 dagen in aanmerking nemen

- Voor de periodes van deeltijdse arbeid, is het aantal in aanmerking genomen arbeidsdagen gelijk aan het aantal arbeidsuren verricht tijdens de tewerkstelling, vermenigvuldigd met 6, en gedeeld door het gemiddeld wekelijks aantal arbeidsuren voor een voltijdse tewerkstelling in dezelfde functie.

Voorbeeld:
een werknemer verricht arbeidsprestaties van 3 juli 2006 tot 25 augustus 2006, ten belope van 19 uren per week, hetzij een totaal van 8 x 19 = 152 arbeidsuren.  De voltijdse uurregeling voor deze tewerkstelling bedraagt 38 uren. Voor deze tewerkstellingsperiode zal de RVA (152 x 6): 38 = 24 dagen in aanmerking nemen.

 Klik hiernaast op RVA tellen arbeidsdagen.

Terbeschikkingstelling artikel zestigers in sociale economie

Jaarlijks verdeelt de staatssecretaris voor maatschappelijke integratie 3000 VTE over alle Belgische OCMW's die daarvoor kandideren. Die OCMW's moeten die VTE artikel zestigers ter beschikking stellen van erkende sociale economie-initiatieven. . Vanaf 2013 krijgt een OCMW een bedrag toegekend dat overeenstemt met een aantal VTE. Voor meer info zie de link hiernaast of klik hier.

Artikel 60 § 7 OCMW-wet sociale economie 2014

Elk jaar hebben de OCMW's de mogelijkheid in te tekenen op een budget voor artikel zestigers die ze aan sociale economie-projecten ter beschikking kunnen stellen. Normaal gezien wordt de omzendbrief daarover verspreid in het najaar. Voor 2014 had er bijgevolg al een omzendbrief moeten zijn. Omwille van de overdracht van bevoegdheden van het federale naar het regionale niveau op 1 juli 2014 in het kader van de staatshervorming, is de omzendbrief nog altijd niet ondertekend door staatssecretaris Maggie De Block. Officieus laten de POD Maatschappelijke Integratie en het Kabinet van de staatssecretaris weten dat de OCMW hetzelfde budget als vorig jaar krijgen.

Zoals in 2013 kan een OCMW dat zijn budget niet zal gebruiken, dit vanaf begin 2014 volledig aan een ander OCMW (onder bepaalde voorwaarden: overeenkomst afsluiten, ea) overmaken. Voor meer info http://www.mi-is.be/be-nl/start.

Er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden. OCMW’s die geen budget hadden in 2013, zullen er geen in 2014 krijgen. Eventueel kunnen ze het gehele budget van een ander OCMW opvragen (maar ik denk niet dat een OCMW gaat beslissen om geen gebruik te maken van het hun toegekend budget verhoogde staatstoelage en dit zomaar aan een ander OCMW te geven)

Figuur artikel 60 § 7 OCMW-wet

Het OCMW kan zelf een gerechtigde op maatschappelijke integratie in dienst nemen voor zover deze nog geen volledige sociale zekerheidsrechten heeft opgebouwd. Dit kan tot die rechten zijn opgebouwd. De artikel zestiger kan de arbeidsovereenkomst uitvoeren in het OCMW maar kan ook ter beschikking gesteld worden van een derde gebruiker.

 Artikel 60§7 4/5 gelijkgesteld met 5/5

  • Voorwaarden vind je op de website van de RVA. Klik door op 'Algemeen' en ga dan naar 'gelijkgesteld met voltijds'.
  • Het actuele referteloon dat gewoonlijk maandelijks moet betaald worden als verloning vind je op www.cnt-nar.be.

Navigatie