Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

FAQ - Aparte machtigingsaanvraag voor het ontsluiten van rijksregisternummers

FAQ: Moet een gemeentebestuur, dat een lokaal loket kinderopvang organiseert, een aparte machtigingsaanvraag indienen bij de privacy commissie voor het ontsluiten van rijksregisternummers?

Neen, een lokale overheid is niet verplicht een aparte machtingsaanvraag in te dienen, op voorwaarde dat de gemeentelijke adviesraad of het lokaal overleg kinderopvang het lokaal bestuur heeft aangeduid als initiatiefnemer van het lokaal loket kinderopvang en zolang het rijksregisternummer niet zichtbaar is voor de opvangvoorzieningen (tenzij opvangvoorzieningen zelf over een machtiging beschikken om het Rijksregisternummer te gebruiken).

 

Het gebruik van het Rijksregisternummer is in bepaalde gevallen gedekt door de machtiging die werd verleend door het koninklijk besluit van 30 augustus 1985 waarbij de gemeentelijke administraties gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. Krachtens dit besluit (artikel 1,1°) mogen gemeentebesturen het Rijksregisternummer gebruiken voor het intern beheer van de registers en de verwerkingsverrichtingen waarmee zij belast zijn, ter uitvoering van wettelijke verplichtingen.

Binnen elke gemeente – of binnen de grenzen van de zorgregio – moet een lokaal loket kinderopvang worden opgericht. Deze lokale loketten moeten voor alle gezinnen de toegankelijkheid van kinderopvanglocaties van baby's en peuters bevorderen. Cruciale opdrachten hierbij zijn:

  • De registratie en coördinatie van vragen van ouders (zodat ze hun vraag maar één keer moeten stellen).
  • Gezinnen informeren over het aanbod kinderopvang in de gemeente.


Binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt een initiatiefnemer aangewezen of een structuur gecreëerd om het lokaal loket kinderopvang te organiseren. Elke lokale actor die relevant is voor kinderopvang, kan de organisatie van het lokaal loket kinderopvang op zich nemen. Als er geen initiatiefnemer wordt aangewezen of als er geen structuur wordt gecreëerd, neemt het lokaal bestuur de organisatie van het lokaal loket kinderopvang op zich (artikel 13, eerste en tweede lid van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters).

Gelet op wat bepaald wordt in artikel 13 van het decreet van 20 april 2012 en voor zover het lokaal loket kinderopvang werkt volgens deze regelgeving, gaat dit om een gevolggeving aan een wettelijke, decretale verplichting waarmee de gemeente belast is.

Bijgevolg is het gebruik van het Rijksregisternummer, in de context van het lokaal loket kinderopvang, gemachtigd. Dit Rijksregisternummer mag niet worden meegedeeld, noch worden getoond aan personen/organisaties die kinderopvang verstrekken, tenzij deze laatsten zelf over een machtiging beschikken om het Rijksregisternummer te gebruiken.

Navigatie