Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Protocol VVSG - Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

VVSG en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW) sloten een protocol af 'm.b.t. de minimale dienstverlening die door de OCMW's en de CAW's dient verschaft te worden aan personen verblijvend in een residentieel opvangcentrum van een CAW'

Het protocol legt een aantal basisafspraken vast die de samenwerking tussen CAW's en OCMW's n.a.v. de opname van een persoon in een opvangcentrum, vergemakkelijkt. Deze afspraken zijn niet juridisch afdwingbaar maar zijn richtinggevend voor zowel de CAW's als de OCMW's. In de praktijk zien we dat ze door beide sectoren goed worden opgevolgd.

Uitgangspunt van het protocol is dat CAW's en OCMW's partners zijn in de dienstverlening aan thuislozen en de preventie van thuisloosheid. Een goede samenwerking leidt tot een meer efficiënte hulpverlening. OCMW's en CAW's zijn samen verantwoordelijk voor de dienstverlening aan een cliënt die verblijft in een residentieel opvangcentrum van een CAW.

Concreet worden in het protocol aanzetten gegeven tot verbetering van deze samenwerking. Verder wordt ook de dagprijs bepaald en wordt omschreven welke dienstverlening door deze dagprijs is gedekt.

 

 

Navigatie