Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Wonen

Wonen is een recht.

'Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting' staat sinds 1993 in artikel 23 van de Belgische Grondwet te lezen. Ook de Vlaamse Wooncode gaat uit dit woonrecht 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd' staat er.

De lokale besturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het mee realiseren van dit woonrecht. Wonen is bij uitstek een thema waarbij veel spelers zijn betrokken:(verschillende diensten van de) gemeente, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij(en), sociaal verhuurkantoor, huurdersbond, welzijnsorganisaties, bovenlokale overheden, ... Met zo een groot aantal spelers is de kans reëel dat men het overzicht verliest op het volledig beleidsterrein wonen. Het lokale bestuur heeft de decretale opdracht om die verschillende partijen rond de tafel te krijgen en ervoor te zorgen dat er een samenhangend beleid wordt gevoerd. Deze 'regisseursrol' wordt door recente Vlaamse regelgeving steeds meer versterkt.

De rol van het OCMW

Het OCMW biedt individuele dienstverlening aan mensen met woonproblemen. De wettelijke rol van het OCMW inzake wonen, is ietwat dubbelzinnig. Strikt genomen is huisvesting geen kernopdracht van de OCMW’s.  Het individueel recht op wonen, zoals voorzien in de Grondwet, dient immers gerealiseerd te worden via het woonbeleid en dat is een Vlaamse bevoegdheid. De Vlaamse Wooncode, het basisdecreet voor het woonbeleid in Vlaanderen, legt de regisseursol van het lokaal woonbeleid op aan de gemeente.

Ook in de basisopdracht van het OCMW zoals verwoord in de Organieke Wet op de OCMW’s, staat niets specifieks rond ‘wonen’ vermeld. Wanneer de woonsituatie van burgers echter van die aard is dat ze de oorzaak vormt van een mensonwaardig bestaan, hebben de OCMW’s wel een taak te  vervullen. Art 1 van de Organieke Wet geeft de OCMW’s de opdracht om ‘de dienstverlening te verzekeren die nodig is om eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.’ Duidelijk is dat het gebrek aan een degelijke, stabiele, eigen thuis van waaruit men z’n persoonlijke en maatschappelijke leven kan organiseren, afbreuk doet aan de menselijke waardigheid. Vanuit dat standpunt is wonen wel degelijk de zaak van het OCMW.

Het OCMW is niet alleen een welzijnsorganisatie die individuele dienstverlening aanbiedt, maar is ook een lokaal bestuur. Als (mede) regisseur van het lokaal sociaal beleid heeft het OCMW de mogelijkheid om alle actoren die een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van de woonsituatie van mensen met een beperkt inkomen, bij elkaar te brengen en hun inspanningen op elkaar te laten afstemmen.

Als deelnemer aan het lokaal woonoverleg heeft het OCMW de mogelijkheid om de woonnoden van mensen met een beperkt inkomen steeds weer onder de aandacht te brengen. In dergelijke overlegstructuren zijn de OCMW’s vaak hun pleitbezorgers. Het OCMW is zeer geschikt om binnen het gemeentelijke woonbeleid de sociale dimensie te bewaken.

Navigatie