Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vreemdelingen

Grondwettelijk Hof vernietigt artikel 57sexies OCMW-wet

 In zijn arrest nr. 61/2017 van 18 mei 2017 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 57sexies OCMW-wet vernietigd. Artikel 57sexies OCMW-wet sluit arbeidsmigranten, dat zijn vreemdelingen die een verblijfsrecht gekregen hebben op basis van een arbeidskaart of beroepskaart, uit van het recht op OCMW-hulp. Dit arrest maakt een einde aan een verhaal dat al in 2015 begon. In twee arresten van 1 oktober 2015 (nrs. 131/2015 en 133/2015) had het Grondwettelijk Hof zich al uitgesproken over artikel 57sexies OCMW-wet (zie M-weter nr. 9 oktober 2015 en M-weter nr. 2 van februari 2016 over de omzendbrief van 22 januari 2016). Het ene arrest vernietigde artikel 57sexies enkel voor de uitsluiting van het recht op dringende medische hulp. Het andere arrest antwoordde op een prejudiciële vraag dat de uitsluiting van maatschappelijke dienstverlening in het algemeen het gelijkheidsbeginsel schendt. Met het arrest nr. 61/2017 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 57sexies OCMW-wet dan eindelijk helemaal vernietigd. In de omzendbrief van 13 juli 2017 licht de POD MI de gevolgen toe. Een vernietigingsarrest is als een wetswijziging en is vanaf de publicatie in het staatsblad bindend voor iedereen. Vanaf 13 juli 2017 hebben arbeidsmigranten dus opnieuw recht op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) voor zover ze de toekenningsvoorwaarden vervullen. Reeds genomen OCMW-beslissingen waarbij maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) op basis van artikel 57sexies geweigerd werd, moeten herzien worden binnen de 4 maanden vanaf de publicatie van de omzendbrief dus ten laatste op 12 november 2017. Het arrest kan ook ingeroepen worden in hangende rechtszaken tegen weigeringen op basis van artikel 57sexies. Ten slotte start een nieuwe beroepstermijn voor OCMW-beslissingen of rechterlijke uitspraken waarvoor de gewone beroepstermijn al verstreken is. Gedurende 6 maanden te rekenen vanaf 13 juli 2017 (dus tot 12 januari 2018) kan er een beroep ingediend worden tegen de weigering van de maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) of tegen een rechterlijke uitspraak die zo'n beslissing bevestigd heeft. Praktisch stelt zich de vraag hoe ver de OCMW's moeten teruggaan om reeds genomen weigeringsbeslissingen recht te zetten. De omzendbrief zegt daar niets over. In principe tot aan de start (11 juli 2013) maar hulpvragers kunnen intussen verhuisd zijn of kunnen het land verlaten hebben. Het OCMW kan niet meer doen dan zijn best om deze vreemdelingen te contacteren.

 

         POLITEA

 Over OCMW-dienstverlening

Navigatie