Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Vreemdelingen

Geen bevel meer als er nog een schorsend RVV-beroep mogelijk is: praktische gevolgen voor OCMW-hulpverlening

De werkwijze van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de gemeenten m.b.t. het afleveren van een bevel om het grondgebied (hierna bevel) te verlaten is gewijzigd. Als er tegen de beslissing van de DVZ of de gemeente nog een schorsend RVV-beroep kan worden ingediend, mag er tegelijk met die beslissing geen bevel meer afgeleverd worden. De meest voorkomende beslissingen die niet langer gepaard gaan met een bevel, zijn beslissingen m.b.t. het verblijf van EU-burgers en hun familieleden (bijlagen 20 en 21) en m.b.t. gezinshereniging met een derdelander (bijlagen 14 en  14ter). Ook al wordt er geen bevel meer afgeleverd, toch moet de gemeente de betrokkene op de datum van de beslissing (en dus met terugwerkende kracht) afvoeren wegens verlies van verblijfsrecht. Het bevel wordt dan pas afgeleverd als de beroepstermijn verstreken is wanneer er geen beroep werd ingediend of als de RVV het beroep verworpen heeft. Dat bevel zal een bijlage 13 zijn. Maar het is ook mogelijk dat er een voordien in een andere procedure afgeleverd bevel herleeft. Voor het recht op OCMW-hulpverlening wijzigt er in theorie niets. Maar in de praktijk is er wel een probleem voor de opvolging van de dossiers door het OCMW. De bijlage 13 wordt immers niet in het Rijksregister of de KSZ vermeld. Hoe moet het OCMW dan weten wanneer de steunverlening stopgezet kan worden? En ook de opvolging van die oudere bevelen die herleven is in de praktijk niet realistisch. De VVSG kaartte die aan bij de POD MI die het probleem samen met de DVZ aan het bekijken is. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Voor meer informatie verwijzen we naar de onderstaande VVSG-nota's over het Recht op maatschappelijke dienstverlening bij een bijlage 35 en Geen bevel meer als er nog een schorsend RVV-beroep mogelijk is.

 Grondwettelijk Hof vernietigt artikel 57sexies OCMW-wet

In zijn arrest nr. 61/2017 van 18 mei 2017 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 57sexies OCMW-wet vernietigd. Artikel 57sexies OCMW-wet sluit arbeidsmigranten, dat zijn vreemdelingen die een verblijfsrecht gekregen hebben op basis van een arbeidskaart of beroepskaart, uit van het recht op OCMW-hulp. Dit arrest maakt een einde aan een verhaal dat al in 2015 begon. In twee arresten van 1 oktober 2015 (nrs. 131/2015 en 133/2015) had het Grondwettelijk Hof zich al uitgesproken over artikel 57sexies OCMW-wet (zie M-weter nr. 9 oktober 2015 en M-weter nr. 2 van februari 2016 over de omzendbrief van 22 januari 2016). Het ene arrest vernietigde artikel 57sexies enkel voor de uitsluiting van het recht op dringende medische hulp. Het andere arrest antwoordde op een prejudiciële vraag dat de uitsluiting van maatschappelijke dienstverlening in het algemeen het gelijkheidsbeginsel schendt. Met het arrest nr. 61/2017 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 57sexies OCMW-wet dan eindelijk helemaal vernietigd. In de omzendbrief van 13 juli 2017 licht de POD MI de gevolgen toe. Een vernietigingsarrest is als een wetswijziging en is vanaf de publicatie in het staatsblad bindend voor iedereen. Vanaf 13 juli 2017 hebben arbeidsmigranten dus opnieuw recht op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) voor zover ze de toekenningsvoorwaarden vervullen. Reeds genomen OCMW-beslissingen waarbij maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) op basis van artikel 57sexies geweigerd werd, moeten herzien worden binnen de 4 maanden vanaf de publicatie van de omzendbrief dus ten laatste op 12 november 2017. Het arrest kan ook ingeroepen worden in hangende rechtszaken tegen weigeringen op basis van artikel 57sexies. Ten slotte start een nieuwe beroepstermijn voor OCMW-beslissingen of rechterlijke uitspraken waarvoor de gewone beroepstermijn al verstreken is. Gedurende 6 maanden te rekenen vanaf 13 juli 2017 (dus tot 12 januari 2018) kan er een beroep ingediend worden tegen de weigering van de maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) of tegen een rechterlijke uitspraak die zo'n beslissing bevestigd heeft. Praktisch stelt zich de vraag hoe ver de OCMW's moeten teruggaan om reeds genomen weigeringsbeslissingen recht te zetten. De omzendbrief zegt daar niets over. In principe tot aan de start (11 juli 2013) maar hulpvragers kunnen intussen verhuisd zijn of kunnen het land verlaten hebben. Het OCMW kan niet meer doen dan zijn best om deze vreemdelingen te contacteren.

 

 

         POLITEA

 Over OCMW-dienstverlening

Navigatie