Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Referentieadres

Wat is een referentieadres?

Iedere gemeente moet een bevolkingsregister bijhouden waarin Belgen en  vreemdelingen met een verblijfsrecht worden ingeschreven. Deze inschrijving gebeurt op basis van de hoofdverblijfplaats. Je wordt dus ingeschreven waar je het grootste gedeelte van het jaar effectief verblijft.
Sommige mensen verblijven wel in België, maar hebben er geen hoofdverblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, rondtrekkende woonwagenbewoners, daklozen, ... . De wet voorziet dat zij kunnen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters met een referentieadres. Dat is een juridische fictie om personen die geen hoofdverblijfplaats hebben, toch administratief te verankeren zodat zij bereikbaar zijn voor officiële instanties en een beroep kunnen blijven doen op hun rechten (bv. uitkeringen).

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Een referentieadres wordt in principe genomen bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie een referentieadres wordt genomen moet hiermee akkoord gaan, hij moet zelf op het adres zijn ingeschreven voor zijn hoofdverblijf en alle briefwisseling doorgeven.
Ook daklozen kunnen een referentieadres nemen bij een natuurlijke persoon. In de praktijk zijn maar weinig mensen bereid om hun adres te laten fungeren als referentieadres. Men is ondermeer bang dat de dakloze schulden heeft en dat de gerechtsdeurwaarder ook de eigen goederen zal in beslag nemen (ten onrechte want beslag op een referentieadres is niet mogelijk).

Referentieadres bij het OCMW

Daklozen kunnen ook een referentieadres nemen bij het OCMW.
Deze mogelijkheid is enkel voorzien voor daklozen en niet voor bv. campingbewoners of woonwagenbewoners.
Vooraleer het OCMW een referentieadres kan toekennen aan een persoon, dienen drie voorwaarden vervuld te zijn:

  1. De persoon moet dakloos zijn. Een dakloze is 'iemand die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld" (parl. doc Kamer, B.Z. 1991-1992, nr 630/5 p. 34). Zijn hier ook inbegrepen de personen die voorlopig opgevangen worden door particulieren om hen tijdelijk en kortstondig uit de nood te helpen, in afwachting dat betrokkenen een eigen woongelegenheid ter beschikking hebben (Omzendbrief POD MI van 7 mei 2007).
  2. De persoon mag niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Wanneer iemand nog een inschrijving heeft op een adres waar hij niet meer effectief verblijft, moet het OCMW de nodige stappen zetten om het oude adres te laten schrappen.
  3. De persoon moet zich wenden tot het OCMW voor dienstverlening. Het volstaat dat de persoon aan het OCMW vraagt om een referentieadres te kunnen krijgen.

Als uit sociaal onderzoek blijkt dat de persoon aan al deze voorwaarden voldoet, zal de Raad van het OCMW beslissen om een referentieadres toe te staan. De betrokken dakloze krijgt dan de nodige formulieren mee waarmee hij zich bij de gemeente kan laten inschrijven als hebbende een referentieadres op de zetel van het OCMW.
De persoon verbindt zich ertoe om zich minstens één keer per kwartaal te melden op het OCMW.
Meer info en modeldocumenten vind je in de Omzendbrieven.

Navigatie