Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Grenzen bepalen

Grenzen bepalen: projectbereik, budget en planning in grote lijnen bepalen

Nadat je de verwachtingen kent van je sponsor en de belanghebbenden, komt het erop aan de grenzen van je project te bepalen.

Deze worden bepaald op:

Het bereik

Het is van belang te weten wat je met proactief te handelen als resultaten beoogt. Je wil hier ook duidelijk stellen wat je niet beoogt. Proactief handelen is een middel om de doelstellngen van je organisatie te bereiken. Het is dan ook van groot belang om op basis van de verwachtingen van je sponsor, de belanghebbenden en je eigen kijk als projectleider duidelijk af te lijnen waar voor jou proactief handelen begint en waar het eindigt. Bespreek dit met je sponsor of je hier volledig op dezelfde lijn zit of niet.

Anekdotes uit de praktijk vind je hier.

Het budget

Binnen de initiatiefase is het van belang om een eerste inschatting te maken van het budget dat nodig is om proactief te handelen. Onder het budget evalueren we de kost van de voornaamste middelen die nodig zijn. Denk hierbij aan:

  • investeringen: voor aankopen, trajectbegeleiding door derden (samenlevingsopbouw, adviesverleners, ...), communicatieactiviteiten,...
  • werkingsmiddelen: een lokaal, een pc, ... maar ook welke en hoeveel medewerkers je nodig hebt en welk deel van hun tijd, uitgedrukt in halve of hele dagen, zij kunnen besteden.

 

De planning

Een van de voornaamste kenmerken van een project is de tijdelijkheid. Het is dan ook van belang de begin- en einddatum te bepalen door inschatting te maken van de voornaamste activiteiten en hun tijdsduur.
In deze fase beperken we ons tot het inschatten van de begin- en einddatum, de tijd nodig voor het afronden van de vier fasen (initiatie, definitie, uitvoering en afsluiting) en de voornaamste mijlpalen.

 

 

Navigatie