Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Lokaal Sociaal Beleid

Inleiding

De sociale dienst- en hulpverlening is vaak ondoorzichtig voor de burger en in het bijzonder voor de zwakkere burger die er vaak het meeste nood aan heeft. Dat maakt dat vele burgers hun weg niet meer vinden in het aanbod. Het decreet Lokaal Sociaal Beleid heeft tot doel om te verzekeren dat iedereen een gelijke toegang verkrijgt tot het recht op een menswaardig leven. Dit brengt met zich mee dat de toegankelijkheid van de sociale dienst- en hulpverlening moet verbeteren.

 

Meer informatie over de verschillende thema's die in het decreet aan bod komen, vindt u terug onder het menu in de linkerkolom.
U kan ook terecht op de website Lokaal Sociaal Beleid van de Vlaamse overheid. Inspiratie vindt u ook in het VVSG-handboek 'Bouwen aan een breed Sociaal Beleid' en in het handboek sociaal huis.

 

Contact

Joke Vanreppelen

Tel 02 211 56 28

E-mail joke.vanreppelen@vvsg.be

Twitter @jokevanreppelen

 

Missen lokale besturen het lokaal sociaal beleidsplan?

Het lokaal sociaal beleid is geïntegreerd in de meerjarenplanning van gemeente en/of OCMW. Wat vinden lokale besturen van deze verandering? Vooraf formuleerden ze een aantal bezorgdheden over samenwerking tussen gemeente en OCMW, participatie met kwetsbare burgers en de aandacht voor sociaal beleid zonder apart plan. De VVSG verstuurde in februari 2014 een enquête naar gemeente- en OCMW-secretarissen en kreeg een antwoord van 60%. De resultaten kan je in hetrapport lokaal sociaal beleid in de meerjarenplanning nalezen.

 

VVSG heeft een netwerk van koplopers sociaal beleid

Bent u verantwoordelijk voor het lokaal sociaal beleid in uw gemeente? Bent u op zoek naar een frisse kijk, nieuwe ideeën en een klankbord? Dan is het netwerk van koplopers sociaal beleid misschien iets voor u.

 

 Lokaal sociaal beleid wordt uitgedaagd: door de snijdende besparingen, de moeizame strijd tegen armoede, het versnipperd welzijnslandschap...De VVSG wil samen met koplopers lokaal sociaal beleid de handschoen opnemen. Hoe kunnen de krachten van partnerorganisaties, mensen in armoede en eigen lokaal bestuur elkaar versterken? Hoe kunnen burgers en lokaal bestuur in coproductie sociaal beleid voeren? Welke manieren van samenwerken leiden tot beter resultaat?

De VVSG brengt de verantwoordelijken sociaal beleid samen om te leren van elkaars aanpak, inspirerende praktijken te bezoeken en met experten een gesprek aan te knopen. Een digitaal platform kan de kennisdeling versterken. Het netwerk komt in 2014 een 4-tal keer samen. Deelnemers bepalen mee de programmering.

 

Heeft u interesse om deel te nemen aan het lerend netwerk van koplopers sociaal beleid? Stuur dan uw motivatie en verwachtingen naar joke.vanreppelen@vvsg.be. Het netwerk wordt mogelijk gemaakt dankzij financiering van ViA. 

 

Handboek bouwen aan een breed sociaal beleid

Met Bouwen aan een breed sociaal beleid bieden we lokale mandatarissen, management en uitvoerders van sociaal beleid in gemeenten, steden en OCMW’s inspiratie. Dit nieuwe handboek vervangt het losbladig werk Lokaal Sociaal Beleid

 

 

De sociale grondrechten vormen de basis van het boek. De centrale gedachte is dat iedereen in recht heeft op een menswaardig bestaan. Dit recht wordt vertaald in het recht op arbeid, het recht op sociale bescherming en juridische bijstand, op een behoorlijke huisvesting, op onderwijs, op een gezond leefmilieu en op culturele en maatschappelijke ontplooiing. In een tweede deel van dit handboek gaan we in op de strategie in het sociaal beleid, de interne werking en samenwerking met externe partners. Een derde deel zal inzichten bieden in verband met toegankelijke hulp- en dienstverlening. De drempels die mensen ervaren in hun toegang tot dienstverlening is cruciaal in de stappen die zij kunnen zetten. Toegankelijkheid, proactief handelen en vermaatschappelijking van de zorg zijn dan ook thema’s die we in dit deel naar voren schuiven. Bestel

 

Navigatie