Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Kruispuntbank Sociale Zekerheid

​​​​Via het project Kruispuntbank van de sociale zekerheid, biedt de VVSG ondersteuning aan de OCMW’s bij de nieuwe ontwikkelingen ivm hun aansluiting bij de KSZ. Op deze webpagina kan u meer informatie vinden over de verschillende informatiestromen die de OCMW's kunnen raadplegen. Onderaan vindt u ook enkele interessante links en FAQs.

Stand van zaken KSZ-stromen eind 2017

In samenwerking met de softwareleveranciers organiseerde de VVSG in samenwerking met de softwarleveranciers (Cevi-Logins, Cipal Schaubroeck en Smals) KSZ-opleidingen waarin de stand van zaken van diverse KSZ-stromen werd toegelicht. De focus lag op de Kruispuntbank Inburgering die het mogelijk maakt om de inburgeraars elektronisch te registeren en op te volgen in hun traject. Daarnaast kwamen ook de aandachtspunten van het Elektronisch Sociaal Verslag (ESV), Mediprima en de knipperlichten aan bod. Ten slotte hadden we ook aandacht voor een aantal praktische handvaten m.b.t. informatieveiligheid voor maatschappelijk assistenten. De presentatie is beschikbaar onderaan deze pagina onder de rubriek "handige documenten".

Koppeling KSZ-KBI in eindfase

Binnenkort zullen OCMW's via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid eindelijk een nieuwe stroom kunnen raadplegen: de Kruispuntbank Inburgering (KBI).

Het gaat over een centraal cliëntvolgsysteem dat het Agentschap Integratie en Inburgering (waaronder de voormalige Onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands zijn ondergebracht) gebruikt voor de registratie en de opvolging van hun cliënten en de opvolging tussen de aanbodverstrekkers en de betrokken partners.

De databank wordt verder uitgebouwd tot een bron waar belanghebbende instellingen en aanbodverstrekkers gegevens over inburgeraars en cursisten Nederlands tweede taal kunnen uitwisselen. De softwareleveranciers zijn momenteel bezig met de testen. De acceptatie wordt verwacht in de tweede helft van juli.

Het elektronisch sociaal verslag is verplicht vanaf 01/11/2016 

 

Vanaf 1 november 2016 moeten alle OCMW's beschikken over de elektronische gegevensstroom van het elektronisch sociaal verslag. Het KB van 1 december 2013 rond de minimumvoorwaarden rond het sociaal onderzoek werd in die zin aangepast (inforum nr 67696). Dit wil zeggen dat alle OCMW's vanaf 1 november 2016 verplicht gebruik moeten maken van het elektronisch sociaal verslag tijdens het sociaal onderzoek. Nochtans gaf de POD MI eerder aan dat het elektronisch sociaal verslag slechts kon dienen als aanvullende informatie en dat het OCMW zelf kon oordelen wanneer het nuttig was om het elektronisch sociaal verslag te gebruiken. De POD MI maakt het consulteren van het elektronisch sociaal verslag nu dus verplicht te gebruiken bij het sociaal onderzoek. De drie verenigingen werden hiervoor niet geconsulteerd en stuurden een brief naar minister Borsus.

De brief naar Borsus kan u hieronder terugvinden.

Niet alleen het Elektronisch sociaal verslag zal verplicht zijn. In het ministerieel besluit staat ook vermeld dat de gegevensstromen rond Mediprima verplicht te gebruiken zijn in het geval van dringend medische hulp.

 Brief aan borsus_verplichting ESV.pdf

 

Machtingsaanvraag voor gegevens huursubsidie en huurpremie goedgekeurd

In mei 2015 werd de machtigingsaanvraag voor de gegevens van de huurpremie goedgekeurd door de VTC. De machtiging voor de gegevensstroom over de huursubsidie werd  half september 2016 goedgekeurd. Dit wil zeggen dat zowel de VMSW als de KSZ kunnen starten aan de technische ontwikkelingen van die gegevensstromen. In de loop van 2017 moeten deze ontwikkelingen afgelopen zijn en is het aan de beurt van de softwareleveranciers. Hopelijk kunnen OCMW's tegen het eind van 2017 ook deze gegevens consulteren via de KSZ.

Voor de huursubsidie gaat het over de volgende gegevens:

 • Identiteit van de persoon en partner ingeschreven bij de sociale huisvestingsmaatschappij
 • De naam van de sociale huisvestingsmaatschappij
 • Dossierstatus huursubsidie en dossiernummer
 • Reden weigering huurpremie
 • Laatste uitbetalingsdatum en bedrag

 

Voor de huurpremie gaat het over deze gegevens:

 • De identiteit van de persoon op de wachtlijst van een sociale woning
 • De huisvestingsmaatschappij
 • Datum van in-en uitschrijving
 • De informatie of een persoon potentieel rechthebbend is
 • Reden weigering huurpremie
 • Laatste uitbetalingsdatum en bedrag

 

 Machtiging huursubsidie.pdf

Machtiging Huurpremie.pdf

Het Elektronisch Sociaal Verslag (ESV) 

 Vanaf 1 april 2016 kunnen OCMW's gebruik maken van de toepassing 'Elektronisch Sociaal Verslag' (ESV). In de omzendbrief van de POD MI wordt dit project verduidelijkt. Het doel van deze toepassing is het delen van gegevens over cliënten tussen OCMW's onderling op een efficiënte, automatische en gestructureerde wijze mogelijk te maken. De visie is dat OCMW's relevante, objectieve gegevens over hun cliënt kunnen consulteren bij het OCMW dat eerder bevoegd was voor deze persoon. Concreet kan het nieuw bevoegde OCMW tot 5 jaar terug in de tijd gegevens consulteren over de cliënt bij het oude OCMW. Volgens de POD MI is dit een instrument om de sociale begeleiding verder op punt te stellen.

De omzendbrief verduidelijkt dat alle OCMW's vanaf 1 april de 'ESV-toepassing' ter beschikking moeten hebben en hun gegevens moeten opladen. OCMW's mógen echter gebruik maken van het ESV om gegevens van andere OCMW's te raadplegen. Het is dus verplicht om de toepassing te hebben maar het is niet verplicht om de toepassing te consulteren.

Momenteel wordt enkel fase 1 van het ESV verslag ter beschikking gesteld. Fase 1 gaat over gegevens die betrekking hebben op de beslissingen die het oude OCMW nam over de cliënt (enkel leefloon, equivalent leefloon en installatiepremies) en ook de elementen van de berekening van de steun worden meegegeven. In dit document  staan alle gegevens die worden opgenomen in fase 1.

Momenteel bieden de gegevens, die in fase 1 van het ESV staan, weinig meerwaarde voor het sociaal onderzoek. Veel van de gegevens, zoals de identiteit van het vorig OCMW, zijn al terug te vinden in de KSZ. De praktijk leert dat maatschappelijk werkers op basis van die gegevens vaak liever bellen naar het oude OCMW. Ook de manier waarop het ESV nu wordt ontwikkeld wijst aan dat het waarschijnlijk geen praktisch/ werkbaar instrument zal worden. Zo worden alle beslissing van de afgelopen 5 jaar meegegeven bij een aanvraag. Bij een dossier met veel herzieningen kan op die manier de hoeveelheid informatie enorm oplopen en wordt het zeer moeilijk om doorheen al die informatie de meest relevante gegevens te vinden.

Over de volgende fases van het ESV is nog niets geweten. Er is nog geen duidelijkheid in welke richting deze toepassing zal evolueren. De omzendbrief vermeldt wel dat er een evaluatie van de huidige fase zal volgen. VVSG wacht de evaluatie af en hoopt snel meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het project ESV.

Onderaan bij 'documenten', kan u de relevante documenten rond het ESV terug vinden.

 Omzendbrief ESV.pdf

 Gegevens Fase 1 ESV_website.pdf

Consultatie carrière van de zelfstandige

Dit is een nieuwe stroom die in 2015 ontsloten werd voor de OCMW's. (Indien uw OCMW nog geen toegang heeft tot deze nieuwe gegevens, moet u dit vragen aan uw softwareleverancier).

Deze stroom laat OCMW's toe om extra informatie over de zelfstandige terug te vinden. Het is dan ook nuttig om deze stroom te gebruiken in combinatie met de informatie over de attesten. De informatie in deze stroom geeft namelijk een beeld op de carrière van de zelfstandige. Bovendien wordt hier ook informatie gegeven over zelfstandigen die hun attest vóór 2003 hebben ingediend én van diegenen die sinds 2003 geen wijzigingen meer deden aan hun attest. Dit betekent dat middels deze stroom ook informatie kan verkregen worden van zelfstandigen die nu niet perse via de 'attesten-stroom' terug te vinden zijn.

Deze consultatie verschilt van de oude 'consultatie van de attesten' omdat deze stroom gebruikt maakt van de databank van de RSVZ zelf. Dus hier worden de gegevens verzameld door de RSVZ vanaf 1956 en er wordt in deze stroom dus niet geconsulteerd op basis van de attesten die zelfstandigen zelf indienen.

De informatie in deze stroom heeft te maken met de 'carrière van de zelfstandige'. Dit wordt gedefinieerd als: 'de periode waarin een persoon is onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandige werknemer en waardoor bepaalde rechten en verplichtingen worden geopend in de sector van de zelfstandige werknemers.' De periode kan een actieve periode of een gelijkgestelde periode betekenen en kan ook veranderend zijn m.b.t. de tijdsinvestering (halftijds/ voltijds). De zelfstandige kan in hoofdzaak zelfstandig zijn of het kan gaan over iemand in bijberoep.

Meer informatie over deze stroom en de oude stroom over de zelfstandige activiteit kan je terugvinden in de stroomfiche.

Stroomfiche zelfstandigen.pdf

 KSZ voor Financieel beheerders OCMW

Sinds 2011 hebben de financieel beheerder en de secretaris van het OCMW toegang tot de KSZ. In de beraadslaging 11/042 van 7 juni 2011 van de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL of de privacycommissie) worden de financieel beheerder en de secretaris gemachtigd om voor bepaalde taken de KSZ te raadplegen. In het document hieronder kan u nalezen voor welke zaken en finaliteiten de financieel beheerder van het OCMW de KSZ kan gebruiken.

Verzekerbaarheid 

Nieuwe informatie in stroom verzekerbaarheid

In de KSZ stroom 'HealthCareInsurance' oftewel de verzekerbaarheid werd in maart een toevoeging gedaan. Vanaf heden is het ook mogelijk gegevens over het Globaal Medisch Dossier (GMD) te kunnen zien. Concreet wil dit zeggen dat men de behandelende arts (RIZIV-nummer) en de betrokken verzekeringsonderneming zal kunnen zien.  

Handleiding verzekerbaarheid

Raadplegingen RVA

Nieuwe foutcode bij raadplegingen  van de RVA

Vanaf 01/01/2015 zal men bij raadpleging van de RVA via de KSZ een nieuwe foutcode kunnen zien. Deze foutcode zal informeren over het einde van de inschakelingsuitkering. De foutcode zal bij raadpleging van de RVA verschijnen indien de inschakelingsuitkering van de persoon in kwestie stopgezet is. Op die manier kan u zien dat de persoon geen uitkeringen meer ontvangt van de RVA. Let wel op: deze code zal u enkel kunnen zien bij de opvraging van de situatie op een bepaalde datum.

Handleiding RVA

Raadplegingen Leer-en Ervaringsbewijzen Databank

Aanvraag toegang tot LED voor OCMW's goedgekeurd door VTC 

De aanvraag voor toegang voor de OCMW's tot de Leer en ErvaringsbewijzenDatabank (LED) werd goedgekeurd door de Vlaamse ToezichtsCommissie. Vanaf nu zijn OCMW's dus gemachtigd om gegevens van diploma's en ervaringsbewijzen elektronisch op te vragen. De KSZ zal nu ook beginnen met de implementatie van deze stroom. We hopen dat OCMW's midden 2015 in staat zullen zijn om deze stroom te kunnen consulteren.

De volledige machtiging kan u hier nalezen.

 

Navigatie