Stuurorgaan Informatie - en ICT Beleid

Eind 2016 werd het stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid bij decreet opgericht. Met het stuurorgaan, waarin ook lokale besturen vertegenwoordigd zijn, tracht Vlaanderen in eerste instantie te komen tot een overkoepelende visie rond informatie- en ICT-beleid. Deze visie wil het vervolgens uitdragen naar alle overheidsentiteiten door aanbevelingen en voorstellen te formuleren aan de Vlaamse Regering. Medewerkers van lokale besturen kunnen alle documenten en verslagen van de zittingen van het stuurorgaan inkijken.

Dit stuurorgaan geeft de lokale besturen de mogelijkheid om bindende afspraken vast te leggen rond interbestuurlijke digitaliseringsprojecten. Denk hierbij aan de omgevingsvergunning, CRAB, verkeersbordendatabank, GIPOD, VLOK, enzovoort. Het reguleren van zulke projecten is nodig. Vandaag wordt een gemeente immers geconfronteerd met een veelheid aan onsamenhangende interbestuurlijke  projecten zonder dat ze in een ruimer geheel gekaderd kunnen worden. Het ontwikkelen van dit afsprakenkader wordt verder uitgewerkt in de werkgroep 'interbestuurlijk samenwerken' van het stuurorgaan.

Naast deze werkgroep richtte het stuurorgaan Vlaams informatie en ICT-beleid nog 7 andere werkgroepen op met vertegenwoordigers van elk beleidsdomein en lokale besturen. Het gaat om de werkgroepen authentieke gegevensbronnen, datastandaarden OSLO, juridische zaken, archief- en informatiebeheer, informatieveiligheid en digitale dienstverlening