SDG 1 - Geen armoede

​Vandaag overleven vele mensen in ontwikkelingslanden met minder dan 1,25 dollar per dag. Ook in België en Vlaanderen echter blijft armoede een prangend probleem. De eerste duurzame ontwikkelingsdoelstelling bestaat er in om armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030. Het uiteindelijke doel is om armoede overal en in al haar vormen uit te roeien.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 1 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake armoede (of gezondheid, onderwijs, werk, klimaat, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs

Zet in op het opzetten en het ondersteunen van sociale kruideniers en sociale restaurants, mogelijk in combinatie met 1 euro maaltijden. Zet ook in op de lokale ondersteuning van de verdeling van voedseloverschotten.

SDG 2, SDG 12
Creëer leerkansen voor laaggeschoolden en kwetsbare groepen, bijvoorbeeld op het vlak van basiseducatie, leerplichtonderwijs en kleuteronderwijs. SDG 4, SDG 10
​Ontwikkel en investeer in een lokaal sociaal activeringsbeleid met gebruik van de Vlaamse instrumenten zoals bv. wijkwerken, tijdelijke werkervaring,…​SDG 8, SDG 10
Bestrijd de gezondheidskloof voor mensen in armoede. Kom tussen in de medische kosten en werk samen met artsen en apothekers om deze kloof te dichten. SDG 3, SDG 17
Zet in op de Uitpas of een kortingssysteem voor vrijetijd, cultuur en sport voor kansengroepen.SDG 3, SDG 10
Zet in op een bibliotheekwerking die integraal en toegankelijk is voor elke burger en kansen biedt voor kwetsbare groepen. SDG 4
Bied schuldhulpverlening aan. Breng mensen met schulden in contact met OCMW of CAW, voor, voor een waardige manier van afbetaling.SDG 10
Zorg dat hetdienstverleningsaanbod van het OCMW begeleiding bij energieproblemen aanbiedt en zorg voor een degelijke LAC werking.SDG 3, SDG 6, SDG 7
Detecteer en verwijs mensen door voor energie-en waterscans.SDG 6, SDG 7
Benut en ondersteun lokale initiatieven zoals pamperbank, spullenruil, enzovoort.  

Probeer in uw hulpverleningskader het principe 'housing first' toe te passen, waarbij eerst dakloosheid wordt aangepakt en daarna andere problemen (zoals werk zoeken, opleiding volgen, ontwennen, enz.).

 SDG 3, SDG 8, SDG 11
Zorg voor voldoende opvang- en doorgangwoningen om mensen in nood op te vangen en te begeleiden naar een duurzame oplossing, bv voor dak- en thuislozen en slachtoffers van (partner)geweld.
SDG 10, SDG 11
Sensibiliseer partners bij andere sectoren, zoals onderwijs, gezondheid en vrije tijd, over verborgen armoede. Creëer een netwerk om mensen toe te leiden naar de gepaste hulpverlening. SDG 17
Gebruik bestaande instrumenten om de woningkwaliteit te verhogen: goedkope leningen, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, enz. SDG 11
​Zet in op betaalbare huisvesting, bv via de uitbreiding van de sociale huisvesting. Heb hierbij aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen en personen met een handicap.​​SDG 11
Treed streng op tegen huisjesmelkerij.SDG 10, SDG 11
Onderteken de Verklaring van Burgemeesters tegen Kinderarmoede.SDG 17