SDG 5 - Gendergelijkheid

​Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. Maak komaf met het glazen plafond, de loonkloof en gendergeweld.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 5 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake gender(of diversiteit, onderwijs, werk, gezondheid, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Stel vertrouwenspersonen aan in het bestuur waarbij personeelsleden terecht kunnen rond seksueel overschrijdend gedrag. 
Faciliteer de weg voor vrouwen naar leidinggevende functies, onder meer door in te zetten op flexibele werkuren.SDG 3
Tref meer voorzieningen wat betreft kinderopvang zodat vrouwen makkelijker kunnen deelnemen aan vergaderingen en activiteiten buiten de werkuren.  
Informeer mannelijke werknemers over hun recht op vaderschaps- en ouderschapsverlof. 
Publiceer een interview met een vrouwelijk directielid in het gemeenteblad. 
Zorg voor voldoende propere, gratis en openbare toiletten, met speciale aandacht voor vrouwen en personen met beperkte mobiliteit.SDG 6, SDG 10
Ga voor genderneutrale toiletten. 
Neem m/v/x op in vacatures. 
Organiseer acties rond Internationale Vrouwendag (8 maart). 
Sensibiliseer rond borstkankerscreening.SDG 3
Installeer afkolfruimtes. 
Zorg voor de pedagogische begeleiding van allochtone moeders in de gemeentescholen.SDG 10
Pak de loonkloof intern aan.SDG 10
Zorg ervoor dat de jury's bij aanwervingen gendergebalanceerd zijn. 
Vermijd genderstereotypen in communicatie en beeldmateriaal. 
Pas de algemene bestuurlijke politieverordening aan in functie van een snelle en krachtdadige aanpak van seksuele intimidatie en gendergeweld. 
Neem het genderaspect mee in de beleidsplanning voor ruimtelijke ordening: veilig vervoer, veilige voetpaden, verlichting van de straten, enz. 
Deel actief berichten van genderongelijke situaties in het buitenland, bijvoorbeeld over kinderhuwelijken of seksueel geweld. SDG 16
Ondersteun projecten in het Zuiden die werken aan het empowerment van vrouwen. SDG 17
Promoot fietsen in zustersteden of via organisaties met projecten in het Zuiden. Fietsen zorgt ervoor dat vrouwen en meisjes meer en betere toegang hebben tot water, onderwijs en jobs. SDG 3, SDG 7
Onderschrijf het Europese Charter voor gelijkheid van mannen en vrouwen.SDG 17