SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

​Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 4 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake onderwijs (of gezondheid, armoede, werk, diversiteit, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Geef het goede voorbeeld inzake levenslang leren door in te zetten op bijscholing en opleiding voor het eigen gemeentepersoneel. Bijzondere aandacht gaat naar die medewerkers die door omstandigheden in het gewone circuit uit de boot zijn gevallen.SDG 10
Pak spijbelen aan samen met de buurgemeenten. Stimuleer samenwerking tussen gemeenten waar scholen gevestigd zijn en omliggende gemeenten waar leerlingen wonen.SDG 17
Organiseer een zomerschool voor anderstalige kinderen.SDG 10
Organiseer huiswerkbegeleiding. 
Voorzie toelages voor naschoolse opvang en leerlingenvervoer.SDG 1
Verzorg ICT-opleidingen voor jong en oud.SDG 9
Maak de gemeentelijke bibliotheek een toegankelijke plek door er verschillende activiteiten en workshops (bijvoorbeeld een repaircafé) te organiseren.   
Maak schoolomgevingen verkeersveilig.SDG 3
​​Faciliteer kwalitatief leerlingenvervoer naar buitengewoon onderwijs.
Voer actie rond kleuterparticipatie. 
Onderzoek mogelijke samenwerkingen tussen scholen en andere sectoren, met het oog op de oprichting van "brede scholen". SDG 17
Promoot een samenwerking met Bednet in de lokale scholen. 
Organiseer vormingen voor leerkrachten rond EDO (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling) en wereldburgerschap. 
​Promoot mee lessenpakketten rond diversiteit en inclusie.​SDG 10
Ondersteun de lokale centra voor basiseducatie.SDG 1
Stel de gemeentelijke infrastructuur ter beschikking voor schoolactiviteiten buiten de schooluren.SDG 9
Ondersteun de ontwikkeling van kwaliteitsvol en efficiënt onderwijs in ontwikkelingslanden. Ga bijvoorbeeld een scholenband aan, of werk samen met de VVOB.SDG 17