SDG 16 - Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 16 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake burgerparticipatie (of veiligheid, publieke diensten, diversiteit, communicatie enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Haal maatschappelijke thema's aan in publieke toespraken. Spreek op 11 november bijvoorbeeld over de vluchtelingen van vandaag. 
Organiseer een buddysysteem voor nieuwe inwoners.SDG 10
Maak gebruik van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIM). SDG 10
Betrek de burgers via alternatieve participatiemethodes. Denk bijvoorbeeld aan een burgerjury, een debatwedstrijd, focusgroepen, praatcafés, e-participatie, enz. 
Betrek diasporaverenigingen bij de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.SDG 10
Betrek scholen, bedrijven, buurtgemeenten, … bij plannen rond ruimtelijke ordening.SDG 11, SDG 17
Organiseer een overlegplatform met buurtgemeenten over kwaliteitsvol onderwijs.SDG 4, SDG 17
Probeer ook minderheden inspraak te geven in het beleid. Werk met huisbezoeken of het inschakelen van sleutelfiguren, netwerken of integratiecentra om hen te bereiken. SDG 10, SDG 17
Richt mobiele dienst- en hulpverlening in om ook burgers uit afgelegen gemeenten te bereiken, bijvoorbeeld door een mobiel gemeentelijk infopunt of een zorgnetwerk van vrijwilligers. 
Beleg het kapitaal van de gemeente in duurzame financiële producten en ondernemingen.SDG 9
Draag via partnerschappen met lokale besturen in ontwikkelingslanden bij aan vrede, inclusie, transparantie, toegang tot justitie en publieke dienstverlening in het betrokken land. 
Neem in alle subsidiereglementen het criterium op dat de aanvrager moet aantonen hoe hij/zij bijdraagt aan de SDGs. Hiermee stimuleer je een kritische reflex over de SDGs. 
Onderteken de campagne Mayors For Peace.