SDG 15 - Leven op het land

​Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 15 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake leefmilieu (of gezondheid, energie, landbouw, klimaat, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Vermijd het gebruik van pesticiden.SDG 3, SDG 6, SDG 14
Gebruik geen ballonnen bij evenementen.SDG 14
Promoot het gebruik van herbruikbare zakken, drank- en andere verpakkingen.SDG 12, SDG 14
Deel gratis (inheems) bloemenzaad uit aan de bevolking om zo onder andere meer vlinders en bijen aan te trekken. 
Promoot de aanleg van natuurlijke tuinen. Reik bijvoorbeeld een prijs uit voor de "wildste tuin": wilde planten en bloemen bieden beschutting aan vogels, bijen, vlinders, insecten, enz. 
Sensibiliseer burgers en tuinbouwbedrijven over de problematiek van exoten bij tuinaanleg. 
Sensibiliseer wandelaars en toeristen rond het (niet) plukken van bepaalde planten, bloemen of paddenstoelen. 
Werk samen met bedrijven en ondernemingen om de groenaanleg op hun terrein te verduurzamen, onder meer met streekeigen planten en diervriendelijke flora. SDG 8, SDG 9, SDG 17
Bescherm de trage wegen (wegen bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer) in je gemeente en breid ze waar mogelijk uit.SDG 11
Daag scholen en jeugdbewegingen uit om deel te nemen aan een van de acties van Mooimakers (rond zwerfvuil). SDG 6, SDG 11, SDG 14
Promoot het educatief aanbod van Bosplus bij de plaatselijke scholen. 
Vrijwaar open landschappen. 
Ondersteun Natuurpunt. Promoot hun activiteiten en educatief aanbod, communiceer hun wetenschappelijke publicaties.SDG 17
Betrek vrijwilligers uit jeugd- en milieuverenigingen bij bos- en natuurbehoud: vogeltellingen, het herstel van wandelwegen, enz. Communiceer over hun bevindingen. 
Probeer waterbeleid en landbouwbeleid in evenwicht te brengen. Grootschalige landbouw maakt namelijk gebruik van veel water.SDG 6
Heb aandacht voor biodiversiteit in het gemeentelijk groenbeheer en ruimtelijk beleid.